Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, modificată şi completată prin H.G. nr. 453/10.07.2013 şi H. G. nr. 623/21.08.2013 are ca obiectiv stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.

Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013, ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor:

  • de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice,
  • sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare,
  • în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis:

a. întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;

b. întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole;

c. întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole,

  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
  • atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d. pentru activităţi legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv nu se acordă ajutoare legate direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e. pentru folosirea mărfurilor autohtone în locul celor importate;

f. întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui;

g. pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;

h. întreprinderilor aflate în dificultate.

Conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013, pot beneficia de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele condiţii:

a. sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative (prezentându-se în acest sens certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului);

b. se încadrează în categoria IMM-urilor;

c. au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;

d. desfăşoară activitate economică(prezentându-se în acest sens şi situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz); Se consideră că întreprinderile înfiinţate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare desfăşoară activitate economică, fiind constituite în scopul obţinerii de venituri. Aceste întreprinderi trebuie să facă dovada obţinerii de venituri în perioada implementării proiectului de investiţii şi minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei.

e. respectă plafonul pentru ajutoarele de minimis;

f. prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;

g. prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

h. prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

  • cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
  • şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

i. nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat (prezentându-se în acest sens certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru).

j. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;

k. nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

l. nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare;

2. înregistrarea on-line a Cererii de acord pentru finanţare (conform Procedurii din Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului publicat de Ministerul Finanţelor Publice);

3. depunerea sau transmiterea prin poştă sau alte servicii de curierat, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, a Cererii de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative;

4. evaluarea Cererii de acord pentru finanţare (conform Anexei nr. 2 la Ghidul solicitantului publicat de Ministerul Finanţelor Publice);

5. soluţionarea Cererii de acord pentru finanţare, după caz:

a) cu emiterea unui Acord pentru finanţare;

b) cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care nu sunt respectate prevederile din H.G. nr. 274/2013;

6. primirea  Acordului pentru finanţare sau a Scrisorii de respingere de către întreprinderea solicitantă;

7. demararea investiţiei, în cazul primirii Acordului pentru finanţare;

8. realizarea totală sau parţială a investiţiei potrivit Acordului pentru finanţare;

9. solicitarea plăţii ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finanţare;

10. verificarea la faţa locului de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice a cheltuielilor eligibile efectuate, pentru care se solicită plata ajutorului de minimis;

11. plata ajutorului de minimis de către Ministerul Finanţelor Publice;

12. menţinerea investiţiei pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia;

13. revocarea Acordului pentru finanţare şi recuperarea corespunzătoare a ajutorului de minimis plătit, în cazul nerespectării prevederilor H.G. nr. 274/2013.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, pentru a beneficia de ajutor de minimis întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un Acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, în vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă depune/transmite la Ministerul Finanţelor Publice, următoarele documente:

a) Cerere de acord pentru finanţare, conform Formularului nr. 1;

b) opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finanţare;

c) certificat constatator, în original;

d) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Formularului nr. 2;

e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie, cu excepţia întreprinderilor înfiinţate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderilor care au reluat desfăşurarea activităţii suspendate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare;

h) plan de investiţii;

i) oferta de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului, în cazul realizării de construcţii, în copie;

j) studiu tehnico-economic;

k) angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea de locuri de muncă până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, conform Formularului nr. 3;

l) în cazul realizării de construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie;

m) în cazul achiziţionării activelor, cu excepţia construcţiilor, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;

n) în cazul achiziţionării de construcţii, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în copie;

o) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

p) actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se face în sesiuni şi începe după publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare;

Prima sesiune de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare se va derula în perioada 28.08.2013-31.10.2013 potrivit Ministerului Finanţelor Publice, în limita bugetului anual alocat schemei, după următorul program:

– în perioada miercuri, 28.08.2013 – vineri, 13.09.2013, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 08:30 – 17:00;

– în perioada 16.09.2013 – 31.10.2013 sau până la expirarea termenelor de depunere a cererilor validate prin procedura on-line, în timpul programului de lucru al Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:

– de luni până joi, între orele 08:30 – 17:00 şi

– vineri, între orele 08:30 – 14:30.

Cererile de acord pentru finanţare se vor înregistra on-line începând cu data de 28.08.2013, ora 08:30.

• Conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se încheie sesiunea, precum şi la data la care se constată că finanţarea solicitată prin Cererile de acord pentru finanţare înregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei;

• Conform prevederilor art. 4 alin. (14) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, în cazul în care se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei în cadrul unei sesiuni, se deschide o nouă sesiune prin publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a datei reluării procedurii de înregistrare a cererilor şi a bugetului rămas neutilizat;

• Cererea de acord pentru finanţare se înregistrează on-line de întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis, prin accesarea formularului disponibil la adresa web furnizată de MFP, unde se completează câmpurile obligatorii, conform Procedurii din Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului publicat de Ministerul Finanţelor Publice;

După înregistrarea on-line, Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documente justificative, se depune sau se transmite prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Cererea de acord pentru finanţare va fi însoţită de recipisa generată la înregistrarea on-line, în copie.

În cazul în care datele din Cererea de acord pentru finanţare nu sunt conforme cu datele din recipisa generată la înregistrarea on-line, Cererea se respinge.

Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus.

Cererea de acord pentru finanţare şi documentele justificative se depun într-un singur exemplar.

• Numărul de înregistrare al Cererii de acord pentru finanţare înregistrată on-line permite întreprinderii solicitante de ajutor de minimis să depună sau să transmită prin poştă sau alte servicii de curierat, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, Cererea de acord pentru finanţare şi documentele justificative, în perioada comunicată în recipisă.

• Numerele de înregistrare la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice ale Cererilor de acord pentru finanţare depuse sau transmise se acordă în ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

• Cererile se înregistrează în Registrul Special al schemei în ordinea numărului şi datei de înregistrare de la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

• Conform art. 9 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale în vigoare;

• Conform art. 9 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, regulile privind conflictul de interese în cazul funcţionarilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, se aplică în mod corespunzător personalului Ministerului Finanţelor Publice implicat în procesul de analizare şi soluţionare a Cererilor de acord pentru finanţare şi a Cererilor de plată a ajutorului de minimis.

Astfel nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/ acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai întreprinderii beneficiare a ajutorului de minimis sau rude şi afini până la gradul IV inclusiv.

Menţionăm faptul că Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul său Ghidul solicitantului, unde este prevăzută întreaga procedură şi formularele aferente pentru acordarea ajutoarelor de minimis.