MF va modifica Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Se are în vedere, între altele, mărirea plafoanelor ajutoarelor de stat acordate entităților eligibile

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA. Documentul – publicat pe site-ul instituției – a fost eșlaborat în contextul modificărilor aduse prin OUG nr.67/2021, fiind necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a  modificărilor aduse prin Ordonanță,  precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului. Astfel, prin proiect se propun următoarele:

 modificarea criteriului prevăzut la articolul 1, pct.iii) de la lit.a) a alineatului (1), în sensul determinării necesarului de lichiditate care poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, față de situația reglementată anterior, respectiv 18 luni pentru toate categoriile de întreprinderi;

▪ modificarea termenului de transmitere a formularelor de raportare de către bănci până la data de 15 ale lunii curente, pentru luna anterioară, pentru raportarea privind valoarea de plată a grantului – componenta de dobândă, în loc de data de 7 ale lunii prevăzută în cadrul art. 1 alin. (9) din HG nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, întrucât lunar există un număr foarte mare de dosare de solicitare garanții de stat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și a Subprogramului AGRO IMM INVEST;

▪ acomodarea la nivelul normelor a dispozițiilor din OUG nr.67/2021 care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2021, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării Programului și data de 31 decembrie 2022;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by