Șef Birou evidență tablou – Filiala Gorj

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei Gorj, Str. Al. Vlahuță nr. 3A, Târgu-Jiu, Jud. Gorj, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice; 
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
 • operare program SAGA
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei Gorj, Str. Al. Vlahută nr.3A, Municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune în perioada 14.05.2024–21.05.2024, inclusiv, în intervalul orar 09:00–15:00, la sediul Filialei CECCAR Gorj;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului vor avea loc in data de 28.05.2024, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Gorj;

– susținerea interviului va avea loc în data de 28.05.2024, ora 13:00;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Gorj.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia cărții de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii și a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult o (1) lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr. 78/9 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.