Măsuri privind alegerile

Măsuri
pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 şi pct.67 alin 3 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  C.E.C.C.A.R.,  aprobat de Conferinţa Naţională prin Hotărârea nr. 1/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează modul de alegere a preşedintelui C.E.C.C.A.R. şi a preşedinţilor de filiale, precizând că:

Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.”

Pentru aplicarea prevederilor menţionate în condiţii de maximă transparenţă ceea ce se va traduce în îmbunătăţirea managementului la nivelul organelor alese ale Corpului, se stabilesc următoarele măsuri:

A.      La nivelul Consiliului Superior

1. Până la data de 15 ianuarie declarația de candidatură (formular) pentru funcția de președinte al Consiliului Superior se mediatizează în rândul membrilor, prin afișarea pe site-ul CECCAR, pe site-urile filialelor precum și prin afișarea la sediile filialelor Corpului.

2. Declarația de candidatură completată la toate rubricile și semnată de candidat se transmite prin poștă sau se depune la sediul CECCAR, în original, până la data de  25 ianuarie. Preşedintele ales al cărui prim mandat urmează să înceteze in anul urmator poate depune candidatura pentru al -2- lea mandat.

3, Declarațiile de candidatură depuse pentru funcția de președinte al Consiliului Superior vor fi verificate de către comisia de nominalizare a candidaților la funcția de președinte al Corpului, formata din 5 membrii. Membrii comisiei nu pot fi în același timp și candidați in alegeri. Comisia de nominalizare se numeste prin Hotărâre a Consiliului Superior, până la data de 31 ianuarie.

4. Comisia de nominalizare analizează candidaturile primite sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de OG 65/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, a criteriilor din declarația de candidatură şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat  în care este prezentat modul de îndeplinire a fiecărei condiţii și criteriu luand in considerare și:

a)   existența oricăror acțiuni care au lezat imaginea și interesele CECCAR;

b)   îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp, inclusiv obtinerea vizei pentru anul in curs;

c)   experienta manageriala (funcţii de conducere deţinute etc);

d)   activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile, (cursuri predate, propuneri de modificari legislative in interesul profesiei si al Corpului, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului etc) în ultimii 5 ani.

5. Sunt validate candidaturile acceptate de minim 2/3 din membrii comisiei.

6, Comisia de nominalizare face publică pe site-ul  C.E.C.C.A.R.,. precum şi pe site-urile filialelor procesul-verbal al comisiei având ca anexe lista candidaţilor admisi până la data de 10 februarie.

7, Împotriva procesului verbal al comisiei, candidatii respinsi pot face contestație la Consiliul superior, în termen de 2 zile lucrătoare de la afişare. Consiliul Superior este obligat să soluţioneze contestatia în termen de 5 zile  lucrătoare de la înregistrarea ei.

8. Graficul de organizare a alegerii președintelui Consiliului Superior este cuprins în anexa 1 la prezentele măsuri.

9. Alegerea Președintelui Consiliului Superior are loc în cadrul intrunirii Conferinței Naționale, prin vot secret.

10, Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

11. Organizarea procedurii de vot are in vedere ;

 1. asigurarea conditiilor pentru confidentialitatea votului, alegatorul introduce buletinul de vot in urna sigilata de comisia de numarare a voturilor
 2. Intocmirea listelor, in ordine alfabetica, cu membrii cu drept de vot prezenti participanti la Conferință, care vor cuprinde in principal numele si prenumele, codul numeric personal, numarul carnetului de memru, semnatura de participare la lucrarile Conferinței.  Listele sunt semnate de Directorul general executiv al CECCAR, pentru realitatea datelor. Listele se predau comisiei de numarare a voturilor. In cazul in care exista membri participanti la conferinta cu drept de vot si care au fost omisi din liste, acestia vor fi trecuti de comisie pe o lista separata cu aceleasi date de identificare.
 3. Buletinele de vot se distribuie alegătorilor de comisia de numarare a voturilor, pe bază de semnătură.
 4. Membrii votanti vor fi indrumati de catre comisie catre spatiul destinat votarii.

12. Alegătorul votează doar unul dintre candidaţii încrisi pe buletinul de vot, prin încercuirea numărul curent. Nu se acceptă alte mențiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poată ștampila CECCAR, cele care conțin semne de recunoaștere sau orice alte mențiuni nu sunt luate în seamă la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, și se anexează la procesul-verbal.

13. Dupa finalizarea votului, când buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urnă, se procedează la deschiderea și numărarea voturilor.

14. Numărarea voturilor este asigurată de o comisie aprobată în ședința Conferinței Naționale, formată din 5 membri dintre care un membru al Consiliului superior al CECCAR.

15. Comisia de numărare a voturilor întocmește un proces-verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de către toți membrii săi.

16. Candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi este desemnat Președinte al Consiliului Superior. In cazul in care primii clasati au acelasi numar de voturi se organizeaza un nou proces de vot, buletinul de vot continandu-i doar pe acestia.

17. Rezultatul votării este prezentat de către un membru al comisiei de numărare a voturilor imediat în ședința Conferinței Naționale.

18. În perioada de la alegerea în Conferința națională și până la începerea mandatului, viitorul președinte:

a.participă la reuniunile organelor de conducere ale Corpului, fără drept de vot; eventualele opinii le comentează cu preşedintele în exerciţiu, dacă el consideră că acestea pot contribui la înţelegerea  mai bună  a problemelor discutate.

b.participă la seminarii, mese rotunde, conferinţe, etc., sprijinind preşedintele  în exerciţiu în apărarea intereselor profesiei, ale C.E.C.C.A.R. şi interesului general.

B. La nivelul filialelor Corpului

19.Până la data de 15 ianuarie declarația de candidatură (formular)  pentru funcția de președinte al filialei se mediatizează în rândul membrilor, prin afișarea pe site-ul filialei.

20.Declarația de candidatură completată la toate rubricile și semnată de candidat se transmite prin poștă sau se depune la sediul filialei, în original, până la data de 25 ianuarie. Preşedinţii alesi al căror prim mandat urmează să înceteze in anul urmator pot depune candidatura pentru al -2- lea mandat.

21. Declarațiile de candidatură depuse pentru funcția de președinte al Consiliului de Filiala vor fi verificate de către comisia de nominalizare a candidaților la funcția de președinte al filialei Corpului, formata din 3 membri. Membrii comisiei nu pot fi în același timp și candidați in alegeri. Comisia de nominalizare se numeste prin Hotărâre a Consiliului Superior, până la data de 31 ianuarie.

22. Comisia de nominalizare analizează candidaturile primite sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de OG 65/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, a criteriilor din declarația de candidatură şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat  în care este prezentat modul de îndeplinire a fiecărei condiţii și criteriu luand in considerare și condițiile prevăzute la art.4 lit.a–d.

23. Sunt validate candidaturile acceptate de minim 2/3 din membrii comisiei.

24. Comisia de nominalizare face publică pe site-ul filialei C.E.C.C.A.R., procesul-verbal al comisiei având ca anexe lista candidaţilor admisi până la data de 10 februarie.

25. Împotriva procesului verbal al comisiei, candidatii respinsi pot face contestație la Consiliul superior, în termen de 2 zile lucrătoare de la afişare.  Consiliul Superior este obligat să soluţioneze contestatia în termen de 5 zile  lucrătoare de la înregistrarea ei.

26. Graficul de organizare a alegerii președintelui Consiliului Filialei este cuprins în anexa 2 la prezentele măsuri.

27. Alegerea presedintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului şi care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent. Pe baza situației de la 28 februarie se vor întocmi listele electorale. În cazul în care la sfarșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanţi de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile. În acest caz, în primele 3 zile, la sfarsitul fiecarei zile suplimentare de votare se va intocmi un Proces-verbal in care se va mentiona procentul celor care si-au exprimat votul. În cazul în care, la sfarsitul zilei, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotarare a Consiliului Filialei se declara încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanţi de 30% la sfarsitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenţi la vot până în sfarsitul ultimei zile de vot.[1]

In vederea asigurarii posibilitatii participarii tuturor membrilor filialei, la alegerea Presedintelui Filialei, procesul de votare se va organiza după cum urmează:

 • la filialele cu până la 1000,inclusiv de membri, 2 zile consecutive
 • la filialele cu peste 1000 de membri, 3 zile consecutive
 • la filiala București, 4 zile consecutive.
 • intervalul orar de votare este cuprins intre orele 10,00- 19,00 pentru fiecare zi de votare .

28. Procesul de  votare inclusiv calendarul cu datele de desfasurare a votarii, intervalul orar de votare si locatia centrului de votare (sediul filialei) vor fi facute publice de catre Consiliul Filialei cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data votarii.

29. Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

30. Desfășurarea votării este organizată și supravegheată de o comisie electorala aprobată prin hotărâre a Consiliului Filialei, formată din trei membri (membrii CECCAR si/sau angajati ai structurilor executive).

Comisia are următoarele atribuții:

 1. organizează în bune condiții desfășurarea alegerilor la nivelul filialei, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului;
 2. întocmește listele cu membrii filialei cu drept de vot, care vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii; numele si prenumele, CNP, semnatura de participare la vot. Listele se vor intocmi in ordine alfabetica si vor fi numerotate si semnate de membrii comisiei;
 3. răspund de tipărirea buletinelor de vot;
 4. păstrează, sub sigiliu, listele cu membrii filialei cu drept de vot, si buletinele de vot până la data incheierii desfășurării alegerilor;
 5. publică pe site-ul filialei, prin afișare la sediul filialei, data (datele), locul și programul desfășurării procedurii de votare;
 6. conduc operațiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii la locul în care are loc votarea, asigurand prezenta permanenta a cel putin unui membru al comisiei in locatia in care se desfasoara votul. In cazul in care se prezinta la vot membri ai filialei care au fost omisi din liste, acestia vor fi trecuti pe o lista separata care va cuprinde aceleasi elemente de identificare ca cele prevazute la pct. b;
 7. asigura securitatea urnei si a buletinelor de vot completate. In acest sens vor lua urmatoarele masuri de securizare:
 • se aloca un spatiu de depozitare (fiset metalic, dulap, sau incapere) cu incuietoare si sigiliu;
 • in afara intervalului orar in care se desfasora procesul de vot se vor lua masuri ca:
  • urna  cu buletinele de vot sa fie depozitata in spatiul alocat din sediul filialei, care se incuie si se sigileaza toate caile de acces de catre membrii comisiei
  • spatiu de depozitare se sigileaza/desigileaza, inchide si deschide  doar  in prezenta tuturor membrilor comisiei;
  • cheile de la spatiul de depozitare vor fi pastrate, in plic inchis sigilat prin semnatura tuturor membrilor comisiei si stampila filialei

h. numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilesc rezultatele alegerilor;

i. redactează în două exemplare procesul-verbal cu rezultatele alegerilor; procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei;
  1. La filialele unde procedura de vot se desfasoara doar pe parcursul unei zile calendaristice, procesul verbal se intocmeste la sfirsitul zilei dupa ora limita de votare.
  2. La filialele unde procedura de votare se defasoara pe parcursul mai multor zile, procesul verbal se intocmeste la sfirsitul ultimei zile de votare  dupa ora limita de votare.
j. înaintează un exemplar al procesului-verbal Consiliului Filialei si Consiliului Superior al Corpului.

31. Procedura de exprimare a votului este cea prevăzută la pct. 11 din prezentele măsuri.

32. Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei este cuprins în anexa 2 la prezentele măsuri.

33. Rezultatele votului sunt prezentate de comisie în prima ședință a Adunării generale ordinare/extraordinare pentru validare/invalidare. Invalidarea procesului electoral este posibila in cazul dovedirii nerespectarii prevederilor prezentelor masuri in procesul de votare. Conducerea filialei urmărește ca ședința Adunării Generale ordinare/ extraordinare  a filialei din anul respectiv să fie convocată pentru  o dată imediat ulterioară încheierii procesului de alegere a președintelui filialei.

34.Candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi este desemnat președinte. In cazul in care primii clasati au acelasi numar de voturi se organizeaza un nou proces de vot, buletinul de vot continandu-i doar pe acestia. Calendarul desfasurarii procesului de vot se va aproba prin hotararea Consiliului Superior.

35. După finalizarea proceselor electorale în filialele în cadrul cărora au loc alegeri pentru funcția de președinte al consiliului filialei, Consiliul Superior va centraliza procesele-verbale transmise de către comisiile electorale și va înainta un raport al desfășurării alegerilor Conferinței Naționale, pentru aprobare.

36.În perioada de la Conferinței Naționale, în cadrul căreia a avut loc aprobarea alegerii președintelui și până își începe mandatul, viitorul preşedinte:

 1. participă la reuniunile organelor de conducere ale filialei, fără drept de vot; eventualele opinii le comentează cu preşedintele în exerciţiu, dacă el consideră că acestea pot contribui la înţelegerea mai bună a problemelor discutate.
 2. participă la seminarii, mese rotunde, conferinţe etc., sprijinind preşedintele în exerciţiu în apărarea intereselor profesiei, ale C.E.C.C.A.R. şi interesului general.

37.Membrii comisiiilor de nominalizare şi de numărare a voturilor nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pînă la gradul IV al candidaţilor la funcţiile de preşedinte al Consiliului superior şi consiliilor filialelor.

38.In procesul electoral este interzisa orice actiune, prin orice mijloace, de propagandă în favoarea sau impotriva unuia sau a mai multor candidaţi care contravine Codului etic al profesionistilor contabili, legislatiei si reglementarilor Corpului.

39. Situatiile exceptionale nereglementate de prezenta, vor fi solutionate prin dispozitii tranzitorii emise prin hotararea Consiliului Superior al CECCAR.

X          X X

Consiliul Superior va asigura punerea în aplicare a prezentelor măsuri.

[1] Modificat prin HOTĂRÂREA nr. 18/449 din 15 martie 2018

Anexa 1

 

Graficul de organizare a alegerii președintelui Consiliului Superior

Nr.crt.  Acțiunea Data limita/perioada  
1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură  15 ianuarie
2. Depunerea declarațiilor de candidatură  25 ianuarie
3. Numirea comisiei centrale de nominalizare  31 ianuarie
4. Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidaților admiși  10 februarie
5. Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare  2 zile lucratoare
6. Soluționarea contestațiilor  5 zile lucrătoare
7. Desfășurarea Conferinței Naționale de dare de seamă și alegeri  1 – 30 aprilie

Anexa 2

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei

Nr.crt. Acțiunea Data limita/perioada
1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură 15 ianuarie
2. Depunerea declarațiilor de candidatură 25 ianuarie
3. Numirea comisiei de nominalizare 31 ianuarie
4. Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi 10 februarie
5. Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare 2 zile lucratoare
6. Soluționarea contestațiilor 5 zile lucrătoare
7. Intocmirea listei de votanti 5 martie
8. Desfășurarea procesului de votare 07 – 18 martie
9. Organizarea Adunării generale 19 – 31 martie