Auditor de calitate – Filiala Vrancea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei Vrancea, Str. Scarlat Târnăvitu nr. 5, Municipiul Focșani, în vederea ocupării postului de Auditor de calitate, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice
 • are calitatea de expert contabil, experiență profesională și nu mai desfășoară/nu va mai desfășura activitate în calitate de expert judiciar;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei Vrancea, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune în perioada 07.05.2024-13.05.2024, inclusiv, în intervalul orar 09:00–15:00, la sediul Filialei CECCAR Vrancea;

– concursul (testul scris și interviul) va avea loc în data de 20.05.2024, începând cu ora 11:00;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Vrancea.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. Acte de studii, calificare (certificate, diplome, atestate) privind existenţa studiilor şi calificării necesare pentru exercitarea viitoarelor obligații de serviciu;
 4. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult o (1) lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.