NORMELE nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare

Cap. I  Considerații generale

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, denumit în continuare Corpul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, are printre atribuții următoarele:
“art. 20: (…)
b) organizează evidența experților contabili, (…), prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili (…);
d) elaborează și publică normele privind activitatea profesională și conduita etică a experților contabili (…), ghidurile profesionale în domeniul financiar – contabil;
(…)
f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;
g) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organisme specializate, precum și cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate;
(…).”

Potrivit precizărilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2 /2000, privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare, „Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experți contabili atestați în condițiile legii.”

Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, elaborat de Corp, stabilește normele profesionale de lucru, de raportare și de comportament ale experților contabili în cadrul misiunilor de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară.

În vederea creșterii profesionalismului și calității serviciilor furnizate de experții contabili, a creșterii stabilității experților contabili care efectuează expertize contabile judiciare și în scopul întăririi responsabilității structurilor executive ale Corpului și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale menționate anterior, s-au elaborat prezentele Norme.

Cap. II Atribuțiile funcționale ale structurilor executive responsabile cu această activitate

 Art. 1 (1) Direcția responsabilă la nivelul Aparatului Central al Corpului pentru coordonarea activității de expertiză contabilă judiciară este: Direcția pentru urmărirea aplicării normelor profesionale și auditului de calitate (DUANPAC), care are următoarele atribuții:

 1. elaborează și întreține în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiției „Procedura privind întocmirea, actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe a Listelor experților contabili pe specializări”;
 2. urmărește aplicarea corespunzătoare a procedurii, analizează problemele care intervin în aplicarea acesteia și propune măsuri de modificare când situația impune acest lucru;
 3. elaborează normele interne ale activității de expertiză contabilă judiciară care reglementează modul de organizare și funcționare al Grupului de experți judiciari (GEJ);
 4. gestionează evidența experților contabili judiciari înscriși în GEJ;
 5. ține evidența experților contabili judiciari reclamați sau sancționați și comunică operativ organelor beneficiare cazurile de suspendare sau excludere a acestora din cadrul GEJ;
 6. analizează și centralizează listele experților contabili judiciari pe specializări întocmite de filialele Corpului conform procedurii și le transmite compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiției;
 7. la solicitarea petenților, organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată înaintează acestora extrase din listele cuprinzând experții contabili judiciari pentru a fi numiți să efectueze expertize contabile judiciare;
 8. urmărește pregătirea profesională a experților contabili înscriși în GEJ pentru a fi avute în vedere Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și alte reglementări care au incidență cu activitatea de expertiză contabilă judiciară;
 9. organizează testarea cunoștințelor experților contabili la înscrierea în GEJ, elaborând tematica și testele necesare acestei activități;
 10. eliberează, la cerere, legitimațiile care confirmă înscrierea experților contabili în GEJ, și ține evidența acestora prin Registrul privind evidența experților contabili judiciari;
 11. îndrumă, coordonează și controlează din punct de vedere tehnico – profesional activitatea de expertiză contabilă judiciară din cadrul filialelor;
 12. colaborează împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiției în soluționarea problemelor semnalate de filiale cu privire la activitatea de expertiză contabilă judiciară;
 13. colaborează împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiției în soluționarea problemelor semnalate acestuia de organele de urmărire penală, instanțele de judecată și de alte organe cu atribuții jurisdicționale cu privire la activitatea de expertiză contabilă judiciară;
 14. elaborează semestrial Raportul privind activitatea de expertiză contabilă judiciară pe care îl prezintă, prin Directorul general executiv, organelor de conducere ale Corpului și îl înaintează spre informare compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiției;
 15. colaborează cu organele beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă în vederea identificării soluțiilor la problemele semnalate de acestea structurilor teritoriale și centrale ale Corpului;
 16. organizează instruiri, mese rotunde și întâlniri de lucru cu structurile de profil din cadrul Corpului și, după caz, cu reprezentanți ai organelor beneficiare ale activității de expertiză contabilă judiciară;
 17. sesizează consiliile filialelor, structurile cu atribuții de etică din cadrul filialelor și comisiile de disciplină cu cazurile de nerespectare a reglementărilor Corpului de către experții contabili înscriși în GEJ;
 18. propune conducerii Corpului măsuri de rezolvare a problemelor identificate în activitatea de expertiză contabilă judiciară ca urmare a investigațiilor proprii sau a sesizărilor primite de la terțe persoane;
 19. elaborează proiectul bugetului anual de costuri privind activitatea de expertiză contabilă judiciară, pe care îl prezintă spre aprobare, prin Directorul general executiv, Consiliului superior al Corpului, ca parte a bugetului general al Corpului.

(2) La nivel teritorial, structura executivă responsabilă cu această activitate este conducerea executivă a filialei.

(3) Atribuțiile funcționale ale structurii executive responsabile cu această activitate, la nivel central și teritorial, vor fi detaliate prin proceduri de lucru interne.

Cap. III Înscrierea experților contabili în GEJ

Art. 2  (1) Înscrierea experților contabili în GEJ,  se face la cererea acestora dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au calitatea de expert contabil, dobândită în condițiile legi, sunt înscriși  în Tabloul Corpului, au statut de membri activi cu viza de exercitare a profesiei la zi;
 2. au depus cererea de înscriere în vederea susținerii testului și înscrierii în GEJ la sediul filialei Corpului în a cărei rază teritorială își au domiciliul experții, conform ANEXEI nr. 1, în termenele și condițiile prevăzute de prezentele norme și însoțită de opțiunile personale privind specializările pentru care consideră că au competența necesară să efectueze expertize contabile judiciare;
 3. au promovat testul de verificare a cunoștințelor privind regulile legale, procedurale și profesionale de efectuare a expertizelor contabile judiciare;
 4. nu au antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială.

(2) La cerere pot fi exceptați de la susținerea testului următoarele categorii: lectorii abilitați de Corp pe specialitățile Expertiză contabilă, respectiv Standarde profesionale, experții contabili absolvenți ai Facultăților de drept sau ai unui master în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele de Contabilitate sau Finanțe. Cei în cauză vor depune la filiale copii ale documentelor doveditoare.

Art. 3 (1) Testul se organizează de către CECCAR și se desfășoară teritorial la nivelul fiecărei filiale, pe baza unui grafic aprobat prin Hotărâre a Consiliului Superior.

(2) Termenii de referință ai testării vor fi stabiliți și transmiși filialelor prin adresă circulară sub semnătura Directorului general executiv iar experții vor fi anunțați în mod obligatoriu atât pe site-ul filialei cât și prin alte forme, (afișe la sediul filialei și al birourilor locale, e-mailuri sau scrisori, anunțuri în presa locală etc.) astfel încât să fie asigurată o publicitate corespunzătoare pentru informarea experților contabili.

(3) Pentru experții contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul, se va organiza o a doua sesiune, la un interval de cel puțin două săptămâni față de prima sesiune. Cei care nu au promovat testul nici în a doua sesiune, se pot înscrie la următorul test organizat pentru înscrierea în GEJ.

(4) Subiectele pentru susținerea testului se stabilesc la nivelul direcției de specialitate din cadrul Corpului, cu sprijinul grupului de lectori pe acest domeniu, și se transmit filialelor, prin curierat, organizarea revenind filialei. Corectarea testelor se face de către o comisie ce va fi stabilită prin Decizie a Biroului Permanent al CECCAR, iar rezultatele se afișează la sediul filialei.

Art. 4 (1) Directorul executiv al filialei verifică fișa cu opțiunile depuse și analizează dacă acestea corespund cu experiența profesională sau pregătirea profesională a expertului contabil în cauză și dispune după caz. Propunerile filialelor privind înscrierea experților contabili în GEJ și specializările acestora se vor comunica individual, în scris, pentru a fi cunoscute de aceștia și însușite sau contestate.

(2) Dacă expertul contabil este nemulțumit de dispoziția directorului executiv, poate depune în scris, la conducerea Corpului, o contestație în termen de trei zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a dispoziției în cauză. Conducerea Corpului va analiza contestația în termen de 10 zile lucrătoare pronunțând o hotărâre. Hotărârea conducerii Corpului rămâne definitivă.

(3) Cei care au promovat testul și și-au îndeplinit obligațiile față de Corp, vor fi înscriși în GEJ.

Înscrierea efectivă a experților contabili în GEJ se face de către personalul structurii de specialitate a Corpului, pe baza listelor înaintate de filiale.

Art. 5 Nerespectarea termenelor și condițiilor prevăzute de prezentele norme exonerează Corpul de răspundere cu privire la neînscrierea experților contabili în GEJ în anul respectiv.

 Cap. IV Evidența experților contabili judiciari

Art. 6 (1) Calitatea de expert contabil judiciar se poate dovedi cu legitimația de expert contabil judiciar, eliberată la cerere, prin grija Corpului, conform modelului prezentat în  ANEXA nr. 2, valabilă doar cu viza anuală pe carnetul de expert contabil.

(2) Expertul contabil judiciar este obligat, de îndată, să aducă la cunoștința Direcției de specialitate din cadrul Corpului, prin directorul executiv al filialei, orice modificare cu privire la statutul său (modificare date contact, suspendare, încetare activitate, punerea în mișcare a unei acțiuni penale împotriva sa, etc.).

Art. 7 Evidența experților contabili judiciari se realizează de Direcția de specialitate la nivelul Corpului (DUANPAC), pe baza centralizării listelor cuprinzând experții contabili care îndeplinesc condițiile de înscriere în GEJ (care reprezintă extrase ale Tabloului) și sunt transmise de filiale, prin directorul executiv.

Art. 8 (1) La nivelul filialelor înscrierea se va face într-un registru distinct intitulat „Registrul privind evidența experților contabili judiciari”, al cărui model este prezentat în ANEXA nr. 3.

(2) Informațiile legate de identificarea expertului, pregătirea profesională, opțiunile privind specializările, sancțiunile disciplinare, etc., vor fi cumulate în „Fișa individuală de evidență a expertului contabil judiciar”, prezentată în Anexa nr. 4, completată în format electronic la nivelul filialei.

Art. 9 Documentele referitoare la evidența experților contabili judiciari și a legitimațiilor acestora, inclusiv Registrele de evidență, au caracter de documente cu regim special.

Art. 10 În cazul schimbării datelor de identificare (adresă, nume, prenume, nr. telefon, etc.) expertul contabil judiciar în cauză va înainta către conducerea filialei o cerere, însoțită, după caz, de copia actului care atestă modificarea datelor respective. În cazul schimbării numelui, expertul în cauză va preda legitimația, în vederea eliberării unei noi legitimații. Persoana responsabilă desemnată din cadrul filialei păstrează documentele anexate cererii, certifică conformitatea pe cerere și o transmite Direcției de specialitate din cadrul Corpului pentru a dispune în consecință.

Art. 11 În cazul pierderii legitimației, titularul trebuie să publice un anunț în presa locală, în care să anunțe pierderea sau sustragerea acesteia și să o declare nulă. La filiala de domiciliu a solicitantului se va depune o cerere pentru eliberarea unui duplicat, însoțită de anunțul din presă. Conducerea filialei va înainta Aparatului Central documentele și propunerea de eliberare a duplicatului.

După aprobarea propunerii de către Biroul Permanent al CECCAR, se va elibera un duplicat, care va avea același număr cu cel al legitimației pierdute sau sustrase.

Art. 12 Taxa pentru eliberarea unui duplicat, cât și pentru preschimbarea unei legitimații pentru experții contabili judiciari va fi în sumă de 10 EURO, echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua plății.

Art. 13 Neîndeplinirea obligațiilor experților contabili judiciari stabilite prin reglementările Corpului  atrag după sine excluderea experților respectivi din GEJ.

 Cap. V  Instruirea, perfecționarea și evaluarea experților contabili judiciari

Art. 14 (1) Experții contabili judiciari sunt obligați să participe la formele de instruire și perfecționare profesională, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Profesională, pentru efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregătire profesională, din care 20 de ore de curs, la disciplinele care au incidență în activitatea de expertiză contabilă judiciară.

(2) Programarea cursurilor de instruire și pregătire profesională a experților contabili judiciari va fi inclusă în Calendarul de dezvoltare profesională continuă al filialei CECCAR, ca anexă separată și va fi urmărită și raportată la termenele din Programul național de dezvoltare profesională continuă.

Art. 15 Pentru asigurarea evidenței pregătirii profesionale a experților contabili judiciari și a urmăririi evoluției profesionale a acestora, filialele teritoriale ale Corpului au obligativitatea de a actualiza pentru fiecare expert contabil judiciar Fișa individuală de evidență a expertului contabil judiciar.

Art. 16 Semestrial, prin grija filialelor se vor organiza instruiri/seminarii cu experții contabili judiciari cu privire la teme de interes pentru activitatea de expertiză contabilă judiciară.

Cap. VI. Obligațiile experților contabili judiciari

Art. 17 (1) Experții contabili judiciari au obligația de a respecta și îndeplini reglementările emise de Corp, prevederile Codului etic național al profesioniștilor contabili și ale Standardului profesional nr. 35 – Expertizele contabile.

(2) De asemenea, în exercitarea misiunii lor, experții contabili judiciari vor aplica regulile procedurale prevăzute de OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, de Codul de procedură civilă și de Codul de procedură penală, cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare dispuse de organele îndreptățite la aceasta.

Art. 18 În conformitate cu Regulamentul CECCAR privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, experții contabili judiciari, indiferent de calitate (expert numit sau expert parte) au obligația să prezinte rapoartele de expertiză contabilă judiciară precum și opiniile separate ale experților parte, pentru a fi supuse auditului de calitate.

Cap. VII Radierea experților contabili judiciari din GEJ

Art. 19 Experții contabili judiciari vor fi radiați/suspendați din GEJ în următoarele situații:

 • radiați din oficiu, la ieșirea din Tablou sau la sesizarea filialelor pe motiv că nu și-au îndeplinit obligațiile față de Corp;
 • suspendați din oficiu ca urmare a intervenirii unei stări de incompatibilitate, care obligă expertul la trecerea la secțiunea inactivi sau a unei suspendări disciplinare;
 • în situaţia în care împotriva expertului contabil, membru GEJ, s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau de serviciu ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize contabile judiciare până la soluţionarea definitivă a cauzei;
 • radiați/suspendați la cererea expertului, exprimată în scris, în anul în curs pentru anul următor. Pentru radierea/suspendarea în anul în curs, se poate aproba cererea, de către conducerea Corpului, numai în cazuri temeinic justificate (incompatibilitate, cauze medicale care presupun repausuri de lungă durată etc.);
 • nerespectarea obligației prevăzute la art. 18.

 Cap. VIII  Aspecte financiare

Art. 20 Cheltuielile cu instruirea, perfecționarea și testarea experților contabili judiciari se vor suporta din cotizațiile și taxele pe care aceștia sunt obligați să le achite pentru cursurile de pregătire profesională, conform reglementărilor Corpului, din taxele de înscriere în „Registrul privind evidența experților contabili judiciari” și eliberarea legitimației de expert contabil judiciar ale căror  cuantumuri se vor aproba prin Decizia Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR.

Cap. IX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21 (1) Structurile cu atribuții în activitatea de expertiză contabilă judiciară vor asigura, urmări și raporta semestrial conducerii Corpului modul de aducere la îndeplinire a prezentelor norme.

(2) Prezentele Norme intră în vigoare de la data aprobării lor de către  Consiliul Superior al Corpului.

(3) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentele Norme.