Noutăţi legislative 2012


Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012.

Actul normativ aprobă modelul şi continutul următoarelor formulare fiscale:

 • 100 “Declaratie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”;
 • 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”;
 • 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor;
 • 120 “Decont privind accizele”;
 • 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”.

Formularul 100 si 104 se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013.

Formularele 101, 120 si 130 se utilizează începând cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2012.

sus ^


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012.

Ordonanța de urgența a fost adoptată în scopul armonizării legislației naționale in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile cu prevederile europene in aceasta materie.

Astfel, este permisa autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic si bauturilor alcoolice și au fost eliminate restrictiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice și a produselor din tutun prelucrat.

De asemenea, actul normativ prevede ca autorizatiile de antrepozit fiscal valabile, detinute de operatori economici, altii decat contribuabilii mari si mijlocii, isi prelungesc de drept valabilitatea cu o perioada de 2 ani de la data expirarii perioadei de valabilitate.

Alte prevederi se refera la garantia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou inființate, care va reprezenta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an.

Ordonanta de urgenta mai stabileste si nivelului minim al accizelor la motorina incepand cu 01 ianuarie 2013 in cuantum de 391,00 euro/tona, fața de nivelul actual de 374,00 euro/tona.

Actul modificator va intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

sus ^


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012.

OUG nr. 84/2012 suspendă, pe perioada 1 ianuarie 2013 – 1 ianuarie 2014, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Printre alte măsuri, ordonanţa de urgenta modifică Codul de procedură fiscală, în sensul că introduce unele prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale.

Potrivit acestor dispoziţii, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară pâna în ultima zi lucratoare anterioară datei de 21 decembrie.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 1151 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012.

Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul următorilor operatori economici:

 • regiile autonome;
 • companiile şi societătile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;
 • societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie majoritara;
 • societatile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de mai sus detin direct sau indirect o participatie majoritara;
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice.

Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme:

 • controlul preventiv, care consta in verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli si a anexelor la acestea;
 • controlul operativ, care consta in verificarea unor operatiuni economico-financiare desfasurate in cursul exercitiului financiar curent.

Potrivit normelor, conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabileşte:

 • modul de intocmire si realizare a programului de activitate;
 • durata efectuarii unei actiuni de control;
 • tipurile de acte de control, circuitul si modul de evidenta a acestora;
 • desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la indeplinire a măsurilor stabilite.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 1071 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

Actul normativ aduce precizari importante in ceea ce priveste aplicarea sistemului de TVA la incasare, obligatoriu de la 1 ianuarie 2013 pentru contribuabilii a caror cifra de afaceri nu depaseste suma de 2.500.000 lei.

Astfel, potrivit acestor prevederi, persoana impozabila a cărei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, dacă la această data este inregistrată in scopuri de TVA si nu face parte dintr-un grup fiscal unic.

De asemenea, în situatia în care persoana impozabila a cărei cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, dar nu mai este înregistrată in scopuri de TVA la data de 31 decembrie 2012, ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA sau face parte dintr-un grup fiscal unic, aceasta nu va mai fi inregistrata de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare ori va fi radiata din acest registru, daca a fost deja inregistrata.

In schimb, vor aplica sistemul de TVA la incasare incepand cu a doua perioadă fiscala a anului 2013, persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA dupa data de 30 septembrie 2012, exclusiv, a caror cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA pana la finele anului 2012 si care nu fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Actul normativ mai precizează că incepand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA au obligatia sa aplice sistemul TVA la incasare de la data inregistrarii in scopuri de TVA.

In acelasi timp, HG nr. 1071/2012 stabileste cu exactitate si categoriile de contribuabili, care nu pot aplica noul sistem de TVA, chiar daca cifra de afaceri realizata este inferioara plafonului de 2,5 milioane de lei.

HG nr. 1071/2012 clarifica si metoda prin care se determina cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei. Astfel, cifra de afaceri se determina pe baza datelor raportate in deconturile de TVA.

Potrivit Codului fiscal, in sistemul TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii.

Normele de aplicare prevăd că prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau ori de la un tert, precum:

 • plata in bani,
 • plata in natura,
 • compensarea,
 • cesiunea de creante,
 • utilizarea unor instrumente de plata.

De asemenea, Normele arata ca livrarile de bunuri/prestarile de servicii a căror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Nu sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului/prestatorului”, mai stipuleaza Normele de aplicare a Codului fiscal.

In acelasi timp, Normele mai prevad ca prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar de la:

 • beneficiari persoane juridice,
 • persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA,
 • persoane fizice autorizate,
 • liber-profesionisti si
 • asocieri fara personalitate juridica.

Guvernul clarifică prin noul act normativ si cum se stabileste data platii/incasarii operatiunilor, in functie de metoda de plata.

Totodata, actul normativ detaliaza regulile privind intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare, precum si inregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Mai mult decat atat, prin dispoziţiile HG nr. 1071/2012 se precizeaza ca Finantele urmeaza sa aprobe un Ghid pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, care urmeaza sa reuneasca intr-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din prezentele norme, precum si din normele procedurale, necesare in cazul operatiunilor care intra sub incidenta sistemului TVA la incasare, oferind totodata exemple practice si explicatii in legatura cu prevederile legale.

sus ^


Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii  a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012.

Legea aproba OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, cu modificări si completări.

Programul Mihail  Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, constând în acordarea unei linii de credit cu dobânda total subventionată şi/sau, dupa caz, garantarea creditului de către stat. Programul vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile prevazute de norme, fara a depasi durata programului.

Cele mai importante modificari aduse de  legea de aprobare se refera la:

Valoarea maxima a liniei de credit acordate se majoreaza de la 125.000 lei/I.M.M./an la 400.000 lei/I.M.M./an.

Până în prezent dobânda aferentă liniilor de credit acordate în cadrul Programului era parţial subventionată. Noua lege permite subvenţionarea dobânzii în proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile programului.

Noua lege acordă posibilitatea beneficiarilor Programului de a accesa facilităţile oferite în cadrul programului atat cumulat, cat si separat, fie accesand subventia si/sau garantia, fie exclusiv garantia de stat. Pana in prezent mecanismul reglementat permitea accesarea garantiei numai impreuna cu obtinerea subventiei de dobanda.

Valoarea garantiei poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului.

Se renunta la conditia privind constituirea de garantii colaterale in proportie de cel putin 40% in completarea garantiei acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului, stabilindu-se ca beneficiarul are obligatia de a prezenta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale in functie de normele proprii de creditare ale acesteia.

Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor noului Cod civil, in favoarea statului roman, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.

Noua lege introduce prevederea ca intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se incheie o conventie prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont.

sus ^


Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

Ghidul isi propune sa ofere contribuabililor o imagine cuprinzatoare necesara aplicarii de catre acestia a sistemului TVA la incasare, prin reunirea prevederilor legale din Codul fiscal, din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, din OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, precum si din ordine ale presedintelui ANAF.

In acest sens, ghidul cuprinde explicatii, comentarii, exemplificari care contribuie la o mai buna intelegere a textelor legale referitoare la sistemul TVA la incasare, realizand si o coroborare intre diferite articole din cod si din norme.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

Actul normativ aproba noul model al formularului Decont de taxa pe valoarea adaugata, care se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a ANAF.

Modificarile la declaratia 300 sunt necesare in vederea punerii in aplicare a sistemului TVA la incasare.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscala fost publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 27 noiembrie 2012.

Actul normativ aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare fiscale:

– (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”;
– “Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”.

Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut de Codul fiscal (35.000 euro, in echivalent lei).

Formularul se utilizeaza si in situatiile prevazute la art. II alin. (1) lit. e) si f) din OUG nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, respectiv pentru solicitarile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA din anul 2012

Formularul se depune la organul fiscal competent, in termenul prevazut de lege.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 688 din data de 5 octombrie 2012.

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat:

– asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise fapte in cazierul fiscal;

– nu au depus niciun decont de taxa;

– nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata;

In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier, inregistrarea in scopuri de TVA se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii.

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxa, vor putea fi inregistrate din nou in scopuri de TVA, daca depun toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen, pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate, vor depune cererea de inregistrare in maximum 180 de zile de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de inregistrare, persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a depus cererea de inregistrare.

sus ^


Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevăzând amânarea termenului de aplicare pentru anumite reglementari introduse de aceasta ordonanta

OG nr. 2/2012 a introdus in Codul de procedura fiscala un titlu nou, Titlul VII 1 – Cooperarea administrativa in domeniul fiscal, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2013. Acest titlu reglementeaza normele si procedurile potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii care este in mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor.

Legea pentru aprobarea OG nr. 2/2012 amana cu doi ani, pana la data de 1 ianuarie 2015, intrarea in vigoare a prevederilor referitoare la schimbul automat obligatoriu de informatii intre statele membre.

Alte prevederi a caror intrare in vigoare a fost amanata sunt cele referitoare la obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale anuale privind impozitul pe profit de catre un consultant fiscal. Aplicarea acestor prevederi a fost suspendata pana la data de 1 ianuarie 2014, dupa ce anterior fusese suspendata pana la 1 ianuarie 2013.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine sau persoanelor fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 695 din 10 octombrie 2012.

Noile reglementari publicate de ANAF nu difera cu mult fata de cele vechi. Practic, procedura este in linii mari aceeasi, numai ca noul act normativ contine reglementari mai clare si mai multe precizari de aplicare a procedurii, acestea intrând în vigoare din 13 octombrie.

Ordinul ANAF nr. 1400/2012 stabileste ca persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Actul normativ precizeaza ca atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

Cei care nu inregistreaza la Fisc aceste contracte sau documentele doveditoare risca o amenda de la 500 lei la 1.000 lei, daca sunt persoane fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, daca sunt persoane juridice.

Pentru inregistrarea contractelor sau documentelor pentru serviciile prestate in Romania, contribuabilii trebuie sa depuna o declaratie speciala, al carui nou model este aprobat tot prin acest ordin.

Declaratia de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei.

Inregistrarea acestor contracte, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor mentionate mai sus isi au domiciliul fiscal.

De la aceasta regula, fac exceptie doar persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, acestia avand obligatia inregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Actul normativ aprobă modelul şi continutul formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”.

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de Codul fiscal.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

– persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

– persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011  -30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

– persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege:

1. pentru intrarea in sistem:

– pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

– pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

– pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;

2. pentru iesirea din sistem

– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

sus ^


Legea nr. 193 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 736 din 31 octombrie 2012.

OUG nr.2/2012 completeaza prevederile Legii nr. 31/1990 si stabileste ca dreptul de retragere al asociatului in societatea cu raspundere limitata, in societatea in nume colectiv sau in comandita simpla poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute in actul constitutiv sau în situaţia în care există acordul tuturor celorlalti asociati.

De asemenea, tot in privinta dreptului de retragere, OUG nr. 2/2012 introduce posibilitatea ca actionarii care nu sunt in favoarea fuziunii/divizarii sa isi poata exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare. Aceasta posibilitate se aplica, insa, numai fuziunilor prin absorbtie sau diviziunilor care nu trebuie aprobate de catre adunarea generala a asociatilor, in cazuri limitate, precizate expres in OUG nr. 2/2012.

Noile reglementari ofera si o alternativa la aceasta procedura publicităţii în cazul unei fuziuni sau divizari. Astfel, in cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a proiectului fuziunii/divizarii cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web.

In cazul in care opteaza pentru publicitatea prin propria pagina de internet, societatea este obligata, conform regulilor nou-introduse, sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege (pe langa proiectul de fuziune sau divizare, printre aceste documente se numara raportul intocmit de catre organele de situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare, raportul cenzorilor sau raportul auditorului financiar).

Afisarea documentelor trebuie facuta pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.

In plus, societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate.

Noile prevederi introduse in Legea societatilor comerciale mai stabilesc si ca, daca publicitatea este efectuata pe pagina de internet a societatii, oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul de fuziune sau divizare.

Legea societatilor comerciale prevede ca la societatile pe actiuni, dupa majorarea capitalului social prin aporturi in natura, este nevoie de raportul unor experti care sa evalueze respectivele aporturi.

In schimb, prin modificarile aduse de OUG nr. 2/2012, se stabileste ca acest raport nu mai este necesar, in cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate. Conditia impusa de ordonanta de urgenta este, insa, ca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent. 

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1331/2012 privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 733 din data de 30 octombrie 2012.

Actul normativ aproba modelul si instructiunile de completare ale urmatoarelor documente utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara:

– raport de inspectie economico-financiara;

– nota unilaterala;

– proces-verbal;

– raport de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse;

– raport de verificare documentara prealabila;

– nota de constatare;

– raport intermediar;

– proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

– dispozitie obligatorie;

– sesizare penala;

– nota explicativa;

– invitatie;

– declaratie;

– notificare.

sus ^


Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

ART. 1 – (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2 – Reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale.

ART. 3 – Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

ART. 4 – În înţelesul prezentului ordin, Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

ART. 5 – Administratorii entităţilor, respectiv alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor, precum şi persoanele care au obligaţia organizării şi conducerii acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 6 – (1) Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entităţi în calitate de societăţi-mamă.

ART. 7 – Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, au componentele prevăzute de IAS 1.

ART. 8 – (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În scopul întocmirii situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară”. În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.

ART. 9 – (1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 8 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 10 – Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 6 la data aleasă pentru întocmirea acestora. În acest scop, ultima coloană din situaţia poziţiei financiare, respectiv celelalte componente ale situaţiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informaţii corespunzătoare unei perioade de raportare care se încheie ulterior datei de 1 ianuarie 2013.

ART. 11 – În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

ART. 12 – Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţile prevăzute de prezentul ordin ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

ART. 13 – (1) Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Această raportare se întocmeşte pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2012.

ART. 14 – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012.

(2) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţilor care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 15 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi continutului unui formular a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 569 din data de 10 august  2012.

Actul normativ aduce unele modificări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, stabilind noi prevederi cu privire la:

 • data la care se considera valabilă înregistrarea în scopuri de TVA;

 • documentele care trebuie depuse la organul fiscal, atunci cand se solicită înregistrarea în scopuri de TVA;

 • modelul deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA.

Astfel, noul act normativ stabileşte ca înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începand cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit noilor reglementări, persoana impozabila care solicită înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea adăugată depune la organul fiscal competent:

 • cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţita de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comertului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

 • declaraţia de înregistrare, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comertului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

 • declaratia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Actul normativ mai aduce câteva mici completări modelului deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 618 din 28 august 2012.

Cele mai importante modificări vizează:

 1. Dispoziţiile cu privire la emiterea actelor de către organele fiscale printr-un centru de imprimare masiva se extind şi asupra actelor de executare şi a celor procedurale, pe lânga cele administrative. Aceste acte vor fi valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.

 2. Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-Romania este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.

 3. Se realizează corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la efectuarea plăţii de către o alta persoană decât debitorul cu prevederile noului Cod civil. Astfel, în situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1472 si 1474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, se aplică în mod corespunzător.

 4. Se introduce o excepţie de la la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscale, stabilindu-se că se va stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Aceste dispoziţii se aplică începand cu data de 1 noiembrie 2012.

 5. Se introduce un nou articol cu privire la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară.

Astfel, în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

In situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia;

 • contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară;

 • instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

 • contestaţia a fost admisă, în totalitate;

 • instanţa judecătoreasca admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 606 din 23 august 2012.

Ordonanţa de urgenţă amână intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă până la data de 1 februarie 2013.

În expunerea de motive se arată că neadoptarea acestei măsuri „ar putea genera blocaje la nivelul instanţelor, cu consecinţe grave de ordin procedural în activitatea de judecată, care ar putea conduce la afectarea dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, în termen rezonabil”.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei  nr. 621 din data de 29 august 2012

Principalele modificări aduse prin această ordonanţă se referă la :

Impozitul pe profit

Potrivit noilor reglementări, persoanele juridice care preiau patrimoniul societăţilor care îşi încetează existenţa ca urmare a fuziunii sau divizării vor putea să recupereze pierderile fiscale ale acestora.

Astfel, pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.

Pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie plătitorii persoane juridice sau alte entităti care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă nu mai au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite.

Actul normativ mai introduce menţiunea ca plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plata anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către:

 • asocierile făra personalitate juridica, cat si persoanele juridice care conduc contabilitate in partida simpla si pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu;

 • persoanele fizice, pentru platile reprezentand venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.

Taxa pe valoarea adăugată

Se introduce menţiunea ca locul de închiriere, cu excepţia închirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile este locul în care clientul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obisnuită. Prin inchiriere se înţeleg inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport. Prin termen scurt se înţelege deţinerea sau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de maximum 30 de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile.

Se introduce sistemul de plată a TVA la încasarea facturii, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, pentru contribuabilii care au sediul activităţii economice în România, a căror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeste plafonul de 2.250.000 lei (500.000 euro).

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeste plafonul de 2.250.000 lei.

In cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedură civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru operatiuni precum:

 • in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
 • in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521-1523;
 • în cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti şi asocieri fără personalitate juridică;
 • în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

Contributiile sociale obligatorii

Se introduc reglementări cu privire la persoanele care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. Aceste persoane au obligatia sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112) si sa achite contributiile sociale ale angajatorului si pe cele individuale numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

sus ^


Ordonanta Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 623 din 30 august 2012 şi intră în vigoare din 2 septembrie.

Prin aceste dispoziţii se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice “în vederea acordării unui timp rezonabil, până la data de 1 ianuarie 2013, operatorilor economici care desfăşoară activităţi de emitere, transmitere si arhivare electronică pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic”.

Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice stabilea “regimul juridic al documentelor în forma electronica ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica”.


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012.

Actul normativ completeaza Ordinul presedintelui ANAF nr. 1438/2012 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, introducand urmatoarele formulare:

 • adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;

 • adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;

 • decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti.

  sus ^


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 635 din 5 septembrie 2012.

Printre modificarile aduse altor acte normative (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si Legea privind finantele publice nr. 500/2002, OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală)  se regăsesc  şi modificările aduse  Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, referitoare la plata dividendelor.

Astfel, Legea nr. 31/1990 prevede ca dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Noile reglementari stabilesc ca, in caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Potrivit art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale.

 

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 424 din 26 iunie 2012.

Potrivit noului act normativ, începând cu exerciţtiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.


Legea nr. 126/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 484 din data de 16 iulie 2012, aducând unele modificări legate de condiţiile emiterii certificatului de atestare fiscală de către organele fiscale ale autorităţii administraţiei publice locale.

Astfel, potrivit noii legi, certificatul de atestare fiscală se emite la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv împuternicitul acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

Până în prezent, Codul de procedură fiscală prevedea că certificatul de atestare fiscală se emitea de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea contribuabilului.

Legea aduce modificări şi în ceea ce priveşte perioada în care certificatul de atestare fiscală poate fi folosit.

Până în prezent, certificatul putea fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care s-a emis, iar în cazul în care acesta a fost emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii, putea fi folosit pe toată perioada lunii următoare emiterii.

Potrivit noilor reglementări, certificatul de atestare fiscala va putea fi utilizat de contribuabili doar în perioada lunii în care se emite, celelalte prevederi fiind eliminate.

 sus ^


Hotararea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 481 din data de 13 iulie 2012.

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal a fost determinată, în principal, de necesitatea aplicării practice a reglementărilor OUG nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, noul act normativ aducând clarificări în materia impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale obligatorii, a impozitului pe profit, TVA, accize şi în ceea ce priveşte plata impozitelor şi taxelor locale.

Modificările vizează, în principal, următoarele aspecte:

Impozitul pe profit

 • abrogarea dispoziţiilor referitoare la formele de organizare a persoanelor juridice străine situate în Bulgaria care beneficiază de regimul fiscal care se aplică societăţilor mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, ca urmare a modificărilor aduse prin OUG nr.24/2012;

 • deducerea  în întregime a cheltuielilor înregistrate la scoaterea din gestiune a creanţelor asupra clienţilor, determinate de punerea în aplicare a unui plan de reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

 • clarificări cu privire la aplicarea limitei de 50% pentru cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului;

 • clarificări cu privire la ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României, se determină ajustări prudenţiale de valoare sau valori ale pierderilor aşteptate, înregistrate de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparţin Spaţiului Economic European.

Impozitul pe venit

 • precizarea unor forme de sprijin nerambursabile primite de persoanele fizice în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene care sunt venituri neimpozabile;

 • cuprinderea în categoria veniturilor neimpozabile  a formelor de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013», în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri, precum şi bursele acordate în cadrul acestui program”;

 • clarificări cu privire la modul de aplicare a prevederilor referitoare la deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate;

 • corelarea  normelor metodologice cu modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 24/2012 cu privire la tratamentul fiscal aplicabil câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Taxa pe valoare adăugată

 • modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele având anumite caracteristici, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012;

 • corelarea prevederilor referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, cu modificările aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 24/2012, în special in ceea ce priveşte ajustările care trebuie efectuate ca urmare a trecerii de la regimul de taxare la cel de scutire sau invers, inclusiv în anul 2012.

Impozite şi taxe locale

 • precizarea că în cazul persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii, cu excepţia clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, pentru care legea prevede că valoarea impozabilă se reduce cu 15%;

 • introducerea unor noi exemple referitoare la stabilirea termenului de plată a impozitului pentru clădirile dobândite în lunile septembrie şi octombrie ale unui an fiscal;

 • – clarificări cu privire la valoarea declarată pentru stabilirea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în sensul că valoarea de proiect cuprinde instalaţiile aferente şi nu include TVA;

 • precizări cu privire la  modul de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul că acesta se aplică asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, valoare care nu include TVA.

Contribuţii sociale obligatorii

 • clarificări cu privire la elementele componente ale bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator;

 • definirea sintagmei „alte condiţii de muncă”, precizându-se că aceasta se referă la personalul încadrat în instituţii militare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • precizări cu privire la sumele care se includ în baza de calcul a contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în sensul că în aceasta se includ indemnizaţiile suportate de angajator în caz de concediu medical sau în caz de accident de muncă ori boală profesionala, nu şi partea de indemnizaţie suportată din fonduri (FNUASS şi Fondul de accidente de muncă);

 • aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru toate contributiile sociale obligatorii, în cazul drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin reformularea textului existent, care se referea numai la o parte din aceste contribuţii.

  sus ^


ORDONANŢĂ  Nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. I – Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 48^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 48^1

Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale

Dispoziţiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel.”

2. La articolul 83, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3^1) Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.”

3. La articolul 83, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:

“(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^1), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.”

4. La articolul 114, alineatul (2^6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2^6) În situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1.472 şi 1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

5. La articolul 115, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:

“(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.”

6. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 148^1

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară

(1) În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

(2) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia;

b) contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară;

c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

a) contestaţia a fost admisă, în totalitate;

b) instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

ART. II – Prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 16.


ORDIN Nr. 1045/2084/793 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

ART. 1 – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” şi nr. 1.2 “Anexa asigurat” la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” şi anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2 – 6.

ART. 2. – Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 7.

ART. 3. – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 296^3 şi art. 296^19 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

ART. 4. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 8.

ART. 5. – Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 6. – (1) “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se utilizează pentru declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere până la data de 25 august 2012 inclusiv.

(2) Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012, “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se completează şi se rectifică, după caz, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

ART. 7. – Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 sus ^


Legea nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 24 iulie 2012

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

ART. 1 (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic al documentelor în formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit şi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanţe în formă electronică.

(2) Facturile, bonurile fiscale şi chitanţele în formă electronică constituie documente justificative în înţelesul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prezenta lege se aplică persoanelor stabilite în România, în înţelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României.

ART. 2 Nicio dispoziţie a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voinţă şi a libertăţii contractuale a părţilor.

ART. 3 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) emiterea facturilor în formă electronică – operaţiunea de întocmire, semnare electronică şi marcare temporală a facturilor în formă electronică, în scopul arhivării lor în formă electronică, indiferent dacă transmiterea se face în formă electronică sau pe suport hârtie;

b) semnătură electronică – semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în înţelesul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

c) marcă temporală – marca temporală în înţelesul Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

d) factură în formă electronică – documentul în formă electronică ce caracterizează în mod unic şi neechivoc schimbul sau vânzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnătură electronică şi purtând marca temporală, care conţine datele cuprinse în formularul facturii şi care este emis şi gestionat utilizând sisteme informatice;

e) pachet de facturi în formă electronică – două sau mai multe facturi în formă electronică, emise în momente de timp diferite şi transmise către acelaşi beneficiar în acelaşi moment de timp;

f) lot de facturi în formă electronică – două sau mai multe facturi în formă electronică, emise în momente de timp diferite şi transmise către beneficiari diferiţi în acelaşi moment de timp;

g) bon fiscal în formă electronică – documentul financiar-fiscal care întruneşte toate condiţiile impuse de prevederile legale în materie referitoare la conţinut, emis de echipamentele electronice de marcat, care conţine date înregistrate pe medii compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu semnătură electronică şi purtând marca temporală;

h) chitanţă în formă electronică – documentul financiar-fiscal care întruneşte toate condiţiile impuse de prevederile legale în materie referitoare la conţinut şi formă, înregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu semnătură electronică şi purtând marca temporală;

i) furnizor de servicii de facturare electronică – persoana fizică sau juridică care emite, transmite sau converteşte facturi, bonuri ori chitanţe în formă electronică, în nume propriu sau în numele unor terţi.

CAPITOLUL II – Factura în formă electronică

SECŢIUNEA 1 – Emiterea facturilor

ART. 4 Persoana fizică sau juridică ce emite facturi, denumită în continuare emitent, poate să opteze pentru emiterea facturilor în formă electronică, cu condiţia garantării autenticităţii, originii şi integrităţii conţinutului, conform condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

ART. 5 Facturile şi chitanţele emise şi arhivate în formă electronică, cu respectarea prevederilor prezentei legi, au calitatea de document justificativ, în înţelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 6 (1) Emiterea facturilor de către o persoană fizică sau juridică se face în una dintre următoarele două modalităţi, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă electronică sau pe suport hârtie.

(2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalităţii de emitere, cu notificarea Ministerului Finanţelor Publice.

ART. 7 Emitentul facturii în formă electronică răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea şi integritatea conţinutului.

ART. 8 (1) Factura în formă electronică respectă conţinutul stabilit de actele normative speciale şi va conţine marca temporală care certifică momentul emiterii şi semnătura electronică a emitentului facturii.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică va conţine informaţii privind identificatorul fiscal şi numărul notificării înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice.

SECŢIUNEA a 2-a – Transmiterea facturilor

ART. 9 (1) Transmiterea facturilor emise în formă electronică se face în una dintre următoarele două modalităţi: prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau pe suport hârtie.

(2) Transmiterea unei facturi în formă electronică se poate face individual, în pachete sau în loturi.

CAPITOLUL III – Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică

ART. 10 Emitentul facturii în formă electronică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de mijloace tehnice şi umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de prelucrare a datelor în formă electronică;

b) să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi cu o practică suficientă în ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare;

c) să fie în măsură să gestioneze şi să arhiveze toate informaţiile privind fiecare factură în formă electronică emisă, pe perioada de timp stabilită prin normele legale în vigoare;

d) să utilizeze sisteme de arhivare electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. Pe durata arhivării, persoanele care au responsabilitatea arhivării vor lua măsuri ca orice factură în formă electronică să poată fi accesată numai de către emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

ART. 11 Ministerul Finanţelor Publice verifică aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, cu excepţia condiţiilor prevăzute la art. 10, a căror respectare este verificată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

CAPITOLUL IV – Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor în formă electronică

ART. 12 (1) Activităţile de emitere, transmitere a facturilor în formă electronică, precum şi cele de arhivare a facturilor în formă electronică pot fi realizate şi de către alte persoane decât emitentul de drept al facturii în formă electronică, în următoarele condiţii:

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10;

b) să existe un contract valabil încheiat între emitentul de drept al facturii în formă electronică şi un furnizor de servicii de emitere a facturilor în formă electronică.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a persoanelor care prestează servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor în formă electronică va conţine informaţii privind calitatea de furnizor de servicii şi datele sale de identificare.

ART. 13 (1) Furnizorii de servicii de emitere a facturilor în formă electronică pot să presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport hârtie în factură în formă electronică, la cererea beneficiarului.

(2) Conversia se poate realiza numai după factura în original. Factura în formă electronică rezultată dobândeşte calitatea de document justificativ numai după înscrierea precizării: “prezenta factură este conformă cu originalul emis iniţial pe suport hârtie având seria …. nr. …….. din data de ………, emisă de ……………….” şi ataşarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi a mărcii temporale certificând momentul conversiei, atât în cazul facturilor individuale, cât şi în cazul în care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

CAPITOLUL V – Chitanţa în formă electronică

ART. 14 (1) Chitanţa în formă electronică respectă condiţiile privind conţinutul obligatoriu, stabilite de actele normative în vigoare şi conţine marca temporală şi semnătura electronică a emitentului chitanţei.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului chitanţei va conţine informaţii privind identificatorul fiscal şi numărul notificării înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice.

ART. 15 Prevederile privind emiterea, transmiterea, stocarea, arhivarea, conversia şi utilizarea facturilor prevăzute în prezenta lege sunt aplicabile şi chitanţelor în formă electronică, cu excepţia acelor prevederi care din punct de vedere financiar-fiscal nu le sunt aplicabile.

CAPITOLUL VI – Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacţiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat şi terminalelor automate bancare

ART. 16 Bonurile fiscale şi bonurile emise de terminalele automate bancare, denumite în continuare bancomate, şi de casele de marcat, în formă electronică, stocate la emitent, au acelaşi regim juridic ca şi cele emise pe suport hârtie.

ART. 17 (1) Persoanele care au obligaţia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot păstra în formă electronică documentul generat în formă electronică în următoarele condiţii:

a) să îndeplinească cerinţele privind asigurarea conformităţii informaţiilor înregistrate în formă electronică cu cele înscrise pe documentul pe hârtie;

b) să arhiveze şi să asigure accesul la bonurile emise în formă electronică.

(2) Bonurile emise în formă electronică de casele de marcat şi de bancomate şi stocate la emitent respectă condiţiile privind conţinutul obligatoriu stabilite de actele normative în vigoare.

(3) Casele de marcat utilizate pentru emiterea bonurilor fiscale în formă electronică se vor aviza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) care păstrează în formă electronică bonurile emise de case de marcat sau de bancomate au obligaţia de a notifica organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 18 Termenul de arhivare a bonurilor fiscale şi a bonurilor emise de case de marcat sau de către bancomate, în formă electronică, va fi acelaşi cu cel prevăzut pentru cele emise pe suport hârtie.

ART. 19 (1) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică, cheltuielile efectuate cu investiţiile pentru dotări şi alte utilităţi necesare desfăşurării acestei activităţi sunt amortizabile pe o perioadă de 5 ani de la prima înregistrare ca utilizator de factură în formă electronică.

(2) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică privind investiţiile legate de modificarea şi perfecţionarea sistemelor informatice utilizate în activitatea de facturare electronică sunt amortizabile pe o perioadă de 3 ani, începând cu data iniţierii investiţiei, probată cu hotărârea administratorului, respectiv a consiliului de administraţie al persoanei care iniţiază cheltuiala, iar în cazul persoanelor fizice, prin declaraţie pe propria răspundere.

ART. 20 Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice, cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 455/2001, ale Legii nr. 451/2004, precum şi cu cele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI, VASILE BLAGA

Bucureşti, 23 iulie 2012.

Nr. 148.

sus ^


În Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 427 din 27 iunie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 882/2012  privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Potrivit actului normativ, contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun anual declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută la art. 296^25 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

sus ^


În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 427 din data de 27 iunie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Potrivit actului normativ, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 se aplica persoanelor juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMF nr. 3055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Raportarile contabile se depun  la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 cuprind urmatoarele formulare:

 • situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • contul de profit şi pierdere;
 • date informative.

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2012, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun pana cel mai tarziu la data de 16 august 2012.

sus ^


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din data de 26 iunie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 881/2012privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Potrivit actului normativ, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

În înţelesul prezentului ordin, IFRS reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Entităţile prevăzute la art. 1 vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, în moneda naţională şi în limba română.

Situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să asigure continuitatea aplicării IFRS, inclusiv în situaţia în care valorile lor mobiliare la data bilanţului nu mai sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012.

sus ^


În Monitorul Oficial  nr. 384 din data de 07 iunie 2012 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Potrivit actului normativ se majorează plafonul special de scutire a TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E. (3,3817 lei/eur), respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei. Noul plafon de scutire se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012.

– Pentru anul 2012 se vor aplica reguli tranzitorii referitoare la regimul special de scutire a TVA  pentru intreprinderile mici, astfel:

 • persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. In cazul in care persoanele impozabile nu au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de TVA se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.
 • persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA daca depasesc in aceasta perioada plafonul de 119.000 lei, determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 nu au depasit plafonul de 119.000 lei determinat proportional, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.
 • persoanele impozabile infiintate cu data de 1 iulie 2012 au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei in perioada 1 iulie- 31 decembrie 2012.
 • prin exceptie, persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA ar interveni incepand cu data de 1 iulie 2012 nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

Potrivit O.U.G nr. 24/2012, persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

De asemenea, in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA  anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de tva dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei  pentru anul 2011 si daca la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

sus ^


HOTĂRÂREA nr. 12/ 267 din 30 mai 2012 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

În temeiul:
– art. 6 lit. c), art. 20 lit. c) şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată;
– pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995,
republicat;
– art. 6 din Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 12/262 din 22 martie 2012 privind modificarea şi completarea structurii pe secţiuni a Tabloului Corpului.
– art. 8 din Decizia Biroului Permanent nr. 277 din 25.05.2012
– decizia Biroului Permanent nr. 279 din 30 mai 2012, privind desemnarea d-nei Ecaterina Necşulescu în funcţia de Preşedinte interimar al CECCAR

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi precum şi persoanele juridice de profil (anexa nr. 1).
Art. 2. – Se aprobă lista membrilor inactivi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei (anexa nr. 2).
Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. – Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art. 5. – Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Preşedinte interimar al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Ecaterina Necşulescu

Bucureşti, 30 mai 2012
Nr. 12/267

sus ^


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 143 din 2 martie 2012.

Noua ordonanţă de urgenta modifica Legea 31/1990 privind societatile comerciale, reducând formalitatile aplicabile operatiunilor de fuziune si divizare si simplificand cerintele de publicitate in cazul acestor operatiuni, in conformitate cu cerintele impuse de o serie de directive europene.

Astfel,  in cadrul operatiunilor de fuziune/divizare, printre alte dispozitiii, actul normativ:
– reduce, cu respectarea anumitor conditii, obligatiile de raportare catre actionari si asociati;
– simplifica formalitatile de informare a actionarilor;
– simplifica formalitatile de publicitate legate de constituirea si modificarea actelor constitutive, în cazul fuziunii/divizarii;
– stabileste ca cerintele de publicitate, in cazul proiectului de fuziune sau divizare, pot fi indeplinite prin folosirea paginii proprii de internet a societatii, in locul publicitatii prin Monitorul Oficial.


Hotararea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 148 din 6 martie 2012.

Inspectia economico-financiara se organizeaza la nivel central ca directie in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea activitatii, numarului de posturi si personalului Directiei generale de control financiar din cadrul ANAF.

La nivel teritorial, inspectia economico-financiara se organizeaza ca structuri specializate in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Activitatea de verificare a inspectiei economico-financiare are in vedere: regiile autonome, companiile nationale, societatile cu capital de stat, operatori economici care au beneficiat de subventii de la bugetul de stat.

Actul normativ aduce precizari detaliate cu privire la:

– atributiile si competentele inspectiei economico-financiare;

– formele de exercitare a inspectiei economico-financiare;

– drepturile si obligatiile organelor de inspectie si ale operatorilor economici verificati;

– contraventiile, sanctiunile si caile de atac.


Legea privind aprobarea OUG nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 181 din 21 martie 2012.

Prin aceasta lege,  OUG nr. 37/2011 (publicata in luna aprilie a anului trecut, in Monitorul nr. 285) a fost aprobata fara alte modificari.

Una dintre cele mai importante noutati pe care le-a propus aceasta ordonanta de urgenta se refera la introducerea sistemului simplificat de contabilitate care permite societatilor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro sa intocmeasca situatii financiare anuale compuse din bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

De asemenea, OUG nr. 37/2011 prevede si ca, in cazul acestor societăţi, contabilitatea poate fi organizata si condusa si de catre persoane fizice care au studii economice superioare, angajate pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului Civil, persoane care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale.


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din data de 27 martie 2012.

Formularul 311 se utilizeaza la declararea sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), de plata la bugetul de stat, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care au efectuat, in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii, respectiv achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, carora le sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si carora organele fiscale le anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA sunt:

– persoanele impozabile declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003;

– persoanele impozabile care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;

– persoanele impozabile ai caror asociati/administratori sau persoanele impozabile insasi, care au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, (atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz);

– persoanele impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxa, dar nu sunt declarate inactive si nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;

– persoanele impozabile care in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana este obligata la plata taxei.


Legea nr. 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 182 din 21 martie 2012.

Noul act normativ aduce, in principal, modificari cu privire la modul de finantare a institutiei Inspectiei Muncii,  completeaza si redefineste functiile si atributiile Inspectiei Muncii, stabileste care sunt categoriile de persoane ce pot ocupa functia de inspector de munca, stabileste noi drepturi pentru inspectorii de munca, majoreaza amenzile aplicabile angajatorilor care impiedica controalele Inspectiei Muncii sau care nu indeplinesc masurile dispuse de inspectorii de munca.

Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei  nr. 71 din 30 ianuarie 2012.

Dintre cele mai importante modificari aduse Codului de procedura fiscala mentionam urmatoarele:

Acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata
In ceea ce priveste acordul de pret in avans („APA”), se aduc clarificari cu privire la tranzactiile viitoare incheiate intre parti afiliate.

Se elimina dreptul contribuabilului la restituirea tarifului achitat pentru emiterea unui APA sau a unei solutii fiscale individuale anticipate, in cazul in care se intrerupe procedura de emitere.

Se introduce posibilitatea ca organul fiscal competent sa se deplaseze la domiciul fiscal al contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta, in vederea analizarii documentatiei si a fundamentarii proiectului de APA sau de solutie fiscala individuala anticipata.

Actul normativ prevede prezentarea de catre autoritatile fiscale contribuabilului a proiectului APA sau solutiei fiscale individuale anticipate, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. De asemenea, sunt mentionate termenele si conditiile in care acesta isi poate exprima punctul de vedere.

– Dosarul tranzactiei

Se introduce o noua obligatie contribuabililor, si anume aceea de a intocmi si prezenta la solicitarea autoritatilor fiscale un „dosar al tranzactiei”. Acesta este solicitat in situatia in care tranzactia este incheiata cu persoane, atat independente cat si afiliate, situate in state in care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa poata fi realizat schimbul de informatii.

Dosarul preturilor de transfer

Potrivit completarilor aduse de ordonanta, conditiile in care dosarul preturilor de transfer poate fi solicitat vor fi clarificate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acest ordin urmeaza sa fie emis in termen in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei.

Procedura amiabila in cazul conventiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri
In baza prevederilor conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident in Romania care considera ca impozitarea in celalalt stat contractant nu este conforma cu prevederile conventiei ori acordului respectiv, poate solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala initierea procedurii amiabile. De asemenea, procedura amiabila se poate realiza si la solicitarea autoritatii competente dintr-un alt stat contractant.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri intre personale afiliate romane
Conform acestei proceduri, in cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea veniturilor sau a cheltuielilor uneia dintre persoanele afiliate efectuate de organul fiscal competent este opozabila si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

Ajustarea este stabilita prin emiterea unei decizii de ajustare care se comunica atat contribuabililor subiect al ajustarii, cat si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana afiliata romana.

Cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre
Noul titlu VII introdus in Codul de procedura fiscala al Romaniei stabileste normele si procedurile potrivit carora Romania va coopera cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor. Acest titlu intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, cu exceptia prevederilor privind schimbul spontan de informatii (art.10913), care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015.

– Raspunderea solidara

Reprezentantul legal al contribuabilului va raspunde solidar cu contribuabilul supus procedurii de executare silita si in cazul in care declara cu rea-credinta bancii-tert poprit, ca acesta din urma nu detine alte disponibilitati banesti pentru efectuarea platilor drepturilor salariale si ale impozitelor cu retinere la sursa aferente.

Domiciliul fiscal

Organul fiscal va putea sa emita din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal. Data schimbarii domiciliului fiscal va fi data comunicarii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.

Comunicarea actului administrativ fiscal

Actul administrativ-fiscal va putea fi comunicat contribuabilului/imputernicitului acestuia prin remiterea lui sub semnatura sau prin posta. Daca un contribuabil solicita expres, comunicarea actului administrativ-fiscal se va putea face si prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta. In cazul in care niciuna din metodele de mai sus nu a fost posibila comunicarea actului se va face prin publicitate.

Solicitarea atribuirii codului de identificare fiscala pentru nerezidentii persoane juridice
S-a introdus posibilitatea platitorului de venit de a solicita organului fiscal atribuirea codului de identificare fiscala contribuabililor nerezidenti – persoane juridice, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, impozitul retinut fiind final.

Accesul contribuabililor la informatii

Contribuabilii au acces la informatiile din evidenta creantelor fiscale printr-o procedura aprobata prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

– Certificatul de atestare fiscala

Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala va putea solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala al societatii.

Restituiri de sume

Sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea se restituie din oficiu de catre organul fiscal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.

Ridicarea popririi asupra conturilor bancare

Organul de executare va ridica poprirea bancara pentru sumele care depasesc cuantumul creantelor inscrise in adresa de infiintare a popririi in situatia in care, din informatiile comunicate de banci rezulta ca sumele indisponibilizate in favoarea organului de executare acopera creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi si sunt indeplinite conditiile pentru realizarea creantei. De asemenea ridicarea popririi  se va dispune si in situatia in care organul de executare constata ca poprirea a ramas fara obiect.

Limitele sumelor indisponibilizate in cazul procedurii de poprire a conturilor
Sumele existente in conturile debitorului precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate doar in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit potrivit adresei de infiintare a popririi. Din momentul indisponibilizarii acestor sume banca nu va proceda la nicio operatiune privind contul clientului cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor a contributiilor aferente acestora, retinute la sursa, daca, potrivit declaratiei pe propria raspundere a debitorului sau reprezentantului sau legal, rezulta ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti.
 

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Institutului National de Statistica nr. 177/81/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 128 din  22 februarie 2012.

Ordinul  modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) cu noi ocupatii practicate in cadrul economiei nationale.

Dintre noile ocupatii introduse in COR mentionam:  expert/specialist in parteneriat public-privat, evaluator bunuri culturale, jurnalist TV (cu studii medii, superioare sau senior), maestru magician, specialist in e-Afaceri , specialist in economia sociala, producator TV.

Actul normativ prevede si radierea unor ocupatii, dintre care: inspector justitie, consilier de justitie, referent de specialitate in justitie, inspector general judecatoresc, inspector general notarial, conducator carte funciara.
 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 129 din 22 februarie 2012

Ordinul stabileste o procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Codul Fiscal privind impunerea veniturilor platite in baza contractelor civile incheiate potrivit Noului Cod civil, in forma scrisa, in vederea impunerii fiscale.

Precizarile erau necesare, intrucat începând cu data de 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului comercial si ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie, acte normative care contineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial si, respectiv, contractul de consignatie.

Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, precum si profesii liberale

Potrivit precizarilor aduse de noul act normativ, persoanele fizice care desfasoara activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere, au obligatia sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organele fiscale, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.  

 Impunerea veniturilor realizate in baza art. 52 din Codul fiscal

Platitorii de venituri au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa in baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a noului ordin in cazul veniturilor platite beneficiarilor, in baza urmatoarelor tipuri de contracte:
– contracte de comision, mandat comercial si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa data de 1 octombrie 2011, precum si in cazul contractului de agent;

– contractelor/conventiilor civile, care atat inainte, cat si dupa intrarea in vigoare a Codului civil au aceeasi natura juridica.

Platitorii veniturilor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal (venituri platite din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara) au obligatia de a calcula, retine la sursa si vira impozitul reprezentand plati anticipate.

Impunerea veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor

Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii, platile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declaratiei fiscale a contribuabilului vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de impunere. In cazul persoanelor fizice, indiferent daca desfasoara sau nu activitati independente, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, pe baza contractului incheiat intre parti potrivit prevederilor Codului civil, sunt aplicabile prevederile cap. IV al titlului III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Alte dispozitii

Platitorii de venit persoane fizice sau juridice, precum si alte entitati fara personalitate juridica care efectueaza plati catre asocierile fara personalitate juridica ori persoane juridice care aplica principiul transparentei fiscale nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentand plata anticipata.
 

Hotararea Guvernului nr. 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011 a fost publicată  în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 139 din 1 martie 2012.

Prin actul normativ, Guvernul a decis continuarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, prin alocarea unui plafon de garantare pentru anul 2012 la nivelul sumei de 1.200 milioane de lei.
 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a  fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 71 din data de 30 ianuarie 2012

Cele mai importante modificari aduse de noua ordonanta Codului de procedura fiscala se referă la urmatoarele aspecte:

 • S-a precizat data in functie de care se apreciaza situatia fiscala viitoare, in cazul emiterii unui acord de pret in avans, aceasta fiind data depunerii cererii de catre contribuabilul solicitant al unui acord de pret in avans.
 • Au fost preluate in Codul de procedura fiscala dispozitiile cu privire la inregistrarea domiciliului fiscal din normele metodologice  de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr.1050/2004.
 • A fost reglementata procedura de colaborare dintre organul fiscal si contribuabil in scopul emiterii unei solutii fiscale individuale anticipate sau unui acord de pret in avans. In acest sens, se stabileste:

– posibilitatea organului fiscal de a se deplasa la sediul contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avans;

– obligatia organului fiscal de a prezenta contribuabilului proiectul SFIA/APA in scopul acordarii posibilitatii contribuabilului de a-si spune punctul de vedere cu privire la continutul SFIA/APA;

– reglementarea unui termen de 60 de zile lucratoare in care contribuabilul solicitant al unei solutii fiscale individuale anticipate sau acord de pret in avans poate sa furnizeze clarificarile solicitate de organul fiscal sau sa prezinte punctul de vedere asupra proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans.

Au fost eliminate prevederile referitoare la cea de a doua situatie in care se restituie tariful achitat de contribuabilul solicitant al unei SFIA/APA, avand in vedere faptul ca procedura de emitere a SFIA/APA nu poate fi intrerupta. In concret, fiind vorba de solutionarea unei cereri, organul fiscal este obligat sa o solutioneze, fie prin admiterea cererii si emiterea SFIA/APA, fie prin respingerea cererii.

S-a prevazut posibilitatea de inregistrare fiscala la solicitarea platitorilor de venit cu regim de retinere la sursa a impozitelor calificate ca fiind finale si pentru persoanele juridice nerezidente.

A fost reglementata procedura amiabila in cazul conventiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri, stabilindu-se ca un contribuabil rezident in Romania ale carui venituri cad sub incidenta unei conventii de evitare a dublei impuneri si care considera ca impozitarea nu este conforma cu prevederile acesteia poate declansa procedura amiabila prevazuta de conventie prin depunerea unei cereri la ANAF.

A fost reglementata procedura pentru eliminarea dublei impuneri in cazul ajustarii unor tranzactii dintre persoane romane afiliate, in sensul ca ajustarea fiscala realizata de organul fiscal unui contribuabil va fi realizata in oglinda si de contribuabilul afiliat acestuia, fiind de asemenea opozabila organului sau fiscal.

S-au adus precizari cu privire la asigurarea accesului contribuabililor la fisele de evidenta analitica pe platitor, procedura urmand a fi stabilita prin ordin al presedintelui ANAF.

S-a prevazut posibilitatea solicitarii certificatului de atestare fiscala de catre persoanele care detin parti sociale la o societate comerciala, in scopul cunoasterii de catre acestea a situatiei fiscale a societatii.

A fost stabilita obligatia organului fiscal de a restitui din oficiu, in termen de 5 zile lucratoare, sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, in cazul in care au fost infiintate popriri la mai multe banci la care debitorul are deschise conturi.

S-a reglementat dreptul contribuabilului de a solicita dobanzi in situatia in care organul fiscal nu restituie in termenul de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea.

S-a mentionat in mod expres ca nerespectarea termenului de doua zile pentru ridicarea masurilor de executare silita atrage raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici, urmand ca atragerea raspunderii acestora din urma sa se faca in conditiile Statutului functionarilor publici si al Legii nr. 324/2009.

S-a prevazut obligatia organului fiscal de a ridica masura popririi pentru sumele indisponibilizate care depasesc creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, in situatia in care, din informatiile comunicate de banci, rezulta ca sumele indisponibilizate sunt suficiente pentru a stinge creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, tinand cont si de dreptul contribuabilului de a dispune plata salariilor din sumele indisponibilizate. Obligatia priveste si situatia in care masura poririi nu se mai justifica ca urmare a faptului ca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru care poprirea a fost infiintata.

Au fost aduse clarificari cu privire la consecintele pe care le produce adresa de infiintare a popririi, precizandu-se limita pana la care se intinde poprirea bancara ca fiind suma inscrisa in adresa de infiintare a popririi.

S-a stabilit ca bancile pot accepta platile pentru salarii din sumele indisponibilizate, doar cu conditia depunerii de catre debitor sau reprezentantul legal al acestuia a unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti din care sa efectueze plata drepturilor salariale.

Au fost aduse revizuri procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal. In acest sens, se prevede ca actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru. Comunicarea actului administrativ fiscal se poate face prin publicitate numai in cazul in care comunicarea acestuia nu a fost posibila prin celelalte mijloace, mentionate anterior.

A fost stabilita obligatia contribuabililor de a prezenta organului fiscal, la solicitarea acestuia, dosarul tranzactiilor efectuate cu parteneri care sunt situati intr-un stat cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

S-a precizat ca declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia organizatiilor nonprofit si a contribuabililor care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

A fost introdus in Codul de procedura fiscala un nou titlu, intitulat „Cooperarea administrativa in domeniul fiscal”, prin care au fost reglementate norme si proceduri de cooperare a Romaniei cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor, prevederi care se vor aplica, in majoritate, incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a  fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 72 din data de 30 ianuarie 2012.

Actul normativ aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare fiscale utilizate la declararea veniturilor realizate de persoanele fizice:

– 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania“ si „Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile realizate din Romania“;

– 201 „Declaratie privind veniturile realizate din strainatate“;

– 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale“;

– 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“;

– 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit“;

– 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“;

– 222 „Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate“;

– 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale“;

– 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania“;

– 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ“;

– 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice“;

– 251 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”;

– 260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit“ si „Anexa la Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit“;

– “Fisa capacitatii de cazare“.
 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“, precum si ale „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“ a  fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 60 din data de 25 ianuarie 2012.

Prin OUG nr. 125/2011 au fost aduse modificari Codului Fiscal, stabilindu-se ca, incepand cu 1 ianuarie 2012, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire de 35.000 euro pot solicita organelor fiscale scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intre 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.

Noul act normativ, in vederea aplicarii dispozitiilor legale de mai sus, aproba un nou formular de declaratie prin care persoanele impozabile care respecta conditiile impuse prin art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal sa poata solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in orice luna calendaristica, in perioada 1-10 a lunii. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Noile formulare sunt:

– formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“;

– “Decizia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“.

Proiect HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.4, alin.(4) din OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. – După lit. b, alineatul (1) al articolului 2, din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.489 din 8 iulie 2011, se introduce o nouă literă, lit. b¹), cu următorul cuprins: “b¹) plafonul garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2012 este de 1.200 milioane lei.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 sus ^