Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state membre ale UE

Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în aceste state beneficiază de recunoașterea calității de expert contabil sau de contabil autorizat dobândită în statul de origine dacă promovează proba de aptitudini, conform Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și Directivei Parlamentului European și a Consiliului nr. 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat trebuie certificată de autoritățile competente recunoscute ale statelor de orgine, printr-un document de atestare profesională (titlu/atestat/certificat/displomă/etc.) și printr-un document care acordă dreptul de exercitare a profesiei (autorizație, etc.) în acel stat.

Proba de aptitudini constă într-un interviu prin care se verifică nivelul necesar de cunoștințe teoretice din dreptul intern român, respectiv acte cu putere de lege și acte administrative, cu incidență asupra activităților desfășurate de experții contabili/contabilii autorizați, precum și capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice

Pentru participarea la proba de aptitudini este necesară depunerea unui dosar de înscriere care trebuie să conţină următoarele documente justificative:

 • cererea de înscriere (Anexă);
 • actul de identitate/paşaport;
 • dovada naționalității;
 • dovezile care atestă că profesia este reglementată în statul membru de origine, respectiv că accesul și exercitarea profesiei pe teritoriul acestuia este condiționată de obținerea calificării profesionale de expert contabil/contabil autorizat, constând în acte cu putere de lege sau acte administrative emise de statul de origine, în traducere legalizată;
 • actul de studii superioare (copie tradusă şi legalizată);
 • certificatele de competenţă profesională sau titlul de calificare care asigură accesul la profesie și, după caz, atestarea experienței profesionale a solicitantului, în copie tradusă și legalizată;
 • autorizarea de practică emisă de autoritatea competentă din statul de origine care atestă că solicitantul poate exercita profesia de expert contabil/contabil autorizat în statul de origine;
 • documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, care să ateste statutul actual al profesionistului și care să confirme inexistența unor suspendări temporare sau definitive ale dreptului de exercitare a profesiei
 • documentele care certifică îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. 1 și art. 4, respectiv art. 5, după caz, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emise de autoritățile competente române sau de cele din statul de origine;
 • cazierul judiciar;
 • dovada care atestă capacitatea de exercițiu deplină; în cazul în care statul membru de origine nu solicită un astfel de document, CECCAR acceptă un certificat eliberat de o autoritate competentă a respectivului stat;
 • curriculum vitae;
 • dovada achitării taxei de analiză a dosarului;
 • taxa de înscriere la interviu în cuantum de 1.500 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii.

Recunoaşterea titlului de expert contabil în baza calificării profesionale obţinute pe teritoriul altui stat membru este reglementată de Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Potrivit art. 4 din actul normativ mai sus menţionat recunoașterea calificărilor profesionale de către statul membru gazdă permite beneficiarilor să aibă acces, în respectivul stat membru, la aceeași profesie ca cea pentru care sunt calificați în statul membru de origine și să o exercite în statul membru gazdă în aceleași condiții ca și resortisanții acestuia.

În sensul prezentei directive, profesia pe care solicitantul dorește să o exercite în statul membru gazdă este aceeași cu cea pentru care este calificat în statul membru de origine în cazul în care activitățile respective sunt comparabile.           

De asemenea, potrivit art. 14 din Directivă statul membru gazdă poate impune solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să susţină o probă de aptitudini, în următoarele cazuri:

 1. formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
 2. profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activități profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de origine al solicitantului iar formarea care este necesară în statul membru gazdă include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competență sau de titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

Potrivit art. 53 Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, profesioniştii care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale au de asemenea cunoştinţe lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei în statul membru gazdă.

Normă privind organizarea probei de aptitudini pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și cetățenii români care au dobândit calitatea de expert contabil/contabil autorizat în aceste state

Tematica și bibliografia probei de aptitudini pentru pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețienă și cetățenii români care au dobândit calitatea de expert contabil în aceste state

Tematica și bibliografia probei de aptitudini pentru pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețienă și cetățenii români care au dobândit calitatea de contabil autorizat în aceste state