Proiecte IASB şi IFRIC

Puteţi regăsi ultima variantă a planului de lucru al IASB la adresa:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Documents/2013/Work-plan-February-2013.pdf

Îmbunătăţiri anuale-ciclul 2010-2012

 

Proiectul anual de îmbunătăţiri (pentru ciclul 2010-2012)

În fiecare an IASB discută şi decide cu privire la îmbunătăţirile la standardele  IFRS. Aspectele abordate în cadrul acestui  proces sunt problemele ridicate de  IFRIC sau de practicieni în timpul anului.
Potrivit Manualului privind procesul de consultare, o modificare este inclusă în proiectul anual de îmbunătăţiri dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

-modificarea clarifică standardele existente sau corectează conflicte între prevederile standardelor sau omisiuni, dar nu poate  propune un nou principiu sau modificarea unui principiu existent,
-amendamentul propus este bine definit şi suficient de limitat astfel încât consecinţele schimbărilor propuse să poată fi prefigurate,
-este probabil ca IASB să ajungă la o concluzie cu privire la problema analizată în timp util.
 IASB a publicat Expozeul sondaj ED/2012/1 “Îmbunătăţirile aduse IFRS-urilor anuale (Ciclul 2010-2012 )” pe 3 mai 2012. Se aşteaptă ca acest proiect să fie finalizat in al doilea trimestru al anului 2013.

Prezentăm o sinteză a principalelor amendamente propuse:

Standardul vizat

Amendament

IFRS 2

Definirea condiţiilor de intrare în drepturi şi marcarea distincţiei dintre condiţiile legate de performanţă şi cele ce ţin de satisfacerea unei perioade de serviciu.

IFRS 3

Contabilizarea  contraprestaţiilor contingente într-o combinare de afaceri. O contraprestaţie contingentă care este instrument financiar este clasificată ca datorie sau instrument de capital pe baza prevederilor IAS 32.

IFRS 8

Prezentarea factorilor care au fost avuţi în vedere pentru a identifica segmentele raportabile dacă segmentele operaţionale au fost agregate.

Reconcilierea activelor totale alocate segmentelor operaţionale cu totalul activului din bilanţ.

IFRS 13

Creanţe şi datorii pe termen scurt.

O entitate poate evalua creanţele şi datoriile pe termen scurt ce rezulta din tranzacţii fără o rată declarată a dobânzii la sumele facturate fără a fi nevoie de actualizare dacă efectul actualizării nu este semnificativ.

IAS 1

Clasificarea datoriilor în curente şi pe termen lung.

O datorie este clasificată drept necurentă dacă entitatea se aşteaptă şi are libertatea de a refinanţa obligaţia pe o perioadă de mai mult de 12 luni după perioada de raportare în baza unui acord de împrumut existent cu acelaşi creditor în aceiaşi termeni. Totuşi, dacă refinanţarea nu este la latitudinea entităţii (dacă nu există un acord de refinanţare), entitatea nu consideră potenţialul de refinanţare şi clasifică obligaţia în categoria datoriilor curente.

IAS 7

Prezentarea dobânzii capitalizate în tabloul fluxurilor de trezorerie.

Fluxurile de trezorerie legate de dobânda care este capitalizată urmează clasificarea fluxurilor legate de activul în costul căruia au fost capitalizate dobânzile (de exemplu, la activităţi de investiţii dacă dobânda este capitalizată în costul unei imobilizări şi la activităţi de exploatare dacă se capitalizează dobânda în costul unui element de stocuri).

IAS 12

Recunoaşterea activelor de impozit amânat pentru pierderi nerealizate.

Top of Form

Consiliul propune modificarea IAS 12 pentru a clarifica faptul că:
(a) o entitate evaluează dacă trebuie să recunoască efectul fiscal al unei diferențe temporare deductibile ca activ de impozit amânat în combinație cu alte
active privind impozitul amânat. În cazul în care legislația fiscală limitează utilizarea unei pierderi fiscale, astfel încât
o entitate poate deduce pierderile fiscale numai din veniturile de un anumit tip specificat
(de exemplu, dacă pierderile de capital se pot deduce doar din câștigurile de capital), entitatea trebuie să
evalueze un activul de  impozit amânat  numai în combinație cu activele de impozit amânat de tip corespunzător;
(b) profitul impozabil în funcţie de care o entitate decide recunoaşterea unui activ de impozit amânat este valoarea înainte de orice reluare a diferenţelor temporare deductibile
(c) o acțiune care determină doar reluarea diferenţelor temporare deductibile existente nu este o oportunitate de planificare fiscală. Pentru a se califica drept oportunitate de planificare fiscală
acțiunea trebuie să creeze sau să crească profitul fiscal.

IAS 16, IAS 38

Procedeul reevaluării valorii brute şi amortizării cumulate.

Atunci când valoarea reziduală, durata de viaţă utilă sau metoda de amortizare au fost re-estimate înainte de o reevaluare, ajustarea amortizării cumulate nu este
proporţională cu modificarea valorii brute a activului. IASB propune ca în acest caz amortizarea cumulată reevaluată să fie calculată ca diferenţă între valoarea brută reevaluată şi valoarea netă reevaluată.

IAS 24

Managementul cheie. Definiţia părţii afiliate este extinsă pentru a include şi entităţile care asigură managementul.

IAS 36

Armonizarea prezentărilor de informaţii privind valoarea de utilitate şi valoarea justă minus cheltuielile de cesiune. Cerinţele de informare referitoare la valoarea de utilitate se aplică şi pentru valoarea justă minus cheltuielile de cesiune.

Îmbunătăţiri anuale-ciclul 2011-2013

 

IASB a publicat Expozeul sondaj ED/2012/2 Îmbunătăţirile aduse IFRS-urilor anuale (Ciclul 2011-2013 ) pe 20 noiembrie 2012 cu o perioadă de comentarii până în februarie 2013. Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Annual-Improvements/Exposure-Draft-and-comment-letters-Nov-2012/Documents/ED_Annual%20Improvements_web_with%20bookmarks.pdf

Standardul vizat

Amendamentul

IFRS 1 (doar Baza pentru Concluzii

Clarifică faptul că o entitate, în primele sale situaţii financiare IFRS, are posibilitatea de a alege între aplicarea unui standard existent şi aplicarea anticipată a unui standard  nou sau revizuit, care nu este încă obligatoriu, cu condiţia ca standardul nou sau revizuit să permită o aplicare anticipată. O entitate este obligată să aplice aceeaşi versiune a standardelor IFRS de-a lungul perioadelor acoperite de primele situaţii financiare în conformitate cu IFRS.

IFRS 3

Clarifică faptul că IFRS 3 exclude din domeniul său de aplicare formarea tuturor tipurilor de aranjamente comune după cum sunt definite în IFRS 11 şi că această excepţie se aplică doar în situaţiile financiare ale asocierii în participaţie sau operaţiei comune.

IFRS 13

IFRS 13 permite unei entităţi să determine valoarea justă a unui grup de active şi datorii financiare pe bază netă dacă entitatea gestionează acest grup ca o expunere netă la riscul de piaţă sau la riscul de credit. Amendamentul clarifică faptul că această excepţie se aplică pentru toate contractele contabilizate conform IAS 39 sau IFRS 9 indiferent dacă îndeplinesc definiţia activului sau datoriei financiare din IAS 32.

IAS 40

Este necesară exercitarea raţionamentului profesional pentru a stabili dacă achiziţionarea de investiţii imobiliare reprezintă achiziţionarea unui activ, a unui grup de active sau a unei combinări de afaceri. În acest caz raţionamentul se bazează pe prevederile IFRS 3.

Îmbunătăţiri anuale-ciclul 2012-2014

Se aşteaptă un expozeu sondaj în trimestrul al treilea al anului 2013.

Cadrul conceptual

Acesta este un proiect dezvoltat de IASB care se concentrează asupra elementelor situaţiilor financiare, evaluare, entitatea raportoare, prezentarea informaţiilor. Se aşteaptă emiterea unui Document pentru Discuţii în trimestrul II al anului 2013.

IASB şi FASB au demarat un proiect comun privind Cadrul conceptual în 2004 şi au împărţit proiectul într-un număr de etape. În 2010 IASB a amânat activităţile legate de acest  proiect comun până când alte proiecte mai urgente de convergenţă vor fi finalizate.
Ca urmare a consultării desfăşurate privind agenda sa de lucru, IASB a decis în septembrie 2012 să reactiveze proiectul privind cadrul conceptual. Acesta va fi un proiect dezvoltat doar de IASB..
Obiectivul este de a elabora un document de discuţie unic care să acopere toate temele şi nu mai multe documente separate.

Cadrul de prezentare a informaţiilor

Acest proiect este o iniţiativă pe termen scurt de a explora oportunităţile pe care le pot valorifica entităţile care aplică IFRS pentru a îmbunătăţi şi simplifica informaţiile divulgate în contextul cerinţelor de divulgare a informaţiilor existente.

Rezultatul pe acţiune

Un proiect derulat de IASB şi FASB (organismul de normalizare american) în vederea convergenţei cerinţelor privind calculul rezultatului pe acţiune..

Date efective şi tranziţie

Un proiect dezvoltat de IASB şi FASB care vizează colectarea de puncte de vedere cu privire la intrarea în vigoare a standardelor de raportare care rezultă din proiectele de convergenţă ale IFRS cu USGAAP.

Instrumente financiare. Proiect general

Un proiect amplu dezvoltat de FASB şi IASB care are drept obiectiv rescrierea cerinţelor aplicabile instrumentelor financiare. Acesta conţine mai multe subproiecte.

Instrumente financiare Contabilitatea de acoperire

Un proiect care are drept obiectiv reanalizarea cerinţelor referitoare la contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor pentru a permite companiilor să reflecte mai bine activităţile de gestionare a riscurilor în situaţiile lor financiare.

Instrumente financiare-Depreciere

 

 

O un proiect elaborat de IASB şi FASB  referitor la recunoaşterea şi evaluarea deprecierii activelor financiare.

Proiectul de expunere ED/2013/3 Instrumente financiare: Pierderi asteptate de credit conține o abordare revizuită în ceea ce privește deprecierea activelor financiare.  Proiectul poate fi consultat pe siteul IASB la:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/Exposure-Draft-March-2013/Comment-letters/Documents/ED-Financial-Instruments-Expected-Credit-Losses-March-2013.pdf

Perioada de trimitere a comentariilor este până pe 5 iulie 2013.

IASB propune un model (care înlocuieşte vechiul model al pierderilor suportate) potrivit căruia entităţile recunosc pierderile de credit aşteptate pentru activele financiare și angajamentele de creditare pe baza estimărilor deficitelor așteptate în fluxurile de trezorerie contractuale la data de raportare.  O entitate trebuie să estimeze pierderile preconizate de credit luând în considerare evenimentele trecute, condițiile actuale si previziuni rezonabile și justificate.

Următoarele instrumente sunt în sfera de aplicare a cerințelor propuse:
– toate activele financiare evaluate la cost amortizat;
– toate instrumentele de datorii evaluate la valoarea justă prin alte elemente de rezultat global în baza propunerii emise în decembrie 2012;
– creanțele comerciale și cele generate de contractele de leasing; și
-alte instrumente financiare care fac obiectul riscului de credit, cum ar fi angajamentele de creditare emise și contractele de garanție financiară emise, atâta timp cât acestea nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere.

Pentru a determina deprecierea instrumentele financiare sunt parcurse trei etape:

Etapa 1:  Se identifică instrumentele financiare a căror calitate a creditului nu s-a deteriorat considerabil de la recunoașterea inițială (cu un risc de credit redus la data de raportare).

Pentru acestea sunt recunoscute doar pierderile de credit aşteptate în următoarele 12 luni, iar venitul din dobânzi
se calculează pe baza valorii contabile brute a activului (adică fără a deduce pierderile preconizate de credit).

Etapa 2: Se identifică instrumentele financiare a căror calitate a creditului s-a deteriorat semnificativ de la recunoașterea lor inițială, dar pentru care nu există evidenţe obiective de producere a unui eveniment  generator de pierderi.

Pentru acestea se recunosc pierderile preconizate de credit pe toată durata de viaţă, iar venitul din dobânzi se calculează pe baza valorii contabile brute a activului.

Etapa 3: Se identifică instrumentele financiare pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare.
Pentru acestea se recunosc pierderile preconizate de credit pe toată durata de viaţă, iar venitul din dobânzi se calculează pe baza valorii contabile nete a activului.

Pentru activele financiare depreciate cumpărate sau emise schimbările în pierderile de credit preconizate pe durata de viață de la recunoașterea inițială sunt recunoscute direct în contul de profit şi pierdere.

Abordare simplificată pentru creanțe comerciale și creanţele din contracte de leasing. Entitățile pot opta pentru evaluarea deprecierii la valoarea actualizată a deficitelor de trezorerie preconizate pe durata de viață rămasă a creanțelor în loc să aplice modelulul bazat pe etape.

Instrumente financiare-reconsiderarea limitată a standardului IFRS 9

Un proiect ce conţine îmbunătăţiri limitate la standardul IFRS 9 “Instrumente financiare” IASB a publicat Expozeul sondaj ED/2012/4 “Clasificare si Evaluare: Amendamente limitate la IFRS 9 (amendamentele propuse la IFRS 9 (2010)),” la data de 28 noiembrie 2012, cu perioada de primire a comentariilor până la 28 martie 2013. Alpha

Instrumente financiare-Macoacoperirea

Un proiect referitor la  strategiile de gestionare a riscurilor pentru  portofoliile deschise (macroacoperirea), care nu sunt vizate de proiectul IASB privind contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.

Prezentarea situaţiilor financiare. Proiect general

Acest proiect abordează problemele legate de prezentarea în situaţiile financiare a modificărilor activelor şi datoriilor generate de unele tranzacţii sau evenimente, cu excepţia celor legate de tranzacţiile cu proprietarii în calitatea lor de proprietari. Acest proiect este în prezent în aşteptare.

Subvenţii guvernamentale

Un proiect care are drept obiectiv să revizuiască cerinţele privind contabilizarea subvenţiilor guvernamentale. Acest proiect este în prezent în aşteptare.

IAS 12 Recunoaşterea activelor de impozit amânat pentru pierderi nerealizate

Un proiect care are drept obiectiv să clarifice maniera de contabilizare a activelor privind impozitul amânat pentru pierderile nerealizate aferente instrumentelor de datorie deţinute. Acesta analizează dacă ar trebui recunoscut un activ de impozit amânat pentru pierderea nerealizată aferentă unui instrument de datorie când deţinătorul aşteaptă să recupereze valoarea contabilă a activului prin deţinerea acestuia până la scadenţă şi colectarea fluxurilor conractuale. Este estimată emiterea unui expozeu sondaj în al patrulea trimestru al anului 2013.

IAS 16/IAS 38 Metode de amortizare acceptate

Un proiect de modificare a IAS 16 şi IAS 38 pentru a clarifica sensul termenului  de “consum al beneficiilor economice viitoare încorporate într-un activ” atunci când se stabileşte metoda de amortizare.IASB a publicat expozeul sondaj “Clarificarea metodelor acceptabile de amortizare ED/2012/5 pe 4 decembrie 2012, cu o perioadă de comentarii până pe 2 aprilie 2013.

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Depreciation-and-Amortisation/Exposure-Draft-and-comment-letters-%5bDec-2012%5d/Documents/ED-Clarification-of-Acceptable-Methods.pdf

IAS 27 Metoda punerii în echivalenţă în situaţiile financiare individuale

Un proiect care analizează opţiunea de a utiliza metoda punerii în echivalenţă în situaţiile financiare individuale ale unui investitor. Se aşteaptă emiterea unui expozeu sondaj în al doilea trimestru al anului 2013.

IAS 27/IAS 32 — Opţiuni put pe interesele care nu asigură controlul (NCIs)

Un proiect care are drept obiectiv determinarea modului în care ar trebui să contabilizeze o entitate modificările survenite în valoarea contabilă a datoriei financiare în cazul emiterii unei opţiuni put pe interesele care nu controlează.

Proiectul se referă la opţiunile put emise minoritarilor (interesele care nu controlează) şi analizează dacă modificările de valoare ale datoriei financiare trebuie recunoscute în contul de profit şi pierdere sau în capitalurile proprii şi dacă cerinţele ar trebui aplicate şi contractelor forward încheiate cu minoritarii.

Un proiect de interpretare DI/2012/2 a fost lansat pe 31 mai 2012 şi este de aşteptat să fie finalizat în al patrulea trimestru al anului 2013.Alpha

IAS 28 –Reflectarea altor schimbări în activele nete când se aplică metoda punerii în echivalenţă.

Un proiect care oferă orientări cu privire modul în care ar trebui să contabilizeze un investitor cota parte ce îi revine din modificările în activele nete ale entităţii asociate, care nu sunt recunoscute în contul de profit şi  pierdere sau alte elemente de rezultat global (OCI). IASB a publicat Expozeul sondaj ED/2012/3 Metoda punerii în echivalenţă Cota parte din alte modificări ale activului net la 22 noiembrie 2012, cu perioadă pentru comentarii până la 22 martie 2013.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul IASB la:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/equity-accounting/Exposure-Draft-November-2012/Documents/ED-Equity-Method-Nov-2012-Web.pdf

IAS 36 Prezentări de informaţii privind valoarea recuperabilă pentru activele nefinanciare

Un proiect conceput pentru a clarifica cerinţele de prezentare a informaţiilor din IAS 36 “Deprecierea activelor”. ED/2013/1 “Prezentări de informaţii privind valoarea recuperabilă pentru activele nefinanciare” a fost publicat la 18 ianuarie 2013, cu o perioadă de colectare a comentariilor până la 19 martie 2013. Amendamentele vor fi finalizate în al doilea trimestru al anului 2013.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul IASB la:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Recoverable-Amount-Disclosures-for-Non-Financial-Assets/ED-January-2013/Documents/ED-Recoverable-Amount-Disclosures-for-Nonfinancial-Assets.pdf

IAS 37/IFRIC 6 – Taxe percepute pentru participarea pe o piaţă la o dată specificată

Un proiect dezvoltat de IFRIC  pentru a stabili dacă pentru a identifica evenimentul care dă naştere unei datorii pentru taxele percepute pentru participarea pe o piaţă la o anumită dată ar trebui să se aplice IFRIC 6. Comitetul a lansat Proiectul de interpretare DI/2012/1 “Taxele percepute de autorităţile publice entităţilor care operează pe o piaţă specifică” la data de 31 mai 2012. Se aşteaptă a fi emisă o interpretare  în al doilea trimestru al anului 2013.

IAS 39/IFRS 9 Novaţia derivatelor OTC şi menţinerea desemnării lor ca instrumente de acoperire

Un proiect restrâns de modificare a IAS 39 şi IFRS 9 pentru a permite ca  novaţia unui contract over the counter (OTC) să nu afecteze menţinerea calificării acestui  derivat ca instrument de acoperire, în cazul în care novaţia este impusă de legislaţie.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul IASB la:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/novation-of-derivatives/Documents/ED-Novation-OTC-Derivatives.pdf

IAS 41 Active biologice

Un proiect restrâns care vizează  modificarea IAS 41 “Agricultura” pentru a permite contabilizarea unor active biologice (altele decât cele consumabile), cum ar fi, de exemplu, pomii fructiferi, viţa de vie, vacile de lapte etc  în conformitate cu IAS 16 “Imobilizări corporale” şi nu la valoarea justă după cum prevede IAS 41. Un expozeu sondaj se aşteaptă  în al doilea trimestru al anului 2013 .

Convergenţa IASB FASB

Un proiect conceput pentru a elimina o varietate de diferenţe între IFRS şi US GAAP.

IFRIC 15 Semnificaţia termenului transfer continuu

Un proiect IFRIC care analizează dacă deciziile luate până în prezent în cadrul proiectului dezvoltat de IASB pentru recunoaşterea veniturilor ar putea oferi o perspectiva asupra sensului termenului  de “transfer continuu” din  IFRIC 15 “Acorduri de construcţie a proprietăţilor imobiliare”.

IFRS 2 Încheierea relaţiei de muncă dintre o entitate şi un  salariat

Un proiect IFRIC care analizează tratamentul contabil al plăţilor bazate pe acţiuni conform IFRS 2 atunci când entitatea încetează relaţia de muncă cu un angajat.

IFRS 2 Aspecte legate de IFRS 2

Un proiect IASB care analizează diverse probleme care au apărut de la emiterea IFRS 2 “Plata pe bază de acţiuni”.

IFRS 2 Condiţii pentru intrarea în drepturi şi alte condiţii

Un proiect care are drept obiectiv clarificarea definiţiei “condiţiilor pentru intrarea în drepturi” şi  a altor condiţii care nu sunt legate de intrarea în drepturi în IFRS 2 “Plata pe baza de acţiuni”.

IFRS 5 Definiţia operaţiilor întrerupte

Acesta este un proiect dezvoltat de IASB şi FASB pentru a elabora o definiţie comună şi prezentări de informaţii comune pentru activităţile întrerupte.

IFRS 10/IAS 28 Vânzări sau aportul  de active între investitor şi entitatea asociată/asocierea în participaţie

Un proiect care are drept obiectiv eliminarea conflictului aparent dintre IAS 28 şi IFRS 10 pentru vânzările de active sau contribuţiile dintre un investitor şi societăţii sale asociate / asocierile sale în participaţie.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IFRS-10-IAS-28/Exposure-Draft-December-2012/Documents/ED-2012-6.pdf

IFRS 11 achiziţia unei participaţii într-o operaţie în comun

Un proiect de modificare a  IFRS 11 Acorduri comune pentru a include îndrumări suplimentare cu privire la modul în care trebuie contabilizată achiziţionarea unui interes într-o operaţiune comună, care este o afacere în sensul definit de IFRS 3 “Combinări de întreprinderi¨.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Acquisition-Joint-Operation/Exposure-Draft-December-2012/Documents/ED-2012-7.pdf

IFRS pentru IMM uri. Revizuire generală 2012-2014

Un proiect care are drept obiectiv revizuirea IFRS pentru IMM-uri prin evaluarea primilor doi ani de experienţă în aplicarea standardului.

Deprecierea activelor

Proiect IASB/FASB pentru a dezvolta o abordare comună privind deprecierea activelor. Acest proiect este inactiv în prezent.

Impozit pe profit-proiect general

Un proiect de convergenţă IASB/FASB pentru a elimina diferenţele dintre IFRS şi US GAAP privind contabilizarea impozitului pe profit. Acest proiect este în prezent în aşteptare.

Contracte de asigurare-proiect general

O proiect dezvoltat de IASB şi FASB pentru a emite un  standard comun care va aborda cerinţele de recunoaştere, evaluare şi prezentare pentru contractele de asigurare. Alpha

Contracte de leasing

Aceast proiect comun IASB/FASB  urmăreşte să îmbunătăţească prevederile contabile aplicabile contractelor de leasing prin dezvoltarea unei abordări coerente cu definiţiile activelor şi datoriilor din Cadrul conceptual.

Beneficii post angajare-proiect general

Un proiect amplu IASB/FASB pe termen lung care are drept obiectiv emiterea unui standard comun privind beneficiile pe termen lung. Acest proiect este în prezent în aşteptare.

Examinare post imlementare — IFRS 3

O examinare post-implementare a IFRS 3 “Combinări de întreprinderi”  pentru a analiza costurile neaşteptate sau problemele de punere în aplicare întâlnite.

Examinare post implementare — IFRS 8

O examinare post-implementare a IFRS 8 “Segmente operaţionale” pentru a analiza toate costurile neaşteptate sau probleme de punere în aplicare întâlnite.

Activităţi cu preţuri reglementate

Un proiect IASB care analizează dacă standardele IFRS trebuie să impună entităţilor care operează în medii cu preţuri reglementate să recunoască active şi datorii pentru efectele reglementării preţurilor.

Recunoaşterea veniturilor

O proiect dezvoltat de IASB şi FASB pentru a clarifica principiile de recunoaştere a veniturilor şi de a elabora un standard comun pentru recunoaşterea  veniturilor conform IFRS şi US GAAP. Observaţiile primite la expozeul sondaj din noiembrie 2011 au fost analizate  în cursul anului 2012 şi se aşteaptă emiterea unui standard IFRS în al doilea trimestru al anului 2013.

Proiecte de cercetare

Proiect

Prezentare

Tranzacţii sub control comun

Proiect care analizează contabilitatea tranzacţiilor între entităţi care sunt controlate de aceeaşi parte sau părţi.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Common-Control-Transactions/Pages/NEW-Common-Control-Transactions.aspx

Tema a constituit obiectul unui proiect  dezvoltat de EFRAG în cooperare cu organismul italian.

http://www.efrag.org/Front/p157-2-272/Proactive—Business-Combinations-under-Common-Control.aspx

Proiectul este de interes şi pentru mediul românesc deoarece tranzacţii între entităţi controlate de aceeşi parte (cum ar fi fuziunile dintre entităţi din acelaşi grup) sunt frecvent întâlnite în practică.

Rate de actualizare

Un proiect de cercetare care are drept scop examinarea cerinţelor privind ratele de actualizare din IFRS, în scopul de a evalua dacă există neconcordanţe, care ar trebui să fie abordate.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Discount-rates/Pages/Discount-rates.aspx

Scheme de comercializare a emisiilor

Un proiect care analizează schemele de comercializare a emisiilor, inclusiv modul de contabilizare a cotelor atribuite de administratorul de sistem şi a  datoriilor recunoscute în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Emission-Trading-Schemes/Pages/Emissions-Trading-Schemes.aspx

Normalizatorul francez a emis o propunere de contabilizare a drepturilor de emisii bazată pe modelul afacerii companiilor.

http://www.efrag.org/Front/p264-3-272/EFRAG–Emission-Trading-Schemes.aspx

La nivel internaţional problema contabilizării certificatelor de gaze cu efect de seră nu este soluţionată. După ce interpretarea IFRIC 3 Drepturi de emisie a fost respinsă în Europa şi ulterior retrasă de IASB, referenţialul internaţional nu conţine îndrumări pentru contabilizarea activelor şi datoriilor care rezultă din schemele de emisie şi tranzacţionare.

Multe aspecte legate de tratamentul contabil al acestor certificate sunt controversate:

ce fel de active trebuie recunoscute?

Unii consideră că aceste drepturi de emise sunt active financiare odată ce dreptul de emisie este un activ care poate fi vândut pe o piaţă activă pe bani sau poate fi utilizat ca parte a dreptului contractual de a primi disponibilităţi de la alte entităţi. Acest tratament se justifică în cazul traderilor care cumpără şi vând certificate pentru a obţine beneficii din fluctuaţiile pe termen scurt (la fel ca în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării). Dacă drepturile de emisie nu rezultă dintr-un contract, ci din participarea la o schemă impusă de lege, atunci definiţia activului financiar nu este îndeplinită.

Alţii susţin încadrarea acestor certificate în categoria stocurilor. Totuşi, ele nu se consumă fizic în timpul procesului de producţie, iar entitatea poate finaliza procesul de producţie fără să obţină mai întâi drepturile de emisie.

Potrivit IFRIC 3, certificatele erau considerate imobilizări necorporale (incluse în sfera standardului IAS 38). Evaluarea lor a generat unele neconcordanţe deoarece:

-potrivit modelului costului,  datoria era recunoscută la valoarea actuală diferită de valoarea contabilă a activului,

-în modelul reevaluării, imobilizarea necorporală şi datoria erau evaluate la valoarea justă, dar variaţiile de valoare pentru activul necorporal afectau alte elemente de rezultat global, în timp ce variaţia datoriei afecta contul de profit şi pierdere.

Această legătură dintre drepturi şi obligaţii este o caracteristică specifică schemelor de emisiune şi comercializare care complică aspectele legate de recunoaştere şi evaluare.

care este valoarea la care sunt recunoscute certificatele?

Certificatele pot fi primite gratuit sau în schimbul unei plăţi (prin licitaţie). Dacă sunt primte gratuit ar trebui evaluate la valoarea justă sau ar trebui evaluate la valoarea zero? Dacă drepturle sunt evaluate la valoarea zero acestea vor afecta rezultatul (prin recunoaşterea unui câştig la vânzarea certificatelor). Dacă entitatea recunoaşte certificatele primite gratuit la valoarea justă apare întrebarea dacă este justificat să fie recunoscută o datorie odată cu activul. Alocarea gratuită ar putea fi privită ca o compensaţie pentru cheltuielile pe care le va întregistra emitentul în perioada impusă de lege şi ar trebui să amâne recunoaşterea în contul de profit şi pierdere în acea perioadă.

În România tratamentul contabil al certificatelor verzi şi al certificatelor de gaze cu efect de seră a fost reglementat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr 1.118/2012.

Metoda punerii în echivalenţă

Un proiect de cercetare care are drept scop să efectueze o evaluare fundamentală a metodei punerii în echivalenţă în ceea ce priveşte utilitatea pentru investitori.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/equity-method-accounting/Pages/equity-method-accounting.aspx

Activităţi extractive

Obiectivul acestui proiect de cercetare este de a evalua fezabilitatea dezvoltării unui set de cerinţe de raportare pentru activităţile de explorare şi dezvoltare în vederea elaborării unui standard care să înlocuiască IFRS 6.Proiectul este în prezent interupt.

Regăsiţi detalii despre acest proiect la adresa:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Extractive-Activities/Pages/Summary.aspx

Instrumente financiare cu caracteristici de capital propriu

Iniţial un proect comun IASB/FASB care tratează distincţia datorii/capitaluri proprii acest proiect a fost reactivat ca proiect de cerceare al IASB în urma consultărilor privind programul de lucru din anul 2011.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-instruments-with-equity/Pages/FI-with-equity.aspx

Raportarea financiară în economiile cu inflaţie ridicată

IASB a adăugat în mod oficial acest proiect de cercetare în programul său de lucru în decembrie 2012.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-reporting-in-high-inflationary-economies/Pages/Financial-reporting-in-high-inflationary-economies.aspx

Conversia din valută

Un proiect de cercetare care are drept obiectiv examinarea volatilităţii veniturilor raportate pentru contractele de construcţii pe termen lung generate de mişcările cursurilor de schimb valutar.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/foreign-currency-translation/Pages/Foreign-currency-translation.aspx

Imobilizări necorporale

Acest proiect de cercetare este conceput pentru a evalua fezabilitatea dezvoltării unui set de cerinţe de raportare pentru activităţile de investigare, de explorare şi de dezvoltare într-o gamă largă de activităţi.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Intangible-Assets/Pages/Intangible-Assets.aspx

Datorii non financiare

Iniţial un proiect de modificare a cerinţelor din IAS 37 acest proiect a fost reactivat ca un proiect de cercetare, ca parte a răspunsului IASB la procesul de consultare privind programul său de lucru din 2011.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Liabilities-and-Equity/Pages/Non-financial-liabilities.aspx

XBRL eXtensible Business Reporting Language

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) este un limbaj XML dezvoltat special pentru automatizarea raportării informaţiilor de afaceri.