Noutăţi legislative 2014

 


Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

Având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe conduce la apariţia unor dificultăţi importante în îndeplinirea obligaţiilor contabile şi, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, precum şi din necesitatea de a veni în sprijinul acestora,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare), potrivit cărora, în contextul aplicării regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de înregistrare are dreptul să reţină un anumit procent din plăţile care se transferă statului membru de consum, este necesar să se prevadă faptul că, în cazul în care România este statul membru de înregistrare, va reţine un anumit procent din sumele transferate fiecărui stat membru de consum,

luând în considerare necesitatea schimbării monedei (din lei în euro) în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA şi în care se va achita suma TVA datorată în statele membre de consum de către persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, având în vedere faptul că utilizarea monedei naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, ar putea determina întârzieri în transmiterea sumelor către statele membre de consum, cu impact asupra interoperabilităţii cu sistemele informatice ale respectivelor state,

pentru prevenirea fluctuaţiei veniturilor din accize la bugetul de stat în funcţie de variaţiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Centrală Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an, în funcţie de care se stabileşte nivelul în lei al accizelor pentru anul următor, pentru păstrarea valorii reale a acestor venituri, precum şi pentru asigurarea predictibilităţii atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru mediul de afaceri, sunt necesare stabilirea nivelului accizelor în lei şi actualizarea cu creşterea preţurilor de consum, inclusiv pentru stabilirea valorii în lei a contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de susţinere a creşterii economice, în lipsa cărora finanţarea economiei pe termen scurt şi mediu poate fi afectată,

în vederea respectării angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,

luând în considerare consultarea dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional referitoare la elaborarea unui nou regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale,

luând în considerare faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural îşi încetează aplicabilitatea începând cu 1 ianuarie 2015,

având în vedere faptul că domeniul exploatării gazelor naturale şi petrolului este un domeniu complex care necesită timp pentru studierea combinaţiilor de mecanisme şi rate de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a stimulentelor fiscale acordate în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, creditele pentru investiţii etc.) a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea faţă de pieţe, dimensiunea şi capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare a domeniului petrolului şi gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare şi în acelaşi timp să nu descurajeze investiţiile,

având în vedere că necesitatea păstrării deficitului bugetar la nivelul convenit cu organismele internaţionale impune prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, până la intrarea în vigoare a noului sistem de impozitare a contribuabililor care desfăşoară activităţi de exploatare în domeniul petrolului şi gazelor naturale,

luând în considerare faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operaţiunilor societăţilor petroliere (evaluarea petrolului şi gazelor, garanţiile de bună execuţie, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligaţiile privind aportul local, cerinţe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu şi finanţarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exerciţiu foarte complex,

evidenţiind totodată şi faptul că activitatea desfăşurată în sectorul petrolier are un specific deosebit faţă de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare şi un ciclu lung al proiectelor,

având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene, în condiţiile în care activităţile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice şi al gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuţie şi transport al energiei electrice şi gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenţei, cât şi din lipsa elasticităţii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activităţi reprezintă venit la bugetul de stat,

pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2016-2024 şi pentru a se evita orice risc de blocaj, se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, precum şi la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013.

Considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, denumirea marginală şi alineatele (1), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Art. 48.- (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 49 şi 50.

 (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

(9) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

2. La articolul 49, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.

(8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă.”

3. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală sau îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă.”

4. La articolul 51, denumirea marginală şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate

 (2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.”

5. La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) asocierile fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu;”.

6. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.”

7. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.”

8. La articolul 621, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.”

9. La articolul 622, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 622. – (1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.

(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.”

10. La articolul 623, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 622 alin. (3)-(9).”

11. La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.”

12. La articolul 71, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.”

13. La articolul 73, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.”

14. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.”

15. La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.”

16. La articolul 1251 alineatul (1), după punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 262, cu următorul cuprins:

“262. servicii de radiodifuziune şi televiziune sunt serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013;”.

17. La articolul 1524, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

(10) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de TVA.”

18. La articolul 1525, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

(10) Persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare.”

19. La articolul 1525, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

“(13) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reţine ca venit al bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016 şi, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

20. La articolul 153, alineatele (7) şi (71) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (5) sau solicită înregistrarea conform alin. (91).

(71) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

21. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.

22. La articolul 153 alineatul (9), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală.”

23. La articolul 153, partea introductivă a alineatului (91) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(91) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)-e) şi h), organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (71) astfel:

a) la solicitarea persoanei impozabile, pentru situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. a) şi b), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;”.

24. La articolul 153 alineatul (91), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.”

25. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, respectiv că în perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice între 1 şi 31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia pe propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrică nu figurează în «Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare între 1 şi 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate până la data la afişării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv;”.

26. La articolul 176, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 176. –

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepţia nivelului accizelor pentru ţigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul actualizat calculat conform alin. (11).

 (6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.”

27. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Nivelul accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

(12) După actualizarea prevăzută la alin. (11) nivelul accizelor armonizate exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.”

28. La articolul 176, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum conform regulilor prevăzute la alin. (11) şi (12).”

29. La articolul 177, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal de 14% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.

(3) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.

(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.”

30. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Nivelul accizelor pentru ţigarete se actualizează anual, începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12).”

31. La articolul 20623, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Locurile aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare, precum şi locurile aferente operatorilor economici care constituie şi menţin exclusiv stocurile de urgenţă conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor normelor metodologice.”

32. La articolul 20626, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) antrepozitarii care deţin doar antrepozite fiscale de depozitare autorizate exclusiv în vederea constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă conform Legii nr. 360/2013.”

33. La articolul 208, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 208. – (1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12).”

34. La articolul 215, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Impozitul datorat pentru ţiţei este de 18,95 lei/tonă şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizează anual conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12).”

35. Articolul 218 se abrogă.

36. La titlul VII “Accize şi alte taxe speciale”, anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

37. La titlul VII “Accize şi alte taxe speciale”, anexa nr. 6 se abrogă.

38. La articolul 29621 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;”.

Art. II. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 363 va avea următorul cuprins:

“Art. 363. – (1) În aplicarea prevederilor art. 361 şi 362 se stabilesc următoarele măsuri:

a) persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar produse din tutun prelucrat contribuie astfel:

1. pentru ţigarete cu suma de 47,38 lei/1.000 de ţigarete;

2. pentru ţigări şi ţigări de foi cu suma de 47,38 lei/1.000 de bucăţi;

3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 61,59 lei/kg;

b) persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie cu suma de 947,60 lei/hectolitru alcool pur;

c) persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 12% din valoarea acestor încasări, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.

(2) Nivelul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se aplică de la data de 1 ianuarie 2015. Nivelul contribuţiilor se actualizează cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie, astfel:

a) pentru contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, de la data de 1 aprilie a fiecărui an, începând cu anul 2016;

b) pentru contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3 şi lit. b), de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, începând cu anul 2016. Nivelul actualizat al contribuţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

(3) După actualizarea prevăzută la alin. (2), nivelul contribuţiilor exprimate în lei se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.”

2. Articolul 365 va avea următorul cuprins:

“Art. 365. – (1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut la art. 20651 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.

(2) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) încasate în vamă la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 363 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă.

(4) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1)-(4) se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, la datele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii detaliate potrivit clasificaţiei bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1)-(3).”

Art. III. – Prorogarea unor termene

Art. 1. – Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Art. 2. – Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Art. 3. – Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Art. IV. – Dispoziţii tranzitorii

(1) Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2015, nivelul accizei totale pentru ţigarete este de 399,75 lei/1.000 ţigarete. Acciza specifică reprezintă 283,19 lei/1.000 ţigarete, iar acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului de 18% asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat în condiţiile legii. Acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime reprezentând 386,15 lei/1.000 ţigarete.

(2) Pentru anul 2015, cuantumul în lei al garanţiilor stabilite în euro, la care se face referire la art. 20654 alin. (41) şi (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi stabilit potrivit următoarei formule de calcul: cuantumul garanţiei în lei = cuantumul garanţiei în euro x 4,5223 lei/euro x 104,77%.

Art. V. – Prin excepţie de la prevederile art. 1111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie 2014.

Art. VI.- Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu următoarele excepţii:

a) prevederile art. I pct. 20-24 se aplică începând cu 1 februarie 2015;

b) prevederile art. III şi V se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 80.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (lei/U.M.)

0

1

2

3

 

Alcool şi băuturi alcoolice

1

Bere, din care:

hl/1 grad Plato*1)

3,90

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl

2,24

2

Vinuri

hl de produs

 

2.1. Vinuri liniştite

0,00

2.2. Vinuri spumoase

161,33

3

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

hl de produs

0,00

3.1. liniştite, din care:

47,38

3.1.1. cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81

0,00

3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă

0,00

3.2. spumoase

213,21

4

Produse intermediare

hl de produs

781,77

5

Alcool etilic, din care:

hl de alcool pur*2)

4.738,01

5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii

2.250,56

 

Tutun prelucrat

6

Ţigarete

1.000 ţigarete

412,02

7

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

303,23

8

Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete

kg

383,78

9

Alte tutunuri de fumat

kg

383,78

 

Produse energetice

10

Benzină cu plumb

tonă

3.022,43

1.000 litri

2.327,27

11

Benzină fără plumb

tonă

2.643,39

1.000 litri

2.035,40

12

Motorină

tonă

2.245,11

1.000 litri

1.897,08

13

Păcură

1.000 kg

 

13.1. utilizată în scop comercial

71,07

13.2. utilizată în scop necomercial

71,07

14

Gaz petrolier lichefiat

1.000 kg

 

14.1. utilizat drept combustibil pentru motor

607,70

14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

537,76

14.3. utilizat în consum casnic*3)

0,00

15

Gaz natural

GJ

 

15.1. utilizat drept combustibil pentru motor

12,32

15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

15.2.1. în scop comercial

0,81

15.2.2. în scop necomercial

1,52

16

Petrol lampant (kerosen)*4)

   

16.1. utilizat drept combustibil pentru motor

tonă

2.640,92

1.000 litri

2.112,73

16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

tonă

2.226,35

1.000 litri

1.781,07

17

Cărbune şi cocs

GJ

 

17.1. utilizat în scopuri comerciale

0,71

17.2. utilizat în scopuri necomerciale

1,42

18

Electricitate

Mwh

 

18.1. Electricitate utilizată în scop comercial

2,37

18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial

4,74

*1) Gradul Plato reprezintă cantitatea de zaharuri exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20°/4°C.

*2) Hl de alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U/M

Acciza (lei/U.M.)

0

1

2

3

1

Cafea verde

tonă

724,92

2

Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

tonă

1.066,05

3

Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă

tonă

4.264,21

4

Bere/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice

hl de produs

47,38

5

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

hl de produs

118,45

6

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

   

6.1

Bijuterii din aur de până la 14 K inclusiv

gram

4,74

6.2

Bijuterii din aur de peste 14 K

gram

9,48

6.3

Bijuterii din platină sau combinate cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K

gram

9,48

7

Confecţii din blănuri naturale:

   

7.1

Cu valoare unitară între 2.400 lei – 7.100 lei

buc.

236,90

7.2

Cu valoare unitară între 7.101 lei – 14.200 lei

buc.

947,60

7.3

Cu valoare unitară între 14.201 lei – 21.300 lei

buc.

2.132,11

7.4

Cu valoare unitară între 21.301 lei – 28.400 lei

buc.

3.553,51

7.5

Cu valoare unitară peste 28.400 lei

buc.

5.685,62

8

Autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cm3

cm3

4,74

9

Arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv

   

9.1

Cu valoare unitară până la 2.400 lei, inclusiv

buc.

236,90

9.2

Cu valoare unitară între 2.401 lei – 9.400 lei

buc.

710,70

9.3

Cu valoare unitară între 9.401 lei – 14.200 lei

buc.

1.895,21

9.4

Cu valoare unitară între 14.201 lei – 18.900 lei

buc.

3.316,61

9.5

Cu valoare unitară între 18.901 lei – 23.700 lei

buc.

4.264,21

9.6

Cu valoare unitară între 23.701 lei – 28.400 lei

buc.

5.211,82

9.7

Cu valoare unitară peste 28.400 lei

buc.

7.107,02

10

Cartuşe cu glonţ utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9:

   

10.1

Cu valoare unitară de până la 3,00 lei

buc.

0,47

10.2

Cu valoare unitară cuprinsă între 3,01 lei şi 10,00 lei

buc.

0,95

10.3

Cu valoare unitară peste 10,00 lei

buc.

1,90

11

Alte tipuri de muniţie utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9

buc.

0,47

12

Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement

   

12.1

Nave cu vele care au lungime egală sau mai mare de 8 m

metru liniar din lungimea navei

2.369,01

12.2

Nave cu motor peste 100 CP*

CP

47,38

13

Motoare cu puterea de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement

CP

47,38

sus ^


DECIZIA NR. 681 DIN 13.11.2014 Referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 4 lit. k1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin Încheierea civilă din 28 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.348/117/2013, Tribunalul Cluj — Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Dan Jitaru într-o cauză având ca obiect contencios administrativ fiscal.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că este încadrat în grad de handicap accentuat (fiind diagnosticat cu scleroză multiplă) şi realizează venituri din profesii liberale (exercită profesia de avocat). Susţine, în esenţă, că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt neconstituţionale în măsura în care induc „o discriminare directă a persoanelor încadrate în grad de handicap care realizează venituri din profesii liberale faţă de persoanele care realizează venituri din salarii, în sensul în care veniturile salariale nu sunt impozabile, iar veniturile din profesii liberale sunt supuse impozitării.”

5.Tribunalul Cluj — Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că „excepţia ar putea fi găsită ca fiind întemeiată, în măsura în care se poate interpreta că textul criticat induce o discriminare directă în raport de cele două categorii de venituri realizate de aceleaşi persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, respectiv de apartenenţa persoanelor care realizează veniturile la profesiile liberale sau la celelalte profesii salarizate, cu încălcarea art. 16 din Constituţie, şi în măsura în care textul legal contravine principiului aşezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 din Constituţie”.

6. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

7. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale. În acest sens, arată că nu poate fi reţinută critica formulată prin raportare la dispoziţiile art. 16 şi art. 56 din Constituţie, deoarece autorul excepţiei vizează mai degrabă o lacună a legii, solicitând, în realitate, o completare a dispoziţiilor legale criticate în sensul de a se prevedea că sunt scutite de la plata impozitului şi veniturile obţinute din exercitarea profesiilor liberale. Or, o atare critică privind o omisiune de reglementare nu are relevanţă constituţională.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din cap. III intitulat „Venituri din salarii” al titlului III — Impozitul pe venit din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Textul de lege criticat are următorul conţinut:

— Art. 55 alin. (4) lit. k1); „Definirea veniturilor din salarii[…]

Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: […]

k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;”.

11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi legale, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 50 referitor la Protecţia persoanelor cu handicap şi a celor ale art. 56 referitor la Contribuţii financiare. De asemenea, apreciază că este încălcat şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la Interzicerea discriminării.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia deduce neconstituţionalitatea art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din faptul că aceste prevederi de lege instituie o discriminare între persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, întrucât, potrivit textului de lege criticat, veniturile din salarii realizate de către această categorie de persoane nu sunt impozabile, neexistând însă o reglementare similară şi în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din profesii libere, în sensul scutirii şi a acestora de la plata impozitului pe aceste venituri.

13. Din perspectiva criticii formulate, Curtea reţine următoarele:

14. Analizând cadrul legislativ relevant în prezenta cauză, Curtea reţine că iniţial soluţia legislativă criticată era cuprinsă în art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, care prevedea că „Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale”:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;

Aceste prevederi de lege au fost modificate prin Legea nr. 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, în sensul că „Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială şi pensii;”.

Ulterior, art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 a fost abrogat prin art. I pct. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, iar prin art. I pct. 3 din Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, se prevede că art. 55 alin. (4) lit. k1) din Codul fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins: „Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

«k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice CU handicap grav sau accentuat;»”

Aşa fiind, Curtea constată că soluţia legislativă cuprinsă iniţial în art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 a fost preluată în cuprinsul art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, text de lege criticat în speţă.

15. În acest context, Curtea reţine că soluţia legislativă criticată în prezenta cauză a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 88 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 2008, prin care Curtea a constatat că, „Textul legal criticat acordă facilităţi fiscale numai persoanelor cu handicap care obţin venituri din salarii şi indemnizaţii de natură salarială, deşi ar fi trebuit să cuprindă toate persoanele cu handicap grav sau accentuat.”

16. Critici similare au fost formulate şi din perspectiva unei discriminări instituite între persoanele cu handicap grav sau accentuat în ceea ce priveşte scutirile pe impozitul pe venit, în sensul includerii în această categorie şi a veniturilor din pensii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat, nu numai a veniturilor obţinute din salarii de către aceste persoane.

17. În acest sens, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 3 decembrie 2009, autorul excepţiei din aceea cauză preciza faptul că „statutul său de persoană cu handicap îl plasează într-o situaţie egală cu cea a celorlalte persoane cu acelaşi statut care se bucură de scutiri de impozit” şi că „beneficiul scutirii de impozit ar trebui acordat şi pensionarilor”. Prin această decizie, Curtea a reţinut că, „într-adevăr, […] existenţa unui handicap presupune, pentru toate persoanele care se confruntă cu aceasta, eforturi comparabile de adaptare la condiţiile de trai. Se poate susţine că, în această lumină, sursa veniturilor obţinute nu poate plasa persoanele cu handicap într-o situaţie mai avantajoasă sau mai puţin avantajoasă.” Cu toate acestea, Curtea a apreciat că „opţiunea legiuitorului pentru acordarea unor scutiri de impozit nu a fost arbitrară, ci întemeiată pe o serie de considerente obiective”.

18. De asemenea, prin Decizia nr. 320 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, autorul excepţiei de neconstituţionalitate din acea speţă susţinea că reglementarea legală este neconstituţională în măsura în care limitează sfera persoanelor cu handicap care beneficiază de scutire de impozit numai la salariaţi, fără a prevedea şi pensionarii, instituind astfel o discriminare între persoanele care fac parte din aceiaşi categorie. În acest sens, s-a invocat faptul că art. 50 din Constituţie are în vedere măsuri de protecţie socială pentru toate persoanele cu handicap, nu doar pentru unele dintre acestea. Analizând critica formulată, în considerentele acelei decizii, Curtea a reţinut faptul că „legiuitorul a înţeles să modifice cadrul normativ aplicabil persoanelor cu handicap grav sau accentuat în ceea ce priveşte scutirile de impozitul pe venit. Acest lucru rezultă din adoptarea Legii nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010, al cărei articol unic introduce în cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal un nou articol, articolul 701, care stabileşte că «Prevederile referitoare la reţinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat.»” Curtea precizează faptul că Legea nr. 22/2010 a fost ulterior abrogată prin art. III din Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar prin art. I pct. 4 din acest act normativ a fost introdus în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal un nou articol, respectiv articolul 681, intitulat „Venituri neimpozabile” care prevede că „Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat”.

19. Aşa fiind, Curtea constată că legiuitorul a corectat situaţia anterioară, chiar în sensul criticilor formulate de autorii excepţiilor de neconstituţionalitate, statuând că beneficiază de scutirile de impozitul pe venit, pe lângă veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, şi veniturile din pensii realizate de aceeaşi categorie de persoane.

20. În aceste condiţii, referitor la critica de neconstituţionalitate formulată în prezenta cauză, Curtea apreciază că facilităţile fiscale conferite de legiuitor au fost acordate tocmai în considerarea calităţii de persoană cu handicap grav sau accentuat, şi nu în funcţie de sursa veniturilor realizate, aşa încât de aceste facilităţi fiscale ar trebui să beneficieze toate persoanele aflate în această situaţie.

21. În acest context, Curtea observă că art. 50 din Constituţie consacră dreptul persoanelor cu handicap de a se bucura de o protecţie specială, sens în care statul trebuie să asigure realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament al handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap la viaţa comunităţii. Pentru a da eficienţă acestei norme constituţionale, legiuitorul a reglementat un ansamblu de drepturi şi măsuri puse la dispoziţia persoanelor cu handicap pentru a facilita integrarea şi incluziunea socială a acestora, având în vedere tocmai statutul lor special.

22. Astfel, Curtea reţine că Legea nr. 448/2006 a statuat principiile care stau la baza protecţiei persoanelor cu handicap, printre care şi prevenirea şi combaterea discriminării, egalizarea şanselor, egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. De asemenea, art. 6 lit. h) din acest act normativ prevede că persoanele cu handicap beneficiază, printre altele, şi de drepturi la facilităţi fiscale, însă în mod egal, fără discriminare, în considerarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 50 teza întâi potrivit cărora „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială”.

23. Pe cale de consecinţă, Curtea constată că statutul de persoană cu handicap trebuie să îi plaseze într-o poziţie egală pe toţi cei care au acest statut, care trebuie să se bucure în aceeaşi măsură de aceleaşi facilităţi fiscale, în speţă fiind vorba de scutiri de impozit pe veniturile realizate. În mod contrar, se instituie o situaţie discriminatorie în cadrul aceleiaşi categorii de persoane, care este contrară principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie.

24. Aşa fiind, Curtea apreciază că opţiunea legiuitorului pentru acordarea unor scutiri de impozit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din salarii a fost justificată de necesitatea protejării veniturilor obţinute de către acestea, fiind întemeiată pe o serie de considerente obiective, şi anume încurajarea persoanelor cu handicap să se integreze în masa activă a populaţiei. Aşa fiind, pe considerentul egalităţii de tratament între persoanele cu handicap grav sau accentuat, facilităţile fiscale aplicate veniturilor de natură salarială ar trebui să se extindă şi asupra veniturilor obţinute din activităţi independente — profesii libere, aşa cum, de altfel, legiuitorul a înţeles să le extindă şi asupra veniturilor realizate din pensii de către persoanele cu handicap grav sau accentuat.

25. Prin urmare, având rolul de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, Curtea Constituţională nu poate ignora această situaţie discriminatorie născută în cadrul aceleiaşi categorii de persoane, în speţă persoane cu handicap grav sau accentuat, cu consecinţa înfrângerii exigenţelor constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

26. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Jitaru în Dosarul nr. 7.348/117/2013 al Tribunalului Cluj — Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Cluj — Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 noiembrie 2014.

sus ^


ORDIN nr. 7 din 30 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

ART. I – Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia prevederilor referitoare la modificarea pct. 67 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 3 din anexa la prezentul ordin, a prevederilor la pct. 8, pct. 9 lit. aa) şi pct. 10 lit. y), z) şi aa) din anexa la prezentul ordin, care intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 30 octombrie 2014.
Nr. 7.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

1. Punctul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“64. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă «Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei». Activele financiare din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 1781 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 1782 «Active financiare depreciate».”

2. Punctul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“66. Activele financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 181 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 182 «Active financiare depreciate».”

3. La punctul 67, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează periodic, precum şi la derecunoaşterea activelor financiare şi la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, astfel:

a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor din depreciere;
b) prin creditul conturilor de venituri, când ajustările pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii deprecierii activelor financiare aferente;
c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, conturile de ajustări pentru depreciere constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate activele respective.
(3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activelor financiare depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustărilor pentru depreciere), se înregistrează în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate».
(4) Ulterior recunoaşterii deprecierii creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru depreciere) face necesară ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate» în contrapartidă cu contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate» şi sumele înregistrate în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate».”

4. Punctul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“90. Activele financiare din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 281 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 282 «Active financiare depreciate».”

5. Punctul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“123. Titlurile şi alte active financiare şi creanţele din operaţiuni diverse, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 381 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 382 «Active financiare depreciate».”

6. La punctul 124, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“124. (1) Ajustările pentru depreciere privind creanţele din operaţiuni diverse se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 67.”

7. Punctul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“137. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi, după caz, titlurile de participare), inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 481 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 482 «Active financiare depreciate».”

8. La punctul 164, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“164. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date în cazul cărora potenţialul debitor se află în stare de «nerambursare» ca urmare a producerii unor evenimente dintre cele prevăzute la art. 178 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.”

9. Punctul 202 cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 1 “Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, denumirea grupei 19 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 19 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I, după cum urmează:
“P 197 – Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 199 – Alte ajustări”;
b) în cadrul Clasei 2 “Operaţiuni cu clientela”, denumirea grupei 29 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 29 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I, după cum urmează:
“P 297 – Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 299 – Alte ajustări”;
c) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, denumirea grupei 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;
d) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică după cum urmează:
“B 392 – Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”;
e) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I – 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
“P 3927 – Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 3929 – Alte ajustări”;
f) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, denumirea grupei 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;
g) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 493 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică după cum urmează:
“B 493 – Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”;
h) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I – 493 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
“P 4937 – Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 4939 – Alte ajustări”;
i) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 494 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică după cum urmează:
“B 494 – Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”;
j) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I – 494 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
“P 4947 – Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
B 4949 – Alte ajustări”;
k) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, denumirea grupei 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe” se modifică şi devine 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”;
l) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
“A 6619 – Cheltuieli cu alte ajustări”;
m) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
“A 6629 – Cheltuieli cu alte ajustări”;
n) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 663 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 663 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;
o) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“A 66329 – Cheltuieli cu alte ajustări”;
p) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 664 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 664 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;
q) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“A 66439 – Cheltuieli cu alte ajustări”;
r) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“A 66449 – Cheltuieli cu alte ajustări”;
s) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, denumirea grupei 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe” se modifică şi devine 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”;
t) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
“P 7619 – Venituri din alte ajustări”;
u) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
“P 7629 – Venituri din alte ajustări”;
v) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 763 “Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 763 “Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;
w) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7632 “Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 7632 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 7632 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“P 76329 – Venituri din alte ajustări”;
x) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 764 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 764 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;
y) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“P 76439 – Venituri din alte ajustări”;
z) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
“P 76449 – Venituri din alte ajustări”;
aa) în cadrul Clasei 9 “Operaţiuni în afara bilanţului”, la grupa 99 “Alte conturi în afara bilanţului” se introduce un cont sintetic de gradul I – 996 “Active financiare nerecuperabile”, cu următoarea detaliere:

“A 996 – Active financiare nerecuperabile
A 9961 – Credite nerecuperabile
A 99611 – Credite nerecuperabile
A 99612 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
A 99617 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat
A 9962 – Alte active financiare nerecuperabile
A 99621 – Alte active financiare nerecuperabile
A 99622 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
A 99627 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat”.

10. Punctul 204 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 1 “Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, denumirea grupei 19 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 19 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I – 197 “Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 199 “Alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“197 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate;
199 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;
b) în cadrul Clasei 2 “Operaţiuni cu clientela”, denumirea grupei 29 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 29 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I – 297 “Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 299 “Alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“297 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, depreciate;
299 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat)”;
c) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 38 “Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 381 “Active financiare restante nedepreciate”, conţinutul conturilor 3811 “Active financiare restante nedepreciate”, 38171 “Creanţe ataşate” şi 38172 “Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:
“3811 – valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
38171 – dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
38172 – alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;”;
d) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 38 “Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 382 “Active financiare depreciate”, conţinutul conturilor 3821 “Active financiare depreciate”, 38271 “Creanţe ataşate” şi 38272 “Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:
“3821 – valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;
38271 – dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;
38272 – alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.”;
e) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, denumirea grupei 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, iar denumirea contului 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 3921 “Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 3922 “Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare” şi 3923 “Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate” se modifică după cum urmează:
“3921 – ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;
3922 – ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse, care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;
3923 – ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;”;
f) în cadrul Clasei 3 “Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 “Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I – 392 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II – 3927 “Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 3929 “Alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“3927 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate;
3929 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor din operaţiuni diverse, a datoriilor constituite prin titluri evaluate la cost amortizat, precum şi a altor datorii financiare din operaţiuni diverse (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;
g) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 48 “Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 481 “Active financiare restante nedepreciate”, conţinutul conturilor 4811 “Active financiare restante nedepreciate”, 48171 “Creanţe ataşate” şi 48172 “Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:
“4811 – activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
48171 – dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
48172 – alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;”;
h) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 48 “Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 482 “Active financiare depreciate”, conţinutul conturilor 4821 “Active financiare depreciate”, 48271 “Creanţe ataşate” şi 48272 “Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:
“4821 – activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi titlurile de participare) depreciate la nivel individual;
48271 – dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), depreciate la nivel individual;
48272 – alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.”;
i) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, denumirea grupei 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 493 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 493 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul 493 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II – 4937 “Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 4939 “Alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“4937 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, depreciate;
4939 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);”;
j) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea contului 494 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 494 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul 494 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II – 4947 “Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 4949 “Alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“4947 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, depreciate;
4949 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;
k) în cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 52 “Alte conturi de capitaluri proprii”, conţinutul contului 529 “Alte conturi de capitaluri proprii” se modifică după cum urmează:
“529 – alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521-527;”;
l) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, denumirea grupei 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe” se modifică şi devine 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, iar denumirea contului 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 661 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II – 6619 “Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“6619 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe cheltuieli.”;
m) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 662 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II – 6629 “Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“6629 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli.”;
n) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 663 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 663 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, iar denumirea contului 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 66321 “Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 66322 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66323 “Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate” şi 66327 “Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate” se modifică după cum urmează:
“66321 – ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli;
66322 – ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii, înregistrate pe cheltuieli;
66323 – ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
66327 – ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, înregistrate pe cheltuieli;”;
o) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul II – 6632 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 66329 “Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“66329 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli.”;
p) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 664 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 664 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 6643 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 66439 “Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“66439 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe cheltuieli.”;
q) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 6644 “Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 66449 “Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“66449 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe cheltuieli.”;
r) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 “Venituri din activitatea de exploatare”, conţinutul contului 7038 “Dobânzi din active financiare depreciate” se modifică după cum urmează:
“7038 – venituri din dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, în cazul cărora s-au constituit ajustări specifice pentru depreciere;”;
s) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, denumirea grupei 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe” se modifică şi devine 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, iar denumirea contului 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 761 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II – 7619 “Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“7619 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe venituri.”;
t) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I – 762 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II – 7629 “Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“7629 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe venituri.”;
u) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 763 “Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 763 “Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, iar denumirea contului 7632 “Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 7632 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 7632 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 76321 “Venituri din ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 76322 “Venituri din ajustări constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare” şi 76323 “Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate” se modifică după cum urmează:
“76321 – anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;
76322 – anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;
76323 – anulări sau diminuări de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;”;
v) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul II – 7632 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 76329 “Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“76329 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe venituri.”;
w) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 764 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 764 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 7643 “Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 76439 “Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“76439 – alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe venituri.”;
x) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II – 7644 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III – 76449 “Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:
“76449 – alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe venituri.”;
y) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, conţinutul contului sintetic de gradul I – 767 “Venituri din recuperări de creanţe” se modifică după cum urmează:
“767 – venituri reprezentând recuperări din creanţe derecunoscute sau din active financiare nerecuperabile care anterior au făcut obiectul operaţiunilor de reducere directă.”;
z) în cadrul Clasei 9 “Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 “Alte conturi în afara bilanţului”, conţinutul contului sintetic de gradul I – 995 “Filtre prudenţiale” se modifică după cum urmează:
“995 – filtre prudenţiale reprezentând diferenţele pozitive dintre ajustările prudenţiale de valoare/pierderile aşteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 şi ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenţa respectivelor metodologii, în limitele în care se deduc din fondurile proprii potrivit reglementărilor prudenţiale aplicabile.”;
aa) în cadrul Clasei 9 “Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 “Alte conturi în afara bilanţului”, se introduce un cont sintetic de gradul I – 996 “Active financiare nerecuperabile”, având următoarea detaliere şi cu următorul conţinut:
“996 – Active financiare nerecuperabile
9961 – Credite nerecuperabile
99611 – Credite nerecuperabile
99612 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
99617 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat
9962 – Alte active financiare nerecuperabile
99621 – Alte active financiare nerecuperabile
99622 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
99627 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat
99611 – credite nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
99612 – creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
99617 – creanţe ataşate şi alte sume aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor credite;
99621 – alte active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
99622 – creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
99627 – creanţe ataşate şi alte sume aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor active financiare.”

11. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi/grupe de conturi: 178 “Creanţe restante şi creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 1781 “Creanţe restante nedepreciate”, 17811 “Creanţe restante nedepreciate”, 1782 “Creanţe depreciate”, 17821 “Creanţe depreciate”, 18 “Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 181 “Creanţe restante nedepreciate”, 1811 “Creanţe restante nedepreciate”, 182 “Creanţe depreciate”, 1821 “Creanţe depreciate”, 28 “Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 281 “Creanţe restante nedepreciate”, 2811 “Creanţe restante nedepreciate”, 282 “Creanţe depreciate”, 2821 “Creanţe depreciate”, 38 “Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 381 “Creanţe restante nedepreciate”, 3811 “Creanţe restante nedepreciate”, 382 “Creanţe depreciate”, 3821 “Creanţe depreciate”, 48 “Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 481 “Creanţe restante nedepreciate”, 4811 “Creanţe restante nedepreciate”, 482 “Creanţe depreciate”, 4821 “Creanţe depreciate”, 70168 “Dobânzi din creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 7018 “Dobânzi din creanţe depreciate”, 7028 “Dobânzi din creanţe depreciate”, 7038 “Dobânzi din creanţe depreciate”, 7048 “Dobânzi din creanţe depreciate”, 7058 “Dobânzi din creanţe depreciate”, referirile la termenul “creanţe” se vor citi ca referiri la expresia “active financiare”.

12. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 17811 “Active financiare restante nedepreciate”, 17817 “Creanţe ataşate şi sume de amortizat”, 17821 “Active financiare depreciate”, 17827 “Creanţe ataşate şi sume de amortizat”, 1811 “Active financiare restante nedepreciate”, 18171 “Creanţe ataşate”, 18172 “Sume de amortizat”, 1821 “Active financiare depreciate”, 18271 “Creanţe ataşate”, 18272 “Sume de amortizat”, 2811 “Active financiare restante nedepreciate”, 28171 “Creanţe ataşate”, 28172 “Sume de amortizat”, 2821 “Active financiare depreciate”, 28271 “Creanţe ataşate”, 28272 “Sume de amortizat”, 70168 “Dobânzi din active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 7018 “Dobânzi din active financiare depreciate”, 7028 “Dobânzi din active financiare depreciate”, 7048 “Dobânzi din active financiare depreciate”, 7058 “Dobânzi din active financiare depreciate”, referirile la termenul “creanţe/lor” se vor citi ca referiri la expresia “active/lor financiare”.

 sus ^


ORDIN pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

ART. I. – Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 15 aprilie 2014, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I “Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare”, după punctul 2.(10) se introduc patru noi puncte, punctele 2.(11) – 2.(14), cu următorul cuprins:

“2.(11). În formularul <<Disponibil din mijloace cu destinaţie specială>> (anexa 14a la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rândul 24 <<Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene>> îşi modifică denumirea astfel: <<Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare>>.

La rândul 24 <<Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare>> se raportează: sumele primite de la Comisia Europeană sau de la alţi donatori externi de către instituţiile publice din administraţia centrală, care au responsabilitatea primirii sau gestionării fondurilor externe nerambursabile (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, autorităţile de management, agenţiile de plăţi, operatori de program şi altele asemenea).

Sumele din col. 1 <<Disponibil la începutul anului>> se pot raporta, după caz, la alt rând decât cel la care au fost raportate sumele din col. 4 <<Disponibil la sfârşitul perioadei>> ale formularului <<Disponibil din mijloace cu destinaţie specială>> (anexa 14a la situaţiile financiare) întocmit la data de 31 decembrie 2013, cu condiţia ca totalul sumelor reprezentând disponibil la începutul anului 2014 să corespundă cu totalul sumelor reprezentând disponibil la sfârşitul anului 2013.

Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile) nu se raportează în formularul <<Disponibil din mijloace cu destinaţie specială>> (anexa 14a la situaţiile financiare), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli.

2.(12). În formularul <<Disponibil din mijloace cu destinaţie specială>> (anexa 14b la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se raportează sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli.

2.(13). Referitor la completarea formularului <<Situaţia fluxurilor de trezorerie>> (anexa 3 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:

Coloana 10 – la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidenţiate în conturile: 5600101 <<Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie>>, 5610100 <<Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii>>, 5150103 <<Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)>>, 5130101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie>>, 5140101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie>>, 5160101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, 5170101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, precum şi cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Coloana 10 – la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 <<Finanţarea de la buget>> reprezentând plăţile nete de casă, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum şi cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 14.1 – <<Sume recuperate din excedentul anului precedent>> se completează cu sumele restituite la excedent, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe  nerambursabile  (sursa  08/D  –  în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).

Rândul 14.2 – <<Sume utilizate din excedentul anului precedent>> se completează cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D – în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).

2.(14). Începând cu 1 iulie 2014, unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti, întocmesc şi următoarele: formularul <<Contul de rezultat patrimonial>> (anexa 2 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările  ulterioare,  formularele  <<Contul de  execuţie a bugetului instituţiei publice  – Cheltuieli>> (anexa 13 şi anexa 7b la situaţiile financiare), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011, care se transmit împreună cu celelalte formulare componente ale situaţiilor financiare la ordonatorul superior de credite în vederea centralizării”.

2. La capitolul III “Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013”, punctul 7 se completează cu patru noi liniuţe, cu următorul cuprins:

“- conturile: 4220100 <<Pensionari civili – pensii datorate>>, 4220200 <<Pensionari militari – pensii datorate>>, 4240000 <<Şomeri – indemnizaţii datorate>>, 4250000 <<Avansuri acordate personalului>>, 4280101 <<Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an>>, 4280201 <<Alte datorii în legătură  cu  personalul  peste  1  an>>,  4290000  <<Bursieri  şi doctoranzi>>, 4310100  <<Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale>>, 4310300 <<Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate>>, 4310500  <<Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale>>, 4310700 <<Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii>>, 4370100 <<Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj>>, 4370300 <<Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale>>, 4420300 <<Taxa pe valoarea adăugată de plată>>, 4420600 <<Taxa pe valoarea  adăugată  deductibilă>>, 4460000 <<Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate>>, 4620101 <<Creditori sub 1 an – datorii comerciale>>, 4620201 <<Creditori peste 1 an – datorii comerciale>>, 4680104 <<Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj>>, se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor, iar conturile: 4620109 <<Creditori sub 1 an – alte datorii curente>>, 4620209 <<Creditori peste 1 an – alte datorii necurente>>, 5150202 <<Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit>> se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor numai în cazul în care operaţiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituţiei;

– conturile: 4420700 <<Taxa pe valoarea adăugată colectată>>, 4500300 <<Sume declarate şi solicitate Comisiei  Europene/altor donatori  –  fonduri  externe nerambursabile postaderare>>, 5130101 <<Disponibil  în  lei  din  împrumuturi  interne  şi  externe contractate  de  stat  la  trezorerie>>,  5130102 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit>>, 5130202 <<Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit>>, 5140101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie>>, 5140102 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit>>, 5140202 <<Disponibil  în  valută  din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit>>, 5160101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, 5160102 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>>, 5160202 <<Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>>, 5170101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, 5170102 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>>, 5170202 <<Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>>, 5170101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, 5170102 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>>, 5170202 <<Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit>> se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, iar conturile: 4280102  <<Alte  creanţe  în legătură cu personalul sub 1 an>>, 4280202 <<Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an>> se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;

– la conturile: 5130101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie>>, 5140101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie>>, 5150101 <<Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie>>, 5160101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie>>, 5170101 <<Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile  administraţiei  publice  locale  la  trezorerie>>,  6810401  <<Cheltuieli  operaţionale  privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante – stocuri>>, 6810402 <<Cheltuieli operaţionale privind ajustările  pentru  deprecierea  activelor circulante  –  creanţe>>  se  elimină  dezvoltarea  în  analitic  pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor;

– la conturile: 5150101 <<Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie>>, 5580101  <<Disponibil  în  lei  din contribuţia  naţională  reprezentând  cofinanţarea  de  la  buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie>> se elimină dezvoltarea în analitic pe clasificaţia veniturilor.”

ART. II. – Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de  conturi  pentru instituţiile  publice  şi  instrucţiunile  de  aplicare  a  acestuia,  aprobate  prin  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul VI “Planul de conturi general pentru instituţii publice”, clasa 4 “Conturi de terţi”, grupa 47 “Conturi de regularizare şi asimilate”, contul 476 “Sume în curs de declarare Autorităţilor de certificare – Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget” îşi modifică denumirea astfel: “Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor – Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget”.

2. La capitolul XVII “Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri”, punctul 1 “Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile”, contul 476 “Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor – Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget” îşi modifică funcţiunea şi conţinutul astfel:

“4760000 <<Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor – Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget>>

Cu ajutorul acestui cont autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţi indirecte şi agenţiile de plăţi/Ministerul Agriculturii şi altele asemenea ţin evidenţa sumelor aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare în vederea certificării acestora sau în curs de justificare a cheltuielilor efectuate de către promotori de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 <<Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor – Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget>> este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează sumele aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare, iar în credit se înregistrează sumele declarate la autorităţile de certificare. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare, în vederea certificării acestora. Soldul creditor al contului exprimă sumele aflate în curs de justificare la operatorii de program, de către promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul  4760000  <<Sume  în  curs  de  declarare/justificare  a  cheltuielilor  –  Fonduri  externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget>> se debitează prin creditul conturilor:

45005  <<Sume  de  primit  de  la  Comisia  Europeană/alţi  donatori  reprezentând  venituri  ale bugetului general consolidat – Fonduri externe nerambursabile postaderare>>

– cu sumele în curs de declarare la autorităţile de certificare, după virarea sumelor de autorităţile de management către beneficiari – instituţii publice. 4500700 <<Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor beneficiari – ONG-uri, societăţi comerciale etc. – Fonduri externe nerambursabile postaderare>>

– cu sumele în curs de declarare la autorităţile de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor – ONG-uri, societăţi comerciale etc. către autorităţile de management.

45405  <<Avansuri  acordate  beneficiarilor  –  fonduri  externe  nerambursabile  postaderare  şi fonduri de la buget>>

– cu sumele justificate  operatorilor de program sau  punctului naţional de contact de către promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul  4760000  <<Sume  în  curs  de  declarare/justificare  a  cheltuielilor  –  fonduri  externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget>> se creditează prin debitul conturilor:

45106  <<Sume  avansate  de  autorităţile  de  certificare   –  fonduri  externe  nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget>>

– cu sumele autorizate, înscrise în declaraţia de cheltuieli sau în raportul financiar şi transmise autorităţilor de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor.”

3. Din întreg cuprinsul normelor metodologice se elimină următoarele conturi: 551 “Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială” şi 773 “Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială”.

4. În întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 “Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială” se înlocuieşte cu contul 560 “Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” sau cu contul 561 “Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, iar contul 773 “Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială” se înlocuieşte cu conturi de venituri 7xx în funcţie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituţiei, potrivit “Tabelului de corespondenţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din  Clasificaţia indicatorilor  privind  finanţele  publice  –  Venituri”,  prevăzut  în  anexa  nr.  4  la  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.

ART. III. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

ART. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 1.400.

sus ^


ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şl completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şl completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2)Prevederile prezentului ordin se aplică sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte stata membre, denumite în continuare sucursale.

(3)Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, întocmite pentru data de 30 septembrie 2014.

(4)Ca excepţie de la prevederile alin. (3), prima dată de referinţă pentru’ raportare aferentă raportărilor periodice „3. Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire” şi „4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante”, prevăzute în anexă, este data de 31 decembrie 2014.

Art. 2. — (1) Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României electronic şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. — Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Bogdan Olteanu

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr.5

 sus ^


Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. La articolul 29618 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,literele a1)a3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.”

Art. II. Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. În aplicarea prevederilor art. I, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administraţiei publice prevăzute la art. 3 alin. (1)din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 19 septembrie 2014.

Nr. 123.

 sus ^


Ordinul MFP nr. 845 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 486 bis  din 30 iunie 2014, a fost publicat Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 845/2014 prin care se modifică şi completează Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice precum şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Ordinul intră în vigoare de la data de 1 iulie 2014. Instituţiile publice trebuie să asigure implementarea planului de conturi aşa cum a fost modificat şi completat prin ordin astfel încât situaţiile financiare să se întocmească în anul 2014 pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând conturile aprobate prin Ordinul 845/2014.

sus ^


Ordinul MFP nr. 936 din  16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 540 din 21 iulie 2014, a fost publicat Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 936/2014 prin care se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Fac obiectui acestui ordin, următoarele entităţi:

– persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

– societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Încadrarea într-unul dintre  criteriile anterior prevăzute se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile acestui ordin  se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Acestea vor verfica încadrarea în criteriile prevăzute pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2013.

sus ^


Ordinul ANAF nr. 1847  din  1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014 pentru aprobarea următoarelor proceduri:

-Procedura de declarare a contribuabililor inactiv;
-Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi din 01.07.2014;
-Procedura de îndreptare a erorilor materiale;
-Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.

De asemenea, actul normativ  aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

– Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90;

– Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;

– Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.92;

– Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;

– Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;

– Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/2;

– Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod M.F.P. 14.13.26.99/a;

– Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i.

Potrivit actului normativ, se va organizeaza la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare, Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. Registrul este public si se va afişa pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”.

Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art 78^1 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.

sus ^


Legii nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 328 din 6 mai 2014.

Prin noile prevederi se aduc modificari in ceea ce priveste definirea intreprinderii. Astfel, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv:

– societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– societati cooperative,

– persoane fizice autorizate,

– intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale,

– intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice,

In acelasi timp, se stabileste ca prevederile sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice

Actul normativ prevede, printre altele şi dezvoltarea si utilizarea unui set de indicatori specifici pentru îmbunatatirea reglementarilor pentru IMM, precum si dezvoltarea unor masuri pentru educatia antreprenoriala.

Astfel, conform Legii nr. 62/2014, autoritatile vor evalua sistematic impactul proiectelor de acte normative prin aplicarea Testului IMM, care se va efectua de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia, si va consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii de introducerea noilor reglementari, se mentioneaza in documentul citat.

Evaluarea rezultatelor Testului IMM va trebui sa conduca la identificarea corectiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ

De asemenea, va fi obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM, cu valorificarea in mod corespunzator a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificarii pozitiei lor, documente ce vor insoti proiectul de act normativ pana la adoptare.

Actul normativ introduce o serie de reglementari referitoare la principiul “Ganditi mai intai la scara mica”, care presupune ca initiatorii actelor normative sa evalueze efectele introducerii acestora, mai intai si cu precadere, asupra activitatii intreprinderilor mici si mijlocii.

Sunt prevăzute în noul act şi care sunt programele nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si mijlocii, ce se deruleaza de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii pana in anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate in fiecare an prin ordin al conducatorului acesteia:

a) programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;

b) programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare  START;

c) programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri;

d) programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale;

e) programul pentru transferul afacerilor;

f) programul national multianual de microindustrializare;

g) programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului;

i) programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale si subsectoriale;

j) programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural;

k) programul de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii in randul intreprinderilor mici si mijlocii;

l) alte programe nationale pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate in conditiile legii.

Prin legea bugetului de stat se vor aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB anual, fonduri europene si fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.”

sus ^


Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 14/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 326 din 6 mai 2014.

Hotărârea CECCAR aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil.

De asemenea, se aprobă Lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei.

sus ^


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicatăMonitorul Oficial al României nr. 308 din 25 aprilie 2014.

Ordonanţa de urgenţă modifică şi competeaza prevederile Codului fiscal referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Astfel, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

Prevederile se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Echipamentele tehnologice trebuie să fie noi.

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate menţionate mai sus produse sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

sus ^


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 151 din 28 februarie 2014.

Ordonanţa de urgenţă aduce importante modificări Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, stabilind, în principal, reducerea dobânzilor de întârziere pentru neplata obligaţiilor fiscale. De asemenea, actul normativ mai cuprinde prevederi speciale referitoare la rambursarea TVA, a procedurii eşalonării la plată a creanţelor bugetare, stabilind şi că autorităţile fiscale vor putea folosi ca mijloace de probă date stocate pe orice fel de servere şi înregistrări audio-video.

Astfel, printre alte modificări, actul normativ modifică şi prevederile din Codul de procedură fiscală referitoare la mijloacele de probă. În acest sens, se prevede că autoritățile fiscale pot utiliza ca mijloace de probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audio-video, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.

Se introduce în Codul de procedură fiscală un titlu distinct intitulat “Controlul antifraudă”, prin care se stabilesc reguli privind controlul operativ şi inopinat.

Actul normativ reduce şi nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale, la 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de cel stabilit până în prezent, de 0,04%.

Cu privire la executarea silită prin poprire, se prevede că poprirea nu poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei.

Actul normativ cuprinde şi prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, precizând că prin excepţie de la regula potrivit căreia rambursarea TVA se face numai după efectuarea controlului fiscal, în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 133 din 24 februarie 2014.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare.

Potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de 1 ianuarie 2014 opţional, iar exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea acestui sistem.

De asemenea, au fost reglementate condiţiile trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare, pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.

Având în vedere aceste modificări legislative, prin noul act normativ s-au eliminat prevederile referitoare la înregistrarea, din oficiu, de către organul fiscal în Registrul a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

sus ^


Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 129 din 21 februarie 2014.

Metodologia are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevăzute de OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Metodologia se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează contribuţiile la Fondul pentru mediu, prevăzute de OUG nr. 196/2005.

Actul normativ detaliază modul de calcul al următoarelor contribuţii:
– contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase
– taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu;

– taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;
– contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje;
– contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
– contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii;
– contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;

– contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare;
– contribuţia datorată de unităţile administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 114 din 17 februarie 2014.

Potrivit actului normativ, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014,contribuabilii işi vor plăti impozitele şi taxele într-un nou cont unic – 20.A.47.01.00 ”Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Totodată, odată cu modificarea contului se schimbă şi denumirea nomenclatorului obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat în “Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

În nomenclator au fost incluse şi noi impozite care se vor plăti în contul unic:
– impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente;
– impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente;
– impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente;
– impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente;
– impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;
– impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
– impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente;
– impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
– impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;
– impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente.

Actul normativ modifică şi “Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“, în care este cuprinsă şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 108 din 12 februarie 2014.

Adoptarea normelor a fost determinată de modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 102/2013 şi OUG nr. 111/ 2013 şi se referă, în principal, la:

Impozitul pe profit

Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce priveşte:

– condiţiile de acordare a neimpozitării veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe;

– modificarea perioadei de deţinere a participaţiilor la persoanele juridice române sau la filialele situate într-un stat membru de la 2 ani la 1;

– reglementarea mecanismului de reportare şi deducere a cheltuielilor de sponsorizare, în următorii 7 ani consecutivi;

– modalitatea de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.

Impozitul pe venit

Clarificarea modalităţii de încadrare în plafonul neimpozabil a veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce priveşte:

– condiţiile de încadrare a unei persoane juridice române, în categoria microîntreprinderilor;

– condiţiile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului fiscal;

– introducerea condiţiei de pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management de peste 20% ca şi condiţie de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor;

– construcţia bazei impozabile.

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Necesitatea efectuării unor clarificări  de ordin tehnic.

Taxa pe valoarea adăugată

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte:

– prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2014;

– ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate;

– rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România;

– ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;

– excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului, atunci când acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

Clarificarea unor prevederi de ordin tehnic privind:

– definirea serviciilor publice poştale în sensul aplicării scutirii de TVA prevăzute de Codul fiscal;

– deducerea TVA aferente achiziţiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România;

– modalitatea de evidenţiere a bonurilor fiscale în jurnalele pentru vânzări, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare;

– anularea înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de către organele fiscale competente;

– stabilirea condiţiilor în care se consideră că o persoană acţionează sau nu de o manieră independentă din perspectiva calificării ca şi persoană impozabilă în sensul TVA;

– aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către comercianţii persoane impozabile.

Accize şi alte taxe speciale

Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi completările aduse Codului fiscal. 

sus ^


Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 106 din 12 februarie 2014.

Regulamentul reglementează modul de organizare şi de funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru a Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

Potrivit prevederilor OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, în cadrul CSIPPC se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină care este compusă din 5 membri, cu pregătire juridică sau economică, astfel:

– un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;
– un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;
– un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– un reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), desemnat de Consiliul CAFR;
– un reprezentant al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), desemnat de Consiliul superior al CECCAR.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 117/2014pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 103 din 10 februarie 2014.

Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” (650), precum şi anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Formularul prevăzut mai sus se utilizează pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, începând cu anul fiscal 2014.

Prin excepţie de la prevederile actului normativ, pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, precum şi de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se utilizează formularul prevăzut de Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal.

sus ^


Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014.

Ordinul reglementează care sunt categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal:

a) taxa pe valoarea adaugata;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul la titeiul din productia interna;

f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;

g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;

h) contributia de asigurari pentru somaj;

i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

j) contribuţia de asigurări sociale;

k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

m) redevenţele miniere;

n) redevenţele petroliere;

o)contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

s) impozitul pe construcţii;

ş) taxă de autorizare / taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Se modifica, de asemenea şi formularele „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)” si„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)” şi instrucţiunilor de completare a acestora.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern a fost publicatăMonitorul Oficial al României nr. 17 din 10 ianuarie 2014.

Normele reglementează organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în entităţile din sectorul public. Acestea cuprind precizări detaliate cu privire la:
– structurile de audit public intern din România;
– organizarea auditului intern la nivelul entităţilor publice;
– atribuţiile compartimentului de audit public intern;
– Codul privind conduita etică a auditorului intern;
– normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern;
– norme de calificare ale auditului public intern;
– aplicarea sancţiunilor;
– misiunile de asigurare;
– misiunea de consiliere;
– misiunea de evaluare a activităţii de audit public intern;
– Carta auditului intern.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 14 din 9 ianuarie 2014.

Potrivit actului normativ, delegarea de competenţă se poate acorda altui organ de inspecţie fiscală, pentru unul sau mai mulţi contribuabili, pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală. Acţiunile de inspecţie fiscală pot consta în: control inopinat, control încrucişat, cercetare la faţa locului sau inspecţie fiscală.

Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate acorda delegarea de competenţă altui organ de inspecţie fiscală, cu avizul direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte, cu excepţia celor acordate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

sus ^


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 6 din 7 ianuarie 2014.

Modificările vizează, în principal, evidenţierea contabilă a certificatelor verzi, contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi şi introducerea unor noi conturi în Planul de conturi general.

De asemenea sunt aduse câteva modificări pentru reglementările aplicate de societăţile care utilizează Standardele Internaţionale de Raportare, adoptate prin OMFP nr. 1286/2012.

Ordinul transpune o precizare cu privire la societăţile care au aplicat IFRS pentru prima dată în 2013.

Ordinul MFP nr. 2067/2013 modifică Planul de conturi general, în sensul că sunt introduse cinci noi conturi, astfel: 491 “Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 “Certificate verzi amânate” (A), 507 “Certificate verzi acordate” (A) şi 6455 “Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A).

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind privind modificarea anului fiscal“ a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 10 din 8 ianuarie 2014.

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.
Formularul se depune la organul fiscal competent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 10 din 8 ianuarie 2014.

Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“. Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Formularul se utilizează şi de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare şi care pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la încasare oricând în cursul anului 2014 prin depunerea unei notificări la organul fiscal.

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare şi care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 111/2013, se consideră că aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicării sistemului.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 2 din 6 ianuarie 2014.

Actul normativ modifică următoarele declaraţii fiscale:
– formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“;
– formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“;
– formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“;
– formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“.

De asemenea, se modifică instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, introducându-se, în special, precizări referitoare la veniturile din acttivităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.

sus ^