Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.019/2021 al ANAF pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA. Potrivit actului normativ, autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă circulație. Domeniul de aplicare a autorizației este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro și a căror expediere sau transport se încheie în România.

Autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import se emite dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) își declară intenția de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile și plata TVA la import;

b) este „operator poștal”, așa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, sau este autorizat în calitate de comisionar în vamă/comisionar în vamă care desfășoară activități de curierat rapid;

c) este înregistrat în scopuri de TVA. Verificarea îndeplinirii condiției se efectuează prin intermediul aplicației informatice a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA”;

d) nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de ANAF, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;

e) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală. Verificarea îndeplinirii condiției se face prin interogarea aplicației informatice specifice a autorității vamale;

f) nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informații se face prin consultarea informațiilor din baza de date RECOM a ONRC;

g) constituie o garanție care acoperă cuantumul maxim al taxei pe valoarea adăugată a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulație a bunurilor în cadrul mecanismului special.

Pentru obținerea autorizației pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, în format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la aceste norme. În cazul în care stabilește că cererea nu conține toate informațiile necesare, biroul vamal cere solicitantului să furnizeze informațiile relevante într-un termen-limită care nu depășește 30 de zile. Dacă solicitantul nu furnizează informațiile solicitate de biroul vamal în termenul stabilit, cererea se respinge, iar solicitantul este informat în consecință.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by