Media – 2013

 

17 decembrie 2013

Principalele modificari ale Codului Fiscal pentru anul 2014 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15.11.2013

Prin prezentul act normativ se aduc modificări la mai multe titluri din codul fiscal. În ceea ce priveşte impozitul pe profit, se fac unele precizări suplimentare privind veniturile neimpozabile. Astfel vor fi neimpozabile la calculul impozitului pe profitveniturile din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, câştigurile de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare şi veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice, toate în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Citeşte mai departe

 


16 decembrie 2013

Principalele modificări ale Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E. (aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009)  introduse de O.M.F.P. 1898/2013 

Ministerul de Finanţe a procedat la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 prin intermediul Ordinului 1898 din 22 noiembrie 2013. Aceste modificări urmează să afecteze agenţii economici ce cad în sfera de aplicare a O.M.F.P. 3055/2009 începând cu 1 ianuarie 2014.

Principalele modificări şi clarificari incluse vizează următoarele aspecte:

1.O.M.F.P. 3055/2009 se aplică şi în cazul sediilor permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale.

Potrivit Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale. Acesta este şi cel care va trebui să întocmească şi situaţiile financiare şi raportările contabile.

Citeşte mai mult…


28 noiembrie 2013

Consultare publică EUROSTAT ”Către implementarea standardelor contabile europene în sectorul public (EPSAS) pentru statele membre UE”

Eurostat, Directorat-General în cadrul Comisiei Europene, aduce în atenția publică o consultare online intitulată „Către implementarea standardelor contabile europene în sectorul public (EPSAS) pentru statele membre UE” care se adresează tuturor părților interesate. Chestionarul online și toate documentele relevante acestei consultări publice sunt în limba engleză și pot fi accesate la următoarea adresă:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/public_consultations/consultations/epsas

Termenul limită de completare a chestionarului este data de 17 februarie 2014.

Context:

În martie 2013, Comisia Europeană a adoptat raportul său intitulat „Către implementarea unor standarde contabile armonizate pentru sectorul public în cadrul statelor membre”.

Pe baza raportului, Eurostat a organizat o conferință la Bruxelles în perioada 29-30 mai 2013, în urma căreia s-a ajuns la concluzia că EPSAS-urile sunt considerate un instrument necesar pentru o integrare bugetară și fiscală în UE.

Următorul pas a fost întocmirea unui comunicat al Comisiei cu privire la EPSAS, cu scopul de a pregăti terenul pentru o potențială  propunere legislativă pentru EPSAS în anul 2015. O primă întâlnire a unei grupe de lucru cu experți delegați de către guvernele naționale ale UE a avut loc în data de 2 octombrie 2013 pentru a face schimb de opinii cu privire la viitoarele posibile acorduri de guvernanță. 


21 noiembrie 2013

Tinerii contabili contează pentru Europa

Ne bucurăm că inițiativele CECCAR pentru dezvoltarea și promovarea tinerilor profesioniști contabili prin proiectele pe care le derulează Clubul Tinerilor Experți Contabili din România sunt aliniate la politica europeană în domeniul profesiei contabile. Astfel, ne face plăcere să vă invităm să vă faceți cunoscute opiniile prin intermediul chestionarului intitulat Care sunt așteptările tinerilor profesioniști contabili din partea organizațiilor profesionale?

(Federația Experților Contabili Europeni) a dat startul dezbaterii în rândul tinerilor contabili cu privire la rolul organizațiilor profesionale. Prin intermediul unui chestionar online de 5 minute, stagiarii sau cei care au obținut calificarea în ultimii 5 ani își pot face cunoscute opiniile. Feedback-ul obținut va fi folosit pentru a începe discuțiile pe această temă la următoarea Adunare a Membrilor FEE, ce va avea loc pe 18 decembrie 2013.

Chestionarul este disponibil aici (https://www.surveymonkey.com/s/DC5Y9WX)


20 noiembrie 2013

Vocatia internationalã a CECCAR – Expertizã internã si externã pentru o calitate superioarã a raportãrilor financiare din sectorul public

Desfăşurarea, la Bucureşti, a Conferinţei internaţionale „Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calităţii raportărilor financiare din sectorul public”, în organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), prilejuieşte relevarea unor semnificative elemente de continuitate şi de noutate. Avem în vedere preocuparea constantă a directorului general al CECCAR de a iniţia manifestări cu un larg ecou în ţară şi peste hotare, în vederea permanentei racordări a profesiei contabile la comandamentele timpului nostru. Manifes­tarea despre care relatăm a constituit o premieră prin tematica abordată şi, în acelaşi timp, a contribuit la aprofundarea unor aspecte esenţiale ale procesului de afirmare internă şi internaţională a profesiei contabile.

Citeşte mai departe

 


20 noiembrie 2013

Proiectul de Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică vineri, 15 noiembrie 2013, proiectul de Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Din conţinutul referatului de aprobare ce stă la baza adoptării prezentului Ordin rezultă faptul că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost aduse unele modificări şi completări la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că s-a reglementat o procedură specială privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (art.1091-1094).

Prin introducerea acestor prevederi s-a instituit posibilitatea efectuării unei verificări fiscale  a modului în care persoanele fizice declară şi plătesc impozitul asupra veniturilor realizate, astfel cum este reglementat de titlul III din Codul fiscal.

Prin aplicarea acestei proceduri speciale s-a urmărit identificarea veniturilor nedeclarate, prin verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice supusă verificării şi stabilirea bazei impozabile ajustate. Astfel, în vederea stabilirii bazei impozabile ajustate se utilizează metodele indirecte, procedura de aplicare a acestora fiind reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, organul fiscal înştiinţează contribuabilul asupra drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea procedurii potrivit legii fiscale.

Pentru a da eficienţă acestui principiu general de conduită în administrarea creanţelor fiscale, prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 (art. 33) este reglementată obligaţia organelor fiscale de a comunica persoanei fizice supusă verificării situaţiei fiscale personale, avizul de verificare împreună cu Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

CARTA drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale


30 ocotmbrie 2013

IPSASB publică un proiect de expunere privind adoptarea  pentru prima dată a IPSAS-urilor pe bază de angajamente

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a publicat un Proiect de expunere (ED 53), Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public pe bază de angajamente.Standardul propus, care se aplică entităților care prezintă situații financiare pe bază de angajamente, pe parcursul procesului de adoptare și implementare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), oferă derogări pentru perioada de tranziție.

Citeşte mai departe

 


21 septembrie 2013

MESAJUL

Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adresat tuturor profesioniştilor contabili din România cu ocazia „Zilei Naţionale a Contabilului Român” din 21 septembrie 2013

„Decidenţii de la toate nivelurile, precum şi politicile publice, ori de câte ori au ocazia să se pronunţe cu privire la contabilitate şi la organismele profesionale din domeniu, trebuie să aibă în vedere conceptul de interes public”

(Marin Toma)

Citeşte mai departe

 


19 septembrie 2013

PROF. UNIV. DR. MARIN TOMA – LECŢII MEMORABILE DE PROFESIONALISM ŞI UMANISM

 Dezvelirea statuii liderului de neuitat al contabililor din ţara noastră, prof. univ. dr.Marin Toma,  ce are loc astăzi în faţa clădirii sediului central al CECCAR, precum şi marcarea Zilei Naţionale a Contabilului Român sărbătorită în fiecare an la data de 21 septembrie, sunt evenimente de seamă care ne prilejuiesc nouă, tuturor celor ce am îmbrăţişat o profesie de înalt prestigiu, omagierea unei remarcabile personalităţi a timpurilor noastre, un veritabil model de competenţă şi responsabilitate, creator de şcoală într-un domeniu esenţial al vieţii economice şi sociale, prof. univ. dr. MARIN TOMA.

O personalitate complexă, de anvergură naţională şi internaţională, aşa cum a fost, este şi va rămâne pentru totdeauna preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, nu poate fi evocată decât în sinteză într-un articol, viaţa şi opera sa constituind o sursă nesecată de lecţii, de moşteniri spirituale, organizaţionale şi manageriale menite să inspire generaţiile actuale şi cele ce ne vor urma în tot ceea ce reprezintă crez şi acţiune în numele unei cauze generatoare de valoare şi sens existenţial. Citeşte mai departe

 


03 septembrie 2013

(New York, 29 august 2013) – Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA, Consiliul pentru Etică) a publicat azi Raportul său anual pe anul 2012, Conectarea şi colaborarea cu părţile interesate la nivel mondial.

Raportul include o prezentare a domnului Jörgen Holmquist, primul preşedinte independent al Consiliului pentru etică precum şi informaţii detaliate despre angajamentul continuu al consiliului pentru elaborarea de norme etice de înaltă calitate pentru profesia contabilă mondială. Raportul subliniază implicarea continuă a consiliului în promovarea şi sprijinirea adoptării şi a implementării efective a acestor norme în întreaga lume, susţinând astfel profesioniştii contabili în misiunea lor de servire a interesului public, prin diversele roluri pe care le joacă în mediul de afaceri şi în practică.

Documentul rezumă progresele realizate în cadrul Planului de acţiune al IESBA care a inclus, în anul 2012, finalizarea a trei norme – încălcarea unei dispoziţii din Codul etic pentru profesioniştii contabili (Codul), conflictele de interese şi o definiţie revizuită a termenului de echipă a misiunii. Raportul subliniază şi eforturile consiliului în explorarea standardelor etice corespunzătoare pentru profesioniştii contabili în cadrul unuia dintre cele mai provocatoare proiecte pe care le-a demarat consiliul până în prezent – soluţionarea unui potenţial caz de ilegalitate.

“Raportul anual este una dintre metodele prin care consiliul poate demonstra transparenţa activităţilor sale. În acest an, raportul se concentrează pe activităţile noastre de continuare a clădirii unui fundament solid pentru standardele de etică cuprinse în Codul revizuit, emis în anul 2009. Mai mult, se discută pe larg noua importanţă pe care am acordat-o implicării active a părţilor interesate,” a declarat domnul Holmquist. “În calitate de prim preşedinte independent al consiliului, consider că este prioritar să sporim încrederea părţilor interesate, în special a comunităţii organismelor de reglementare, în munca depusă de consiliu, dar şi să extindem şi să aprofundăm colaborarea dintre consiliu şi aceste entităţi”.

Raportul anual cuprinde şi un raport din partea domnului Richard Fleck, actualul preşedinte al Grupului consultativ de consiliere al IESBA (CAG) care prezintă activitatea acestui grup în calitate de consilier al IESBA.

Pentru a accesa şi descărca Raportul anual al IESBA pe anul 2012, vizitaţi www.ethicsboard.org.

 


26 august 2013

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, modificată şi completată prin H.G. nr. 453/10.07.2013 şi H. G. nr. 623/21.08.2013 are ca obiectiv stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.


21 august 2013

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

 • Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.
 • Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Achiziţionarea: Cele 2 volume IFRS 2013 se pot livra prin poştă (caz în care veţi achita şi contravaloarea expedierii poştale în funcţie de adresa de destinaţie) sau le puteţi ridica personal de la sediul Aparatului Central, din Bucureşti – sector 4, Intrarea Pielari nr.1, tel. 021-330.88.69/70/71, email: ceccar@ceccaro.ro.

Pentru a avea acces la fișierele în format electronic cu IFRS BV 2013 în limba română, puteți să vă abonați la secțiunea eIFRS de pe website-ul Fundației IFRS: http://www.ifrs.org/.

 

De asemenea, cei interesaţi pot achiziţiona cele două volume de la filialele CECCAR din toată ţara.

 


05 august 2013

21 septembrie este Ziua Națională a Contabilului Român 

Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a IX-a  editie a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurențialã. Sunt așteptați alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice.

Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate membre CECCAR nominalizate în Topul local al celor mai bune societăţi.

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi începând cu ora 10,00 (AM), ora oficială pentru deschiderea manifestărilor.

La mulți Ani profesioniștilor contabili, mult succes în activitățile pe care le desfășurați!

Locațiile unde se vor desfășura evenimentele le puteți consulta aici.

 


02 iulie 2013

Documente de poziție CECCAR

Conform Ordonanței Guvernului 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizații, atribuțiile legale ale CECCAR cuprind asigurarea bunei desfășurări a activității experților contabili și contabililor autorizați și reprezentarea acestora în raport cu autoritățile publice.

În acest sens, la solicitarea membrilor, CECCAR a analizat prin intermediul specialiștilor săi prevederile legislației contabile și fiscale în vigoare și a transmis Ministerului Finanțelor Publice, în data de 28 iunie 2013, trei propuneri de perfecționare în domeniile reglementărilor contabile, impozitelor directe și impozitelor indirecte.

Cele trei documente sunt disponibile pe link-ul de mai jos:


27 iunie 2013

Modificările prefigurate de noua Directivă Contabilă Europeană și de Directiva privind Transparența: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM urilor din România

 


23 iunie 2013

Cadrul general revizuit al COSO: variantă îmbunătățită, dar mai sunt necesare ajustări

de Vincent Tophoff, Director tehnic, IFAC

În data de 14 mai 2013, Comitetul Organizațiilor Sponsorizatoare ale Comisiei Treadway (COSO) a emis versiunea revizuită a documentului său Controlul intern — Cadru general (Cadrul general). Cadrul general revizuit va ajuta la o mai bună implementare a controlului intern, dar aplicarea unor ajustări suplimentare ar garanta alinierea controlului intern la nivel global și ar ajuta organizațiile să își gestioneze mai bine riscurile și să își îmbunătățească performanța generală.

Citeşte articolul complet


22 iunie 2013

Raportul aferent studiului „Creșterea economiei globale prin intermediul IMM-urilor”

Avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință faptul că a fost publicată lucrarea de cercetare a Grupului Edinburgh ”Creșterea economiei globale prin intermediul IMM-urilor”. La acest studiu, CECCAR a pus la dispoziția PMM-urilor, membre CECCAR, chestionarul online în limba română care a fost completat de un număr impresionant de respondenți.

Acest studiu a fost efectuat la începutul anului 2013. PMM-uri din peste 70 de țări din întreaga lume au completat studiul, existând o rată de răspuns mai puternică din partea Africii de Sud (24.1%), U.K. (21.6%) și Republica Irlanda (16.8%) precum și rată bună de răspuns din partea României (6.9%) și Turciei (4.6%).

Grupul Edinburgh, compus din 14 organisme contabile din întreaga lume și care include CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) a efectuat o nouă cercetare în rândul PMM-urilor pentru a înțelege oportunitățile și provocările pe care le întâmpină clienții acestora, IMM-urile. Rezultatele acestui studiu au fost publicate într-un raport global cu recomandări și concluzii în care sunt evidențiate nevoile IMM-urilor în ceea ce privește desfășurarea afacerilor la nivel internațional și rolul PMM-urilor în sprijinirea acestor activități.

Pentru a vizualiza raportul „Creșterea economiei globale prin intermediul IMM-urilor” vă rugăm să accesați următorul link: http://www.edinburgh-group.org/activities/papers.aspx


20 iunie 2013

Ziua fiscalității FEE, 2 octombrie 2013 – ”Fiscalitatea în viitor”

Federaţia Experţilor Contabili Europeni organizează anul acesta, cea de-a treia ediție a evenimentului ”Ziua fiscalității”, un eveniment major în domeniul fiscalității care reunește reprezentanți în afaceri, administrația fiscală, legislatori și factori decizionali din întreaga Europă. Obiectivul conferinței de anul acesta este de a discuta noutățile din practica și politicile fiscale și de a identifica elementele unui sistem fiscal durabil în viitor.

Evenimentul va avea loc la Royal Museum of Art and History din Bruxelles iar înregistrarea este gratuită, fiind un număr limitat de locuri.

Pentru informații suplimentare precum și pentru a vă înregistra, vă rugăm să consultați website-ul FEE: http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1324:fee-tax-day-2013&catid=51:tax-policy&Itemid=274

 


19 iunie 2013

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) sprijină inițiativa demarată de Comisia Europeană care dorește să evalueze în ce măsură prevederile actuale fiscale adoptate de statele membre UE, pot favoriza sau defavoriza IMM-urile în comparație cu marile întreprinderi. Studiul se adresează consultanților fiscali și contabililor din Europa care doresc să își exprime opinia cu privire la anumite aspecte din sistemul fiscal național. Termenul limită pentru completarea chestionarului este data de 21 iulie 2013.

Chestionarul în limba engleză poate fi accesat de la următoarea adresă:

http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=lo3ohwzkeo991ty125970


18 iunie 2013

Prin implicarea CECCAR, chestionarul este disponibil acum pe site-ul IFAC şi în limba română

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci vă puteţi face auzite opiniile completând chestionarul rapid pentru PMM-uri al IFAC din mai-iunie 2013. Chestionarul bianual realizat de IFAC are obiectivul  de a obţine un instantaneu al principalelor probleme cu care se confruntă practicile mici şi mijlocii şi clienţii lor din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii din întreaga lume.

Chestionarul în limba română este disponibil pe http://ifac.smpquickpoll-june-2013-romanian.sgizmo.com/s3/?language=Romanian,iar completarea sa nu va dura mai mult de 3 minute. Chestionarul se va închide în data de 8 iulie 2013, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul CECCAR ulterior publicării lor de către IFAC.

 


17 iunie 2013

(New York și Londra, 17 iunie 2013) – Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), organizaţia globală a profesiei contabile, cu 172 de membri şi asociaţi din 129 de ţări, și Institutul Autorizat pentru Finanțe și Contabilitate Publică (CIPFA) au emis astăzi pentru comentarii publice un Proiect de consultare pentru un Cadru General Internațional pentru guvernarea în sectorul public.

Proiectul Buna guvernare în sectorul public încurajează îmbunătățirea prestării serviciilor și o răspundere sporită, prin stabilirea unui nivel de referință pentru buna guvernare în sectorul public.

citeşte mai departe


14 mai 2013

Termenul de depunere modificat pentru trei formulare

La 27 mai 2013 se va depune formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Odată cu acest formular, se vor depune la Fisc şi următoarele:

– Formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” de către contribuabilii persoane fizice, care în anul 2012:

 • au realizat pierderi, 
 • au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, 
 • estimează, din motive obiective, că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat” se depune în vederea stabilirii plăţilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2013.

– Formularul 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice precum şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, care în anul 2012:

 • au realizat pierderi, 
 • au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, 
 • estimează, din motive obiective, că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Temei legal:

 • art. 81 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • OPANAF nr. 24/2013 privind modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal, publicat în M.O. nr. 45/21.01.2013; 
 • OPANAF nr. 184/2013 privind modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal, publicat în M.O. nr. 101/20.02.2013.

10 mai 2013

Dezbaterile Curierul Naţional – Parteneri pentru dezvoltare

Cotidianul economic „Curierul Naţional” în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR vă invită să participaţi la a doua ediţie a Dezbaterilor Curierul Naţional – Parteneri pentru dezvoltare.

Dezbaterile pe tema: Regionalizarea, Parteneriatul Public Privat şi fiscalitatea în dialogul întreprinzători-autorităţi vor avea loc în data de 23 Mai 2013 la Ploieşti în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, str. Cuza Vodă nr. 8, Sala Europa.

citeşte mai departe


08 mai 2013

Întâlnire săptămânală cu membrii filialei CECCAR Bucureşti

În data de 24 aprilie 2013, la sediul filialei CECCAR Bucureşti, în amfiteatrul “Prof. univ. dr. Marin Toma”, a avut loc întâlnirea săptămânală cu membrii.

Pe lânga tematica de interes deosebit abordată cu ocazia întâlnirii, vizând Proiectul Ordonanţei nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cât şi opinii referitoare la aplicarea Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, participanţii au avut prilejul comunicării deschise şi dialogului direct cu preşedintele ales al CECCAR, Dr. ec. Domnica Băghină, invitată la această întâlnire.

citeşte mai departe


19 aprilie 2013

Buletinul de știri al Comitetului PMM IFAC

DEZVOLTARE DURABILA
1. Dezvoltare durabilă: Provocări și oportunități pentru PMM-uri și IMM-uri
2. Lista actualizată de bune practici include aspecte legate de gestionarea mediului

STANDARDE ȘI REGLEMENTĂRI
3. Se încheie curând: Consultarea IAASB privind cadrul general referitor la calitatea auditului
4. Comitetul PMM contribuie la principalele proiecte și la planificarea strategică a normalizatorilor de standarde
5. Noutăți privind IFRS pentru IMM

EVENIMENTE
6. Se încheie curând înregistrarea: Forumul PMM IFAC 2013
7. Congresul Mondial al Contabililor 2014 va avea loc la Roma; sunt disponibile oportunități de sponsorizare

 citeşte mai departe


19 aprilie 2013

Având în vedere creşterea sferei de aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în România, am considerat necesară crearea unei pagini care să prezinte informaţii de interes pentru societăţile şi profesioniştii implicaţi în raportarea financiară în conformitate cu IFRS.

În cadrul legal privind aplicarea IFRS în România prezentăm reglementările naţionale care impun sau permit entităţilor prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS.

După emiterea lor de către IASB, standardele şi interpretările trebuie aprobate pentru a fi aplicate in Uniunea Europeană. Procesul de aprobare este asistat din punct de vedere tehnic de EFRAG http://www.efrag.org/Front/Home.aspx. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate la nivelul Uniunii Europene sunt publicate în regulamentele europene. Prezentăm o situaţie a regulamentelor europene de adoptare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară emise până la 31.12.2012.

citeşte mai departe


19 aprilie 2013

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar al proiectului “ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE (ACC)”, a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesională continuă al căror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ.

Având în vedere buna relaţie de colaborare şi parteneriatul strategic dintre Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) aceste programe postuniversitare de formare profesională continuă sunt disponibile gratuit pentru toţi membrii experţi contabili.

 citeşte mai departe 


18 aprilie 2013

Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghidul Expertului Contabil” o nouă lucrare

GHID pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a II-a, revizuită.

Ghidul, complet şi revizuit, conţine toate informaţiile necesare accesului la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor candidaţilor; consultaţi filialele CECCAR din ţară.


05 aprilie 2013

Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghiduri Profesionale” o nouă lucrare

Începând cu anul 2013, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată adoptă IFRS-urile ca bază de ţinere a contabilităţii. Acestea au şi obligativitatea de a prezenta situaţii financiare în conformitate cu IFRS-urile începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului 2012.

În acest context, CECCAR vine în sprijinul specialiştilor care aplică noile reglementări conforme cu IFRS-urile, dar şi al celor care doresc să îşi dezvolte nivelul de competenţă profesională în ceea ce priveşte aplicarea IFRS-urilor ca bază de ţinere a contabilităţii (nu numai ca model de raportare financiară la nivel de situaţii financiare consolidate) oferind acest Ghid ce se compune din două volume:

 • Volumul I dezvoltă etapele trecerii la IFRS-uri și oferă monografii și studii de caz privind trecerea la IFRS-uri, dar și aplicarea efectivă a IFRS-urilor ca bază de ţinere a contabilităţii.
 • Volumul 2, aflat în curs de apariţie, va conţine studii de caz complexe de trecere la IFRS-uri și monografii de aplicare a pachetului IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi; consultaţi filialele CECCAR din ţară.


21 februarie 2013

Informaţii utile privind facilitarea accesului la credite bancare utilizând garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) poate acorda IMM-urilor garanţii la un cost modic, pentru toate tipurile de afaceri/investiţii. În acest sens găsiţi aici un material informativ pus la dispoziţa membrilor CECCAR de FNGCIMM.

În măsura în care vă sunt necesare detalii suplimentare, puteţi contacta departamentul de specialitate al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, reprezentat de d-na Stela Alexandru, la numărul de tel. 0730015145, pe e-mail: stela.alexandru@fngcimm.ro , sau puteţi vizita site-ul www.fngcimm.ro


20 februarie 2013

Adunări generale de dare de seamă

Conform Precizărilor nr. 6576/2008 privind organizarea şi desfăşurarea Adunărilor generale de dare de seamă şi alegeri aprobate prin Hotărârea nr. 08/114 din 28 mai 2008 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările ulterioare,  “Adunările generale la nivelul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor desfăşura, în fiecare an în perioada 05 februarie – 05 martie”. 

 citeşte mai departe


07 februarie 2013

În atenţia membrilor filialei CECCAR Bucuresti

Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă al CECCAR împreună cu Filiala CECCAR Bucureşti organizează o serie de 4 seminarii pe tema “Aspecte privind închiderea exerciţiului financiar 2012 şi noutăţi legislative de la 01.01.2013″.

Seminariile vor avea un caracter practic şi vor aborda următoarea problematică:

 1. Aplicarea reglementărilor contabile în contextul realizării lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar 2012.
 2. Aplicarea codului fiscal în contextul realizării lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar
 3. TVA la încasare
 4. Alte noutăţi legislative de la 1.01.2013.

05 februarie 2013

Ghidul practic complet privind sistemul TVA LA ÎNCASARE 

Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghiduri Profesionale” o nouă lucrare care, cu siguranţă, prin conţinutul şi calitatea ei, va deveni o prezenţă pe masa de lucru a fiecărui specialist contabil interesat de aplicarea reglementărilor contabile de ultimă oră:

Ghidul practic complet privind sistemul TVA LA ÎNCASARE

Sistemul TVA LA ÎNCASARE reprezintă pentru experţii contabili o provocare serioasă, la care trebuie să se adapteze rapid. Majoritatea articolelor disponibile pe internet prezintă doar fragmente din Codul Fiscal, fără explicaţii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem să fie cât mai uşoară, CECCAR vă oferă acest ghid practic complet, întocmit pentru a veni în sprijinul practicienilor, cu exemple şi diverse speţe pentru a uşura înţelegerea şi aplicarea conceptului.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi; consultaţi filialele CECCAR din ţară.


04 februarie 2013

Seminar Naţional: “Angajarea şi concedierea legală a salariaţilor”

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, organizeaza in data de 22.02.2013 Seminarul Naţional cu tema: “Angajarea şi concedierea legală a salariaţilor”. Evenimentul va fi organizat în Bucureşti, la sediul CNIPMMR, situat în P-ţa Walter Mărăcineanu, Intrarea 1, Et. 1, Sala A, Sector 1, Bucureşti.

Invitaţie seminar

Formular înregistrare


04 februarie 2013

Chestionarul IFAC pentru PMM-uri evidenţiază răspândirea incertitudinii economice, un optimism prudent şi principalele probleme cu care se confruntă profesia contabilă în 2013

Ultimul chestionar rapid al IFAC pentru PMM-uri, efectuat la finalul anului 2012, a arătat că cele mai mici practici contabile şi clienţii acestora nu sunt imuni la instabilitatea macroeconomică.  În contextul continuării crizei datoriilor de stat, recesiunii în două etape din Zona Euro şi creşterii inflaţiei în unele regiuni, incertitudinea economică a dominat multe dintre răspunsurile la chestionarul pentru practicile contabile mici şi mijlocii (PMM-uri). În ciuda acestor preocupări, PMM-urile păstrează un optimism precaut, demonstrându-şi rezistenţa şi perseverenţa în perioadele dificile.

citeşte mai departe


28 ianuarie 213

O nouă publicaţie a IFAC ajută profesioniştii contabili să implementeze procese eficiente de raportare de afaceri în organizaţii

Principii pentru procese eficiente de raportare de afaceri

Raportarea internă şi externă de înaltă calitate este esenţială pentru toate organizaţiile. Rapoartele de înaltă calitate promovează un proces decizional intern mai bun, iar informaţiile de înaltă calitate sunt, de asemenea, o parte integrantă în succesul gestionării oricărei organizaţii.

Prin urmare, este, în mod clar, în interesul oricărei organizaţii să furnizeze părţilor interesate rapoarte de afaceri de înaltă calitate, atât pentru deciziile interne şi problemele de gestiune, cât şi pentru nevoile părţilor interesate externe.  Cel mai eficient mod de a realiza acest lucru este de a implementa procese eficiente de raportare în întreaga organizaţie. Atunci când sunt realizate corect, procesele eficiente de raportare asigură faptul că toate părţile interesate externe şi interne primesc rapoarte de afaceri corespunzătoare de înaltă calitate, în timp util. 

Vizualizează tot articolul aici


16 ianuarie 2013

Echipa de management a proiectului POSDRU/86/1.2/S/53849 intitulat:

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Anunţă organizarea celui de-al treilea workshop al proiectului care va avea loc vineri, 25 ianuarie 2013, începând cu ora 1100, în Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca.

Evenimentul urmărește să comunice rezultatele obținute în cadrul proiectului și să antreneze discuții între reprezentanți ai învățământului superior, reprezentanți ai asociațiilor profesionale și ai companiilor de consultanță în domeniul economic, respectiv reprezentanți ai studenților pe tema ”Aportul unui sistem de învățare bazat pe competențe la creșterea calității în învățământul superior”.