Cadrul legal privind aplicarea IFRS în România

În baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 881/2012 societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale începând cu anul 2012. În baza OMFP 1.121/2006 aceste entităţi aveau opţiunea (fără a fi obligate) de a întocmi un set distinct de situaţii financiare în conformitate cu IFRS pentru alţi utilizatori decât entităţile statului. Se realizează astfel o trecere de la aplicarea voluntară a IFRS la aplicarea obligatorie. http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_881_2012.pdf

Ordinul 881/2012 abrogă articolul 4 din Ordinul 1.121/2006 care solicita entităţilor care aplică IFRS să întocmească şi situaţii financiare conforme cu reglementările contabile naţionale. Standardele emise de IASB sunt supuse unui proces de aprobare la nivelul Uniunii Europene. Societăţile vizate de Ordinul 881/2012 trebuie să urmărească la data raportării stadiul adoptării standardelor, interpretărilor (sau modificărilor acestora) la nivelul Uniunii Europene potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Dacă anumite standarde sunt aprobate prin Regulamente publicate în Jurnalul Oficial după data bilanţului, dar înainte de semnarea situaţiilor financiare acestea pot fi utilizate în măsura în care aplicarea anticipată este permisă de Regulament şi de standardul aprobat.

Regulamente europene adoptate

Entităţile vizate de Ordinul 881/2012 trebuie să întocmească şi să publice situaţiile financiare individuale în baza IFRS în limba română şi în moneda naţională. Situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul 2012 în baza IFRS fac obiectul auditului statutar. Entităţile vizate vor trebui să asigure continuitatea aplicării IFRS, chiar şi în eventualitatea în care ulterior valorile lor mobiliare nu mai sunt admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Emiterea acestui ordin confirmă strategia de creştere a sferei de aplicare a IFRS în mediul românesc. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 instituţiile de credit (bănci, cooperative de credit, băncile de economisire şi de creditare din domeniul locativ şi cele de credit ipotecar, sucursalele din România ale bãncilor strãine, cât şi cele din strãinãtate ale instituţiilor de credit româneşti) sunt obligate să aplice IFRS ca bază a contabilităţii. De asemenea, conform Ordinului C.N.V.M. nr. 116 din 21 decembrie 2011 entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM (societãţile de servicii de investiţii financiare, societãţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţã/sistem) au obligaţia de a întocmi pentru exerciţiile 2011 şi 2012, în scop informativ, un al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã, situaţii ce sunt obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu reglementările naţionale. Ordinul precizează însă că situaţiile financiare întocmite în baza IFRS sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie. În baza acestui Ordin, entităţilor reglementate şi supravegheate de CNVM li se solicită  şi prezentarea diferenţelor dintre tratamentele contabile conform reglementărilor naţionale şi tratamentele prevăzute de IFRS pentru fiecare element al situaţiilor financiare alături de explicaţiile aferente. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a stabilit lista celor 11 societăţi de asigurare care vor întocmi un al doilea set de situaţii financiare în conformitate cu IFRS.

http://www.csa-isc.ro/files/Buletin%20CSA%202_2012%20EN.pdf

Conform Ordinului ministrului finanţelor nr 1.121/2006 societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmesc situaţiile financiare consolidate în conformitate cu IFRS. De asemenea, situaţiile financiare consolidate ale instituţiilor de credit sunt întocmite tot în baza IFRS. Celelalte entităţi de interes public (aşa cum sunt definite în Legea contabilităţii) pot întocmi situaţiile financiare consolidate fie în baza reglementărilor naţionale conforme cu Directiva a VII a, fie în baza IFRS.

Regăsiţi lista societăţilor afectate de OMFP 881/2012 la

http://www.cnvmr.ro/pdf/diverse/Lista-societati-incidente-OMF-2012.pdf.

Ca urmare a faptului că de la 1.01.2013 IFRS se utilizează ca bază a contabilităţii, Ministerul Finanţelor Publice a emis Ordinul 1.286 din 4 octombrie 2012.

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1286_2012.pdf

Acesta conţine:

  • Regulile de elaborare, aprobare, auditare, depunere şi publicare a situaţiilor financiare,
  • Aspecte referitoare la Raportul Administratorilor,
  • Reguli de evidenţiere a operaţiunilor economico-financiare,
  • Planul de conturi IFRS şi conţinutul conturilor precum şi reguli de transpunere a soldurilor,
  • Cerinţe de prezentare suplimentare cerinţelor IFRS.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, inclusiv modificarea dispoziţiilor din OMFP nr. 1286/2012. Acest ordin introduce o serie de conturi pentru reflectarea unor tranzacţii şi evenimente în conformitate cu IFRS şi conţine o serie de prevederi suplimentare referitoare la înregistrarea retratărilor la sfârşitul anului 2012, cerinţele de raportare pentru entităţile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, modul de înregistrare a impozitului pe profit conform IAS 12, de capitalizare a cheltuielilor şi de reflectare în contabilitate a veniturilor rezultate din prestari de servicii, recunoscute în functie de stadiul de finalizare a tranzactiei la finalul perioadei de raportare, precum şi a veniturilor  contractuale asociate contractului de constructie, recunoscute în funcție de stadiul de execuție a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă.

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1690_2012.pdf

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc situațiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situația cuprinzând rezultatele retratării, la data aleasă pentru întocmirea acestora. Ca urmare, în cazul acestor entități, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabilă anuală prevăzuta la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte pe baza informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 100/2013, a fost publicat Ordinul Ministerului de Finanţe Publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 (OMFP nr. 213/2013).

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_213_2013.pdf

Prevederile invocate de OMFP nr. 213/2013 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Acest Ordin clarifică faptul că actualizarea elementelor monetare este necesară doar la sfârşitul fiecărei perioade de raportare, solicită prezentarea distinctă a valorii capitalului social (contul 101) în situația poziției financiare şi situația modificărilor capitalurilor proprii (aspect relevant mai ales dacă acesta a fost retratat la inflaţie), prevede explicit posibilitatea ca sumele reflectate în creditul contului 1028 «Ajustări ale capitalului social» să poată fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate şi introduce o serie de conturi pentru reflectarea tranzacţiilor şi evenimentelor conform IFRS.

În cazul instituţiilor de credit se aplică Ordinul nr. 27 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS”) cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul BNR nr. 27/2010 este aplicabil tuturor instituţiilor de credit care îşi desfăşoră activitatea în România, inclusiv sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine şi sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit persoane juridice române.