Auditor de calitate – CECCAR Filiala Călărași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Călărași, din Municipiul Călăraşi, Str. Victor Babeş nr. 2, Judetul Călăraşi, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 2 ore/zi, 10 de ore/săptămână.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;  
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Călărași, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune in intervalul 25.09.2023-09.10.2023 inclusiv, între orele 09.00-15.00, la sediul Filialei CECCAR Calarasi.

– concursul (testul scris și interviul)) va avea loc în data de 10.10.2023, începând cu ora 11:00.

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Calarasi.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Acte de studii, calificare (certificate, diplome, atestate) privind existenţa studiilor şi calificării necesare pentru exercitarea viitoarelor obligaţii de serviciu;

3. CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.