Procedura* privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe, a “Listelor experţilor contabili pe specializări”

Pentru îmbunătăţirea modului de întocmire, actualizare şi comunicare a listelor cuprinzând experţii contabili pe specializări, în vederea înregistrării acestora în aplicaţia informatică utilizată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Direcţia Servicii Conexe, în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei judiciare în aplicarea regulilor procedurale de numire a experţilor contabili judiciari şi respectiv, de efectuare a expertizelor contabile judiciare în conformitate cu “Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile”, emis de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, se stabileşte următoarea procedură:

1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor întocmi anual “Lista experţilor contabili pe specializări” (Model nr. 1), în două exemplare.

Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, până la data de 20 februarie a fiecărui an.

“Lista experţilor contabili pe specializări”, începând cu anul 2010, se întocmeşte, având în vedere următoarele precizări:

  • “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 va fi actualizată de către filiale cu toate modificările care au intervenit până la 31.12.2009 pe baza modelului nr. 4 “Modificări privind lista experţilor contabili pe specializări” comunicate de către CECCAR la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Direcţia Servicii Conexe şi operate în baza de date a acestuia.

Pentru asigurarea exactităţii datelor înscrise în “Lista experţilor contabili pe specializări” actualizată până la 31.12.2009, filiala va consulta “Lista experţilor contabili pe specializări” existentă pe site-ul CECCAR (cu redirecţionare către site-ul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti).

  • “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 actualizată până la 31.12.2009, va fi transmisă de către fiecare filială, în format electronic, la DUANPAC, până la data de 15.01.2010.
  • În “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 actualizată până la 31.12.2009 se va înscrie bolduit, orice modificare rezultată din “Fişa de opţiuni” (Model nr. 2) solicitată de la experţii contabili sau din documentele privind evidenţa şi gestionarea membrilor, datele nemodificate menţinându-se înscrise cu caractere normale, astfel:

– poziţiile (experţii contabili) care se exclud faţă de “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 actualizată până la 31.12.2009, se notează bolduit, cu litera “E”, sub “Numele şi prenumele” expertului contabil (col. 1);

– poziţiile (experţii contabili) care se includ faţă de “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 actualizată până la 31.12.2009, se notează bolduit, cu litera “I”, sub “Numele şi prenumele” expertului contabil (col.1);

– poziţiile care se modifică, în col. 1-16 vor fi notate cu litera “M”, sub “Numele şi prenumele” expertului contabil (col.1), înscriindu-se bolduit datele modificate în coloanele corespunzătoare. Modificările la “specializări” ( col. 8-16) vor fi notate bolduit, cu “- X” (specializarea la care se renunţă faţă de opţiunile anului 2009, care se şterge din cele deja existente) şi cu “+ X” (specializarea pentru care se optează în plus faţă de opţiunile anului 2009, care se adaugă la cele deja existente). Opţiunile care se păstrează din anul 2009 se preiau în listă nemodificate, nebolduite;

– poziţiile la care nu se modifică niciuna din datele prevăzute în “listă” se notează bolduit cu “N”, sub “Numele şi prenumele” expertului contabil (col.1).

  • “Lista experţilor contabili pe specializări” pe anul 2009 actualizată până la 31.12.2009, incluzând modificările rezultate din “Fişa de opţiuni” operate conform precizărilor de mai sus, constituie “Lista experţilor contabili pe specializări” pentru anul 2010.

“Lista experţilor contabili pe specializări” pentru anul 2010 va fi transmisă de către fiecare filială, şi în format electronic, la DUANPAC, până la data de 20 februarie.

Modalitatea de întocmire a “Listei experţilor contabili pe specializări” prevăzută la pct.1 pentru anul 2010 se va aplica şi pentru următorii ani. “Lista experţilor contabili pe specializări” se editează cu font Arial Narrow, dimensiune 12 pct.

2. Pentru întocmirea “Listei experţilor contabili pe specializări”, se va solicita, de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea şi depunerea “Fişei de opţiuni” potrivit Modelului nr. 2 anexat, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Adresa prin care se solicită de către filială completarea “Fişei de opţiuni” va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

  • Modelul nr. 2 “Fişa de opţiuni”;
  • Modelul nr. 3 “Explicaţii pentru Fişa de opţiuni” şi Modelul nr. 1 “Lista experţilor contabili pe specializări”;
  • Termenul (15 februarie) de depunere a “Fişei de opţiuni” la filială, cu menţiunea că nerespectarea acestui termen exclude posibilitatea înscrierii expertului contabil respectiv în “Lista experţilor contabili pe specializări” destinată organelor beneficiare pentru anul respectiv;
  • Atenţionarea expertului contabil de la care se solicită “Fişa de opţiuni” că înscrierea în “Lista experţilor contabili pe specializări” se va putea efectua numai în condiţiile în care s-a acordat viza anuală pentru exercitarea profesiei în conformitate cu Normele privind evidenţa şi gestionarea membrilor, emise de Corp;
  • La exprimarea opţiunii pe specializări este necesar să fie avute în vedere pregătirea profesională şi experienţa expertului contabil în specializările pentru care optează să efectueze expertize contabile judiciare, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

3. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea “Fişelor de opţiuni” prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă, după caz.

În “Lista experţilor contabili pe specializări” prevăzută la pct.1 din prezenta procedură, vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei, în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

Directorul executiv al filialei poartă răspunderea asupra datelor privind dreptul de exercitare a profesiei al experţilor contabili înscrişi în “Lista experţilor contabili pe specializări”.

4. “Lista experţilor contabili pe specializări” va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili, şi altele, după caz.

Modificările ce intervin în “Lista experţilor contabili pe specializări” se transmit direcţiei de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului, în două exemplare, în termen de 5 zile de la constatarea cazurilor menţionate la alineatul precedent, conform Modelului nr. 4 anexat la prezenta procedură.

5. Întocmirea “Listei experţilor contabili pe specializări ” (model nr. 1) şi a modelului nr. 4 “Modificări la lista experţilor contabili pe specializări” se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură.

6. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte “Listele experţilor contabili pe specializări” de la filialele Corpului, le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare, după caz, după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Direcţia Servicii Conexe, până la data de 15 martie a fiecărui an.

Modificările ce intervin în “Lista experţilor contabili pe specializări” primite de la filialele Corpului se comunică, după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Direcţia Servicii Conexe, în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale.

Modelul nr. 4 “Modificări privind Lista experţilor contabili pe specializări” se întocmeşte de către filială pe baza documentelor care atestă evenimentele menţionate la pct.4, notându-se bolduit cu litera “E”, “I” sau “M”, după caz, conform precizărilor de la pct.1 privind întocmirea “Listei experţilor contabili pe specializări”.

7. Prezenta Procedură privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea “Listelor experţilor contabili pe specializări” se aplică începând cu anul 2010.


* Aprobată prin Decizia nr.06/148 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 19 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.