Noutăţi legislative 2013


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu” a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 842 din 30 decembrie 2013.

Actul normativ aprobă un nou model al formularului “Decizie de impunere din oficiu”.
Formularul se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câştigul net anual realizat de persoanele fizice.

Potrivit actului normativ, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează în cazul în care contribuabilul depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA a fost publicatMonitorul Oficial al României nr. 833 din 24 decembrie 2013.

Ordinul ANAF aprobă un nou model al formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, care se va utiliza pentru facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Declaraţia se completează şi se depune de către:
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”. În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România sau direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

sus ^


Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 809 din 19 decembrie 2013.

Actul normativ aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2014: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Aceste praguri valorice au rămas neschimbate faţă de anul 2013.

Operatorii economici care în cursul anului 2013 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2014.

În cursul anului 2014 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2014.


Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 809 din 19 decembrie 2013.

I. Ordonanta de urgenţă stabileşte că sistemul de taxă pe valoarea adaugată (TVA) la încasare, care se aplică în prezent pentru persoanele impozabile cu cifre de afaceri de până la 500.000 de euro, va deveni opţional de la 1 ianuarie 2014.

În acest sens, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare au două posibilităţi:

1. Pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului.

2. Pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la încasare oricând în cursul anului 2014 prin depunerea unei notificări la organul fiscal pentru a fi radiaţi din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Organele fiscale operează radierea din acest registru începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare.

Prevederile de mai sus nu se aplică în situaţia persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la finele anului 2014, cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât şi al celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

II. Se amână până la data de 1 aprilie 2014, aplicarea prevederilor OUG nr. 102/2013 cu privire la nivelul accizei de 7 eurocenţi/litru de combustibil.

III. Se abrogă Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice.

sus ^


Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 a fost publicată Monitorul Oficial al României nr.776 din 12 decembrie 2013.

Potrivit actului normativ, de la 1 ianuarie 2014, cotele de contribuţii de asigurări sociale vor rămâne la aceeaşi valoare ca şi în anul 2013, respectiv:

Pentru angajator:
– contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: normale de muncă: 20,8%; deosebite de muncă: 25,8%; speciale de muncă: 30,8%;
– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%,
– contribuţia de asigurări de sănătate: 5,2%;
– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii: 0,85%;
– contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%;
– contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%.

Pentru angajat:
– contribuţia individuală de asigurări sociale: 10,5%;
– contribuţia individuală de asigurări de sănătate: 5,5%;
– contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%.
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
– asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, iar indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este de 1,07.

În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute de Legea nr- 76/2002.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 687 din data de 8 noiembrie 2013

Principalele modificări sunt:

 • schema de minimis trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în cea a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei;
 • valoarea maximă a ajutorului de minimis s-a redus de la 200.000 euro la 100.000 euro, iar sumele vor fi acordare pe o perioadă  de doi ani fiscali consecutivi şi nu trei, asa cum era stabilit anterior;
 • sumele nerambursabile vor fi  în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, şi nu 100%, aşa cum era stabilit până în prezent;
 • a fost eliminată condiţia ca beneficiarii ajutorului de minimis sa prezinte un studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiții și eficienta economica a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiției;
 • a fost introdusă condiţia ca beneficiarii ajutorului de minimis să aibă cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere şi codul CAEN pentru care solicită finanţare să fie autorizat, în condiţiile legii, cu cel puţin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;
 • beneficiarii trebuie să prezinte un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni. Legislaţia anterioară impunea crearea şi menţinerea a 5 locuri de muncă, respectiv 7 locuri de muncă, în funcţie de sumele acordate în cadrul programului;
 • se introduce condiţia ca beneficiarii să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

În vederea obţinerii finanţării, solicitanţii trebuie să se înregistreze cu user şi parolă pe site-ul www.aippimm.ro.

Admiterea la finanțare se va realiza în urma verificărilor de eligibilitate, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la completarea formularului de înregistrare on-line, iar în caz de punctaje egale, departajarea se va realiza în baza criteriilor prevăzute în actul normativ.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 664 din 30 octombrie 2013.

Actul normativ aproba procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

De asemenea, se aproba modelul si continutul formularelor:

 • “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)”;
 • “Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”;
 • “Decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat:

 • asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte;
 • nu au depus niciun decont de taxa;
 • nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3331/2013pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 658 din 25 octombrie 2013.

Pentru a implementa noutatile fiscale introduse prin Ordonanta Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, ANAF a actualizat Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA prin Ordinul nr 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Prin Ordonanta Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, se dispune anularea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor, daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin. (2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Infractiunile sau faptele prevazute in acest articol reprezinta infractiunile de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal si/sau atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca.

De asemenea, prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 au fost introduse noi dispozitii referitoare la indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

Potrivit Ordinului ANAF, lunar, pana pe data de 10 a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului selecteaza cu ajutorul aplicatiei informatice:

 • persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;
 • contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si care au calitatea de asociati/administratori ai persoanei impozabile; societatilor se selecteaza administratorii si asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au inscrise in cazierul fiscal astfel de fapte.

Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din cauza faptului ca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM), daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii.

 Dupa identificarea persoanelor, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal intocmeste referatul prin care propune, pentru persoana impozabila, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Apoi, acelasi compartiment face proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare.

Aceste documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Ulterior, referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.

In acest caz, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul presedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.356 din 25 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prezentului Ordinului, in cazul in care s-au facut erori in inregistrarea de TVA, dupa emiterea Deciziei pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor efectele indreptarii erorii, dupa cum urmeaza:

– in situatia in care se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA, conform art.153, din eroare, aceasta inregistrare se anuleaza si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit se radiaza, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii; pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data anularii inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art.153 alin.(93) din Codul fiscal, respectiv:

 • persoana impozabila care a fost inregistrata eronat in scopuri de TVA actioneaza in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA, cu exceptia situatiei in care inregistrarea eronata a fost generata de organul fiscal, caz in care persoana impozabila poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, in care se mentioneaza exceptii pentru cei cu o cifra de afaceri sub 65.000 de euro;
 • dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art 145 – 1471.

– in cazul in care se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.153, din eroare, aceasta va fi inregistrata de organele fiscale competente; in aceasta situatie se emite un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA, in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatul anterior; certificatul astfel emis se  comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala; pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art.153 alin.(94) din Codul fiscal:

– cand se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi inregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente; pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA persoana respectiva isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, mentinandu-se data inregistrarii in scopuri de TVA anterioara;

– dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145 – 1471, considerandu-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art 153.

In ipoteza in care, la data constatarii erorii, persoana impozabila inregistrata, din eroare, in scopuri de TVA este inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, compartimentul de specialitate aplica procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a indreptarii erorii.

Actul normativ aduce şi modificari si în legatura cu reorganizarea ANAF de la finalul lunii iunie, prin care directiile judetene ale finantelor publice au fost desfiintate, iar in locul lor s-au infiintat directii regionale ale finantelor, a caror arie de competenta corespunde celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. In plus, prin aceste masuri organizatorice s-au adus modificari denumirii organelor fiscale teritoriale si structurii organelor de conducere ale acestora.

Actualizarea procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA vizeaza si schimbarea denumirilor structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate in aplicarea acestei proceduri.

sus ^


Ordonantade Urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 631 din 11 octombrie 2013.

Ordonanta de urgenta aproba Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei. Programul se deruleaza pe o perioada de 36 luni si are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, de catre institutiile de credit.

Programul consta in acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.

Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit.

De asemenea, actul normativ instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite IMM-urilor eligibile in cadrul programului. Sursa de plata a garantiilor acordate de catre FNGCIMM este Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform Codului civil, in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor  datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.

Totodata, administratorii si actionarii/asociatii detinand cel putin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica autorizata, in calitate de fideiusor, vor garanta prin cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

sus ^


Ordonanta Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 593 din 20 septembrie 2013.

Printre alte reglementari, OUG nr. 88/2013 modifica si prevederi din Codul Fiscal referitoare la contributiile de asigurari de sanatate. Astfel, potrivit actului normativ, persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii si arenda) vor fi obligate la plata contributiilor de asigurari de sanatate.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor reprezintă diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Prin exceptie, pentru persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, baza lunara de calcul al contributiei este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.  Ca si in cazul precedent, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Noile prevederi vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

sus ^


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 583 din 13 septembrie 2013.

Actul normativ aproba procedura de aplicare a prevederilor OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, aplicabila contribuabililor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea.

In conformitate cu OUG nr. 50/2013, acesti contribuabili pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de maxim doi ani.

Actul normativ cuprinde precizari referitoare la:

– obligatiile fiscale si inlesnirile la plata acordate pentru acestea;

– beneficiarii inlesnirilor la plata;

– cererea de acordare a inlesnirilor la plata;

– procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii;

– procedura de suspendare a executarii silite a obligatiilor fiscale in cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă;

– procedura de solutionare a cererilor de scutire la plata/amanare la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii;

– modelul si continutul unor formulare.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 582 din 13 septembrie 2013.

Modificarile se refera la declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si vizeaza urmatoarele aspecte:

– declaratia informativa trebuie depusa si de persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

– in declaratie nu se inscriu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014.

Prevederile actului normativ se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna august 2013.

sus ^


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 539/225/1749/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 575 din 10 septembrie 2013.

Potrivit noului act normativ, vor beneficia de scutirea la plata impozitului pe venit angajatii care sunt specializati intr-unul din urmatoarele domenii:

 • Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
 • Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
 • Cibernetica economica
 • Fizica informatica          
 • Chimie informatica
 • Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
 • Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
 • Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare.

Pe langa absolvirea unei anumite specializari din domeniul IT, cei care sunt scutiti de la plata impozitului trebuie sa mai indeplineasca, cumulativ, o serie de conditii, prevazute in noile reglementari.

Astfel, angajatii trebuie sa ocupe unul din urmatoarele posturi, specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator: analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer software sau manager de proiect informatic.

In plus, postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama anagajatorului, cum ar fi centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare.

In acelasi timp, angajatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari.

Pentru incadrarea angajatilor in categoria celor care nu platesc impozitul pe venit sunt necesare urmatoarele documente justificative:

 • actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
 • contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
 • statul de plata intocmit separat ;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul care cuprinde aceste dosare se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.

De asemenea, incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.

In plus, scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

În momentul intrarii in vigoare a Ordinului MFP nr. 1479/2013 se abroga dispozitiile Ordinului MFP nr. 748/2004.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1447/2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 567 din 5 septembrie 2013.

Actul normativ stabileste ca autoritatile de management si Autoritatea de certificare si plata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  au obligatia raportarii lunare, catre Ministerul Finantelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala.

Raportarea se face in vederea îmbunatatirii planificarii bugetare, precum şi a identificării implicatiilor fiscale ale proiectelor cu finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – obiectivul convergenta, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Fondul European de Garantare Agricola si Fondul European pentru Pescuit.

Termenele de raportare a datelor sunt:

– 5 septembrie 2013 pentru perioadele de raportare cumulate la 1 ianuarie-30 iunie 2013 si 1 ianuarie – 31 iulie 2013;

– 15 septembrie 2013 pentru perioada de raportare 1 ianuarie-31 august 2013;

– lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, începand cu raportarea aferenta lunii septembrie.

sus ^


Ordonanta Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 553 din 30 august 2013.

Ordonanta de urgenta modifica, in principal, urmatoarele acte normative din domeniul fiscal:

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Se introduce posibilitatea pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole sa achite impozitul si contributiile aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care acestia isi au domiciliul fiscal (la primarii), cu conditia ca in aceasta localitate sa nu existe o unitate teritoriala a ANAF si daca intre unitatea administrativ-teritoriala si ANAF s-a incheiat un protocol in acest scop.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Pentru a rezulta cu claritate ca taxarea inversa se aplica si in situatia tranzactiilor realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare si pe Piata Intrazilnica de energie electrica, se precizeaza categoriile de comercianti persoane impozabile care vor intra sub incidenta acestei masuri.

Sunt introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate, incepand cu 1 septembrie 2013, si motoarele cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement.

Se asigura cadrul legal care permite restituirea accizelor si pentru produsele nou introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 549 din 29 august 2013.

Actul normativ aproba formularul (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”.

Declaratia se depune de catre urmatoarele persoane:

– de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate;

– de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

– de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice si ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 543 din 28 august 2013.

Actul normativ clarifica unii termeni din cuprinsul art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit caruia pentru paine si produsele de panificatie  se aplica cota redusa de TVA de 9%.

Astfel, prin paine se intelege produsul preparat dintr-un aluat obtinut din diferite sortimente de faina, utilizate in amestec ori singure, cu sau fara alte ingrediente, framantat cu apa, afanat prin fermentatia drojdiei si precopt/copt, inclusiv in stare congelata, dar la care nu s-au adaugat miere, oua, branza sau fructe si care are un continut de zahar in substanta uscata de maximum 5% din greutate si grasimi in substanta uscata de maximum 5% din greutate.

Prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si impletituri, care se incadreaza in grupa produse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071, se intelege produsele de panificatie care au compozitia painii.

Produsele de mai sus, cu umplutura de orice fel nu se incadreaza in categoria produselor de panificatie prevazute la art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal.

Covrigii se incadreaza in prevederile art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, indiferent de gramaj si indiferent daca sunt sau nu afanati prin fermentatia drojdiei.

sus ^


Hotararea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 528 din 22 august 2013.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”:

1. La punctul 212, dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins: „ – porez na dobit in Croatia;”.

2. Punctul 351 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „351. Sunt deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor de catre angajator.”

3. La punctul 861 paragraful 2, dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins: „ – porez na dobit in Croatia;”.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”:

1. La punctul 39, dupa liniuta a 7-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 8-a, cu urmatorul cuprins: „- cheltuieli reprezentand contributiile platite in numele angajatilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului, si sunt luate in calcul la determinarea venitului net anual corespunzator anului in care contributiile au fost platite. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care s-a efectuat plata.”

2. La punctul 77, liniuta a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: „- contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la fonduri de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare participant;”.

3. La punctul 111, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:

a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

– contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro. Deducerea contributiilor retinute pentru fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului. Pe parcursul anului platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege. Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.”

4. Punctul 1111 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1111. In cazul sumelor platite direct de catre angajat care are calitatea de participant la un fond de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite se deduc din veniturile lunii in care s-a efectuat plata contributiei, in limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de catre fondul de pensii facultative. Deducerea acestor contributii se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatului.”

5. Punctul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „116. Se admit la deducere contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului suma acestora sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro pentru fiecare participant.”

C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”:

1. Punctul 26 se abroga.

2. Punctul 27 se abroga.

D. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”:

1. Punctul 301 se modifica si va avea urmatorul cuprins

„Codul fiscal Nivelul si calculul accizelor

Art. 208. – (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.

Norme metodologice

301(1) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din productia interna sau din achizitii intracomunitare si al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat euro, conversia in euro se realizeaza pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operatiuni de import si al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat euro, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama

(3) Valorile unitare exprimate in euro, inscrise in coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 si 9, se stabilesc la nivel de euro, fara subdiviziuni, prin reducere atunci cand fractiunile in eurocenti sunt mai mici de 50 de eurocenti si prin majorare atunci cand fractiunile in eurocenti sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenti

(4) Valorile unitare exprimate in euro, inscrise in coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de doua zecimale, prin reducere atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5 si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.”

2. Punctul 30I.1 se abroga.

3. La punctul 302, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „30.2 (1) Operatorii economici pot achizitiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 din Codul fiscal cu conditia detinerii unei autorizatii pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscala competenta. Nu se supun acestor cerinte operatorii economici care achizitioneaza astfel de produse pentru uzul propriu ori produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal.”

4. La punctul 73, alineatele (2)-(7) se abroga.

5. Punctul 76 modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „ Codul fiscal Bere Art. 20610 […] (2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, cu o productie ce nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice

(3) Prin mici producatori de bere independenti se intelege toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere. (31) Antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decat bere nu poate beneficia de acciza specifica redusa prevazuta la alin. (2)

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind productia pe anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

76(1) Pentru a beneficia de acciza redusa in Romania, operatorul economic care elibereaza pentru consum berea provenita de la un mic producator de bere independent inregistrat in alt stat membru trebuie sa prezinte un document certificat de autoritatea competenta din acel stat membru din care sa rezulte statutul de mic producator de bere al partenerului extern. Documentul trebuie sa cuprinda cel putin denumirea si codul de acciza al antrepozitarului autorizat ca mic producator de bere

(2) Declaratia prevazuta la art. 20610 alin. (4) din Codul fiscal trebuie sa cuprinda informatii privind nivelul productiei din anul precedent, precum si nivelul de productie estimat a fi realizat in anul in curs. Antrepozitarul autorizat beneficiaza de nivelul redus de acciza in conditiile in care nivelul estimat nu depaseste 200.000 hl/an si daca sunt indeplinite conditiile de la art. 20610 alin. (3) si (31) din Codul fiscal

(3) Antrepozitarul autorizat ca mic producator de bere care realizeaza in cursul unui an calendaristic o productie mai mare de 200.000 hl notifica acest eveniment autoritatii fiscale competente, in termen de 5 zile de la data depasirii acestui nivel. In acest caz, antrepozitarul are obligatia de a calcula si de a varsa la bugetul de stat accizele in cuantumul corespunzator noului nivel de productie, inclusiv diferenta dintre acciza standard si nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum in anul respectiv

(4) Antrepozitarul autorizat ca producator de bere care realizeaza o productie sub 200.000 hl/an beneficiaza de nivelul redus de acciza numai daca indeplineste conditiile prevazute la art. 20610 alin. (3) si (31) din Codul fiscal

(5) Antrepozitarul autorizat prevazut la alin. (4) solicita restituirea diferentei dintre acciza standard si nivelul redus incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care s-a inregistrat o productie mai mica de 200.000 hl de bere

(6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala competenta si este insotita de documente justificative din care sa rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize

(7) Autoritatea fiscala competenta verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de catre solicitant

(8) In cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscala competenta procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.”

6. La punctul 77, alineatele (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(9) Pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodarii individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentratia alcoolica de 100% in volum, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur…………………………………………………………………………………

(12) Pentru tuica si rachiurile destinate consumului propriu al gospodariei individuale realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal de productie, acciza datorata bugetului de stat devine exigibila la momentul preluarii produselor din antrepozitul fiscal de productie. Beneficiarul prestatiei plateste acciza aferenta cantitatilor de tuica si rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluata de gospodaria individuala care depaseste aceasta limita, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.”

7. La punctul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Orice operator economic aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) este obligat ca inainte de productie, de vanzare sau de utilizarea produselor sa adreseze o solicitare Comisiei, pentru incadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este insotita obligatoriu de buletinul de analiza al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de incadrarea tarifara a produsului efectuata de autoritatea vamala centrala, precum si de avizul unui institut ori al unei societati comerciale prevazute la art. 20622 alin. (32) din Codul fiscal, referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.”

8. La punctul 84, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(12) In cazul productiei de produse energetice, antrepozitarul propus depune documentatia intocmita conform alin. (9), lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora. Referatul prevazut la art. 20622 alin. (31) din Codul fiscal se depune dupa obtinerea incadrarii tarifare a produselor finite. Procedura prevazuta la alin. (8)-(11) se aplica si antrepozitarilor propusi pentru productia de produse energetice.”

9. La punctul 108, dupa alineatul (85) se introduce un nou alineat, alineatul (86), cu urmatorul cuprins:

„ Cod fiscal

Garantii

Art. 20654 […] (42) Valoarea garantiei nu poate fi mai mare decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de grupa produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice

(86) Cuantumul garantiei maxime constituite de antrepozitarii autorizati se stabileste la nivelurile prevazute mai jos:

a) pentru alcool etilic si bauturi alcoolice – 2.000.000 euro;

b) pentru tutun prelucrat – 10.000.000 euro;

c) pentru produse energetice – 15.000.000 euro.”

10. La punctul 108, alineatul (9) se abroga.

11. La punctul 108, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (181), cu urmatorul cuprins: „(181) Pentru expeditorul inregistrat, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile expediate in anul precedent.”

12. La punctul 108, alineatul (29) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(29) In cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului inregistrat, Comisia sau, dupa caz, Comisia teritoriala aproba reducerea garantiei, la cerere, dupa cum urmeaza:

a) cu 50%, in situatia in care in ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita;

b) cu 75%, in situatia in care in ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita.”

13. La punctul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt urmatoarele:

a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pura) si albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur); sau

b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pura) si benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur).”

Art. II. – Deciziile de asimilare din punctul de vedere al nivelului accizelor, emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile.

Art. III. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 si 11 care intra in vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Art. IV. – Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta

Contrasemneaza:

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu p, Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat

Bucuresti, 14 august 2013.

Nr. 613.


Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2013 pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor si hotararilor emise de catre organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 509 din 13 august 2013.
 
Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior.
 
Deciziile si hotararile emise de catre organele de conducere ale CECCAR supuse avizarii sunt:
 • deciziile si hotararile de interes general;
 • deciziile si hotararile de interes pentru membrii CECCAR.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1020/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Conventiei de implementare prevazute la art. 9 alin. (1) din OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, a Conventiei de lucru prevazute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin HG nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garantie reala mobiliara, precum si a inscrisului prevazut la art. 12 alin. (7) din OUG nr. 60/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 486 din 2 august 2013

Noul actul normativ modifica dispozitiile în domeniu, astfel incat sa puna in acord noutatile introduse de Hotararea Guvernului nr. 139/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a programului, in vigoare inca din aprilie 2013.

Astfel, valoarea maxima a creditului pe care un IMM il poate accesa pe an a fost majorata, suma crescând de aproape 4 ori, de la 125.000 lei la 400.000 de lei/IMM/an. In consecinta, creste si valoarea garantiei creditului (garantia fiind asigurata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – FNGCIMM) la maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din din valoarea creditului, pana acum suma maxima fiind 100.000 lei.

Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei.

De asemenea, cuantumul subventiei pentru anul 2013 este de 16.115 mii lei, iar plafonul garantiilor ce pot fi acordate in suma de 300 milioane lei.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice stabileste, de asemenea, ca statul va subventiona total dobanzile pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in conditiile in care, pana acum, dobanzile erau subventionate doar partial.

Practic, s-a introdus, la nivelul normelor metodologice a dispozitiilor aferente Programului Mihail Kogalniceanu, o abordare separata a celor doua facilitati: subventia de dobanda si garantia. Astfel, conform actului normativ, beneficiarii Programului pot accesa cele doua facilitati atat cumulat, cat si separat.

In cadrul Programului, independent de subventia de dobanda, se pot acorda garantii pana la data de 31 decembrie 2013, a caror valabilitate nu poate depasi data de 2 octombrie 2014.

Potrivit actului normativ, linia de credit cu dobanda subventionata si/sau cu garantie de stat este de maximum un an, iar perioada de rambursare a creditelor va fi stabilita de institutia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia. Pana acum, nu banca, ci legea stabilea perioada de rambursare, adica maximum un an de la data acordarii liniei de credit.

Ordinul prevede, de asemenea, categoriile de IMM-uri care nu pot beneficia de dobanda total subventionata sau de garantii, printre care cele care au desfasurat sau vor desfasura activitati din domeniile urmatoare:

–    Intermedieri financiare si asigurari;

–    Tranzactii imobiliare

–    Activitati de jocuri de noroc si pariuri;

–   Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, etc.

–    Activitati de inchiriere si leasing;

–    Activitati de investigare si protectie;

Potrivit normelor de aplicare, inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru subventionarea dobanzii in cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei.

Solicitantul trebuie sa completeze on-line formularul de inscriere in program. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare completate de catre acesta.

In urma verificarilor, structura specializata din domeniul IMM din cadrul Ministerului Economiei poate lua decizia de acceptare in program, caz in care ii transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobanzii. Daca, prin verificarile efectuate, se constata neindeplinirea conditiilor prevazute de norme, se ia decizia respingerii solicitarii IMM pentru subventionarea dobanzii in cadrul programului, aceasta se comunica solicitantului in cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuarii inregistrarii.

Structura specializata din domeniul IMM din cadrul Ministerului Economiei va intocmi listele cu IMM-urile eligibile in program si le va transmite institutiei de credit finantatoare

“Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile in program la institutia de credit se va face continuu, pana la epuizarea bugetului programului, respectiv in limita plafonului anual al garantiilor”, se mai arata in norme.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013.

Principalele modificari ale actului normativ:

1. Se implementeaza cota redusa de TVA de 9% pentru livrarea de paine, produse de panificatie, grau și faina, incepand cu data de 1 septembrie 2013.

Astfel, se va aplica cota TVA de 9% pentru urmatoarele produse:

– toate sortimentele de paine;

– urmatoarele sortimente de produse de panificatie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si impletituri;

– faina alba de grau, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara;

– triticum spelta, grau comun si meslin, care se incadreaza la codul NC 1001 99 00, si secara, care se incadreaza la codul NC 1002 90 00.

2. Se extinde sfera de aplicare a accizelor nearmonizate pentru urmatoarele produse de lux:

– bijuterii din aur/platina, cu exceptia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu pana la 14k si de 2 euro/gram pentru cele peste 14k;

– confecții din blanuri natural. Acciza este cuprinsa intre 50 si 1200 euro/bucata, in functie de costul de achizitie al blanurilor;

– autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.

– iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement. Acciza este de 500 euro/metru liniar pentru iahturile si navele care au lungimea egala sau mai mare de 8 metri si de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100 CP;

– arme de vanatoare si arme de uz personal. Acciza este intre 50 si 1500 euro/bucata, in functie de costul de achizitie al armelor;

– cartuse cu glont si alte tipuri de munitie. Acciza este intre 0,1 si 0,4 euro/bucata in functie de costul de achizitie.

Accizele pentru alcool etilic vor fi majorate de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.

3. Incepand cu data de 1 septembrie 2013, taxarea inversa se extinde si la urmatoarele operatiuni:

– livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, (cumparator revanzator), ce detine autorizatie ANRDEE pentru cumparare revanzare de energie electrica;

– transferul de certificate verzi.

Aceasta masura se va aplica pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

4. Se abroga din cuprinsul OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevederile care stabileau ca autovehiculele dobandite prin partaj sunt scutite de la plata timbrului de mediu.

sus ^


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1013/18.07.2013 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

De asemenea, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici  se aplica societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 cuprind urmatoarele formulare:

– situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

– contul de profit si pierdere (cod 20);

– date informative (cod 30).

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2013.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013.

Actul normativ aproba:

– procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente;

– formularul 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Contribuabilii nerezidenti au obligatia sa depuna declaratia de inregistrare fiscala si sa indice sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale prevazute de Codul fiscal.

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”.

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru contribuabilul nerezident.

In cazul in care contribuabilul nerezident efectueaza operatiuni care se incadreaza in prevederile titlului VI din Codul fiscal si solicita inregistrarea in scopuri de TVA, organul fiscal emite si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

In cazul in care contribuabilul nerezident nominalizeaza, ulterior inregistrarii fiscale, un alt sediu permanent desemnat, acesta depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”, in care bifeaza caseta “Declaratie de mentiuni”, iar in caseta “Date de identificare a sediului permanent desemnat” completeaza datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat.

Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.

Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare, potrivit legislatiei in vigoare.

Contribuabilul nerezident are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul “Declaratie privind sediile secundare” la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent desemnat. Contribuabilul nerezident are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor si sa solicite inregistrarea fiscala a acestora.

In vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare” la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau venituri asimilate salariilor.

In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, organul fiscal atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru respectivul sediu permanent.

Sediul permanent desemnat care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau venituri asimilate salariilor isi indeplineste obligatiile de plata utilizând codul de inregistrare fiscala a contribuabilului nerezident.

sus ^


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 415 din 9 iulie 2013.

Actul normativ stabileste ca facilitatile acordate prin Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri sa nu se recupereze in cazul in care societatea cu raspundere limitata debutanta isi schimba calitatea de microintreprindere, trecand intr-o alta categorie de IMM.

Astfel, facilitatile acordate prin program nu se considera acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta, deoarece societatea cu raspundere limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 si ale ordonantei de urgenta.

 sus ^


Ordinul Ministerului Economiei nr. 35/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 398 din 2 iulie 2013.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei şi va putea fi accesat de IMM-uri incepand din 15 iulie 2013, aplicatia de inscriere fiind activa pe site-ul dedicat, programenationale2013.aippimm.ro.

Obiectivul principal il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Conform Procedurii, pot beneficia de alocatii financiare neramursabile operatorii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;

sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala);

au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni la data completarii on-line a planului de investitii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare;

au capital social integral privat;

nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior; 

au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

nu au primit un ajutor ilegal,  in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

In plus, beneficiarii sunt obligati sa mentina investitia pentru care primesc alocatia financiara nerambursabila in mediul declarat in planul de investitii (rural sau urban),  pentru o perioada de minimum 3 ani. De asemenea, trebuie sa pastreze locurile de munca create prin program conform numarului de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de investitii.

Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile acei operatori care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro.

Totodata, nu vor beneficia de alocatii nici acei operatori aflati in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul Ministerului Economiei/OTIMMC implicat in implementarea Programului si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul Ministerului Economiei/OTIMMC implicat in implementarea Programului.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a finantarii de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). De asemenea, în procedură este prevăzut faptul că valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 351 din 13 iunie 2013.

Potrivit actului normativ, organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile, altele decat cele declarate inactive sau aflate in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, daca nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic.

De asemenea, organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic.

 sus ^


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 320 din 3 iunie 2013.

Ordonanta de urgenta modifica prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, precum si procedura de aprobare a esalonarii la plata a obligatiilor bugetare. De asemenea, se reglementeaza o procedura de amanare la plata obligatiilor bugetare aplicabila operatorilor economici ce au semnate contracte finantate din fonduri europene.

1. Actul normativ modifica prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la penalitatile de intarziere datorate pentru neplata obligatiilor fiscale la scadenta.

Astfel, nivelul penalitatii de intarziere se stabileste la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Aceste prevederi se aplica incepand cu data de 1 iulie 2013, obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013.

Pana  la data de 1 iulie, nivelul penalitatilor de intarziere ramane cel din prezent, respectiv:

– pana la 30 zile intarziere, nu se platesc penalitati;

– daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;

– dupa implinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

Penalităţile de intârziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor, al caror nivel ramane la 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, nefiind modificat de actul normativ.

2. Cu privire la procedura esalonarilor la plata reglementata de OUG nr. 29/2011, se aduc urmatoarele modificari:

Se precizeaza ca nivelul garantiilor necesare aprobarii esalonarii la plata trebuie sa acopere nivelul obligatiilor bugetare plus un procent de 16%. In cazul in care se aduc garantii deja ipotecate/gajate, acestea trebuie sa acopere atat obligatia garantata prin ipoteca/gaj, cat si obligatia bugetara aprobata la esalonare, plus un procent de 16%.

Se extinde posibilitatea esalonarii obligatiilor bugetare ce rezulta in urma controalelor de specialitate, chiar in situatia existentei unei esalonari aprobate anterior. Pana in prezent, in cazul in care, in urma unui control, existau diferente ca urmare a controlului, esalonarea nu mai era aplicabila.

3. Se reglementeaza o procedura de amanare la plata obligatiilor fiscale aplicabila contribuabililor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea.

Acestia pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Pe perioada amanarii la plata:

– nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;

– nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

Amanarea la plata se poate acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile ce gestioneaza fondurile europene.

Actul normativ prevede ca amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de maxim doi ani.

In cazul in care contribuabilul nu finalizeaza procedura de amanare la plata in cei doi ani, atunci aceasta inceteaza, iar contribuabilul va datora dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, operatorii economici  trebuie sa depuna o cerere in acest sens la organul fiscal, insotita de un document emis de autoritatea de la care ele au de incasat fondurile europene. Acest document este valabil 20 de zile.

 sus ^


Hotararea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizar ea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.500 lei

(2) Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente in patrimoniul operatorilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va recupera pe durata normala de functionare ramasa.

Art. 2. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 

Bucuresti, 21 mai 2013.
Nr. 276.

 sus ^


Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013.

Prin intermediul acestei legi se aduc modificări şi completări la prevederile Codului Fiscal, cele mai importante aspecte fiind următoarele:

1) Sunt aduse clarificări cu privire la serviciile prestate în afara României care sunt impozabile în România:

– management, consultanţă, marketing, asistenţă tehnică, cercetare şi proiectare, reclamă şi publicitate şi servicii prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari, contabili, auditori (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013).

2) Se abrogă prevederea ce stabilea că suma cheltuielilor cu indemnizaţia pentru deplasarea salariaţilor este deductibilă pentru plătitorii de impozit pe profit, când nivelul acesteia nu depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. Pentru urmatoarele categorii de mijloace de transport se introduce posibilitatea deducerii integrale a amortizarii (eliminandu-se pragul de 1.500 lei): cele utilizate exclusiv in activitati de paza si protectie, curierat, vehiculele utilizate de agentii de vanzari si achizitii, autoturismele utilizate in activitatea de taximetrie si cele inchiriate sau acordate in leasing operational catre terti.

Pentru contribuabilii care aplica Standardele internationale de raportare financiara, in cazul mijloacelor fixe utilizate in activitati de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate/retratate se deduce prin utilizarea metodei de amotizare fiscala utilizate inainte de casarea/retratarea acestora, pe perioada ramasa (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013).

3) Sunt introduse prevederi speciale privind persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România prin intermediul mai multor sedii permanente, respectiv introducerea obligativităţii desemnării unui sediu permanent ce va cumula veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine; clarificări sunt aduse şi în privinţa pierderilor înregistrate şi a obligaţiilor administrative şi declarative de urmărit (se aplică începând cu data de 1 iulie 2013).

4) Se elimina optiunea de a aplica impozitul pe veniturile microintreprinderilor de catre persoanele juridice nou-infiintate care incepand cu data inregistrarii in registrul comertului intentioneaza sa desfasoare activitati in domeniul bancar, asigurari, jocuri de noroc, consultanta si management. Totodata, se permite persoanelor juridice nou-infiintate care au la constituire un capital social de cel putin 25.000 EUR sa aplice impozitul pe profit cu conditia mentinerii valorii initiale a capitalului social pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013).

5) Sunt aduse clarificări cu privire la aplicarea impozitului de 50% pentru veniturile din dividende, dobândă, redevenţe, comisioane, venituri din prestări de servicii dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii în cazul în care se demonstrează că tranzacţiile sunt calificate ca artificiale (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013).

6) Termenul până la care se va aplica taxarea inversă pentru livrarea de cereale şi plante tehnice specific menţionată în nomenclatura combinată a fost extins până la data de 31 mai 2014 inclusiv (se aplică începând cu data de 1 iunie 2013).

 sus ^


Hotararea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013.

Potrivit actului normativ, ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor care realizeaza investitii initiale in active corporale si genereaza minim 5 sau 7 noi locuri de munca. Intreprinderile micro, mici si mijlocii (IMM) sunt intreprinderile care angajeaza mai putin de 250 de persoane si care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/ sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro.

Investitia initiala nu trebuie demarata pana la momentul primirii acordului pentru finantare.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat poate fi:

   – până la 100.000 EUR, inclusiv, pentru intreprinderile care desfasoara activitati in domeniul transportului rutier;

   – de la 100.000 – 200.000 EUR, inclusiv, pentru  intreprinderile care deruleaza activitati in toate celelalte sectoare, cu exceptia celor prevazute in regulamentul comunitar, respectiv:

 • pescuit si acvacultura
 • productia primara, transformarea si comercializarea de produse agricole
 • activitati legate de export (legate direct de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export)
 • folosirea marfurilor autohtone in locul celor importate
 • activitati in sectorul carbunelui
 • achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor

Sunt considerate eligibile cheltuielile cu urmatoarele categorii de active corporale (care vor fi rambursate in procent de 100%):

a) realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

In cazul in care valoarea constructiei prezentata in proiectul de investitii depaseste valoarea calculata conform standardelor de cost, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile se determina pe baza unor standarde de cost in scopul evitarii decontarii unor cheltuieli supraevalute si eliminarii subiectivismului in evaluarea proiectelor de investitii.

b) achizitia de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

c) echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;

d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

f) echipamente IT.

Pentru mentinerea eligibilitatii activelor corporale, acestea trebuie sa fie exploatate exclusiv in cadrul Proiectului finantat, sa fie amortizabile, sa fie achizitionate in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in legea achizitiilor publice, respectiv principiile nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii raspunderii (achizitionarea in leasing nu este considerata cheltuiala eligibila) si sa ramana in patrimoniul intreprinderii beneficiare pentru minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.

Cu exceptia constructiilor industriale achizitionate de la terti, toate activele corporale achizitionate trebuie sa fie noi.

Acordarea ajutorului este conditionata de crearea de noi locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea acestora pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, dupa cum urmeaza:

   – 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv;

   – 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv;

Intreprinderile care indeplinesc conditiile de eligibilitate vor transmite Ministerului Finantelor Publice o cerere de finantare insotita de o serie de documente, printre care:

   – un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

   – un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii şi eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;

   – un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum şi crearea de noi locuri de munca (conform criteriilor) pana la finalizarea investitiei.

Dupa analizarea documentatiei justificative complete si corect intocmite, Ministerul Finantelor Publice va emite Acordul pentru finantare a proiectului realizat de beneficiar.

Bugetul total al schemei este de 400 milioane lei (echivalentul a 100 milioane euro).

Emiterea acordurilor pentru finantare se va face de la deschiderea sesiunii (2013) pana la 30 iunie 2014, in limita bugetului total alocat, cu posibilitatea prelungirii.

Ajutoarele de minimis se acorda IMM-urilor sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile cu activele corporale.

Plata ajutorului de minimis se va face in perioada 2014 – 2016, in limita bugetului anual alocat schemei.

Ajutorul de minimis se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare, ulterior depunerii cererii de rambursare de catre beneficiar si verificarii la fata locului de catre reprezentantii M.F.P. a cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi.

Acordul pentru finantare nu echivaleaza cu incasarea propriu-zisa a ajutorului de minimis, acesta fiind virat in contul beneficiarului dupa efectuarea platilor pentru cheltuielile eligibile si dupa aprobarea cererilor de rambursare individuale. 

sus ^


Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 13/293 din 29.04.2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013.

Astfel, Tabloul CECCAR cuprinde toţi expertii contabili, contabilii autorizati si persoanele juridice de profil, cu drept de exercitare a profesiei, precum şi lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei.

sus ^


HOTĂRÂREA CECCAR Nr. 13/293 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

În temeiul:

 • art. 20 lit. b) şi c) şi al art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicat;
 • art. 6 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 privind modificarea şi completarea structurii pe secţiuni a Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*),

*) Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

ART. 1 Se aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2 Se aprobă lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei, prevăzuţi în anexa nr. 2.

ART. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 4 Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

ART. 5 Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Preşedintele interimar al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Ecaterina Necşulescu

 sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 476/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013.

Actul normativ modifica urmatoarele formulare fiscale:

 • formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“;
 • formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ“;
 • formularul 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale“

Formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“ se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:

 • cultivarea produselor agricole vegetale;
 • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
 • cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013.

Actul normativ modifica Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedura fiscala cu privire la solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Modificarile privesc, in principal, urmatoarele aspecte:

 • Dosarul contestatiei pe care contribuabilii trebuie sa il depuna la autoritatile fiscale se completeaza cu un nou document, si anume: dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat.
 • Se aduc clarificari cu privire la termenul in care contribuabilul are dreptul sa depuna o contestatie impotriva unui act administrativ fiscal, in cazul in care documentul nu contine nicio mentiune referitoare la posibilitatea contestarii, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia. In aceasta situatie, contestatia poate fi depusa in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.
 • Cu privire la retragerea contestatiei, se introduce precizarea ca aceasta poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei, contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei. Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatii urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in solutionarea contestatiilor.
 • Se introduce precizarea ca pe langa celelalte acte administrative fiscale mentionate, pot fi contestate si: procesul-verbal incheiat ca urmare a unui control incrucisat/inopinat, procesul-verbal si nota de restituire intocmita ca urmare a cererii de restituire accize.
 • Organul de solutionare competent poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatorului, daca acesta prezinta motive intemeiate. Actul normativ introduce reglementari referitoare la reluarea procedurii administrative, dupa incetarea suspendarii. Astfel, se precizeaza ca la reluarea procedurii, organul de solutionare competent va solicita organului fiscal emitent al actului administrativ atacat, printr-o adresa, sa faca mentiuni referitoare la starea juridica a contestatarei la data reluarii procedurii. In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, organul de solutionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit.

Dispozitiile actului normativ  se aplica de către toate organele fiscale implicate in solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.

sus ^


Hotararea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 8 aprilie 2013.

Actul normativ modifică şi completeaza normele metodologice de aplicare a Programului Mihail Kogalniceanu, pentru a fi in accord cu modificarile aduse acestui program prin Legea nr. 218/2012.

Programul Mihail  Kogalniceanu este un program de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, constand in acordarea unei linii de credit cu dobanda total subventionata si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre stat.

In principal, a fost majorata valoarea maxima a liniei de credit acordate in cadrul programului, de la 125.000 lei/I.M.M./an la 400.000 lei/I.M.M./an. De asemenea, este permisa subventionarea dobanzii in proportie de 100% pentru creditele in lei si se va putea accesa subventia de dobanda si garantia atat cumulat, cat si separat.

Potrivit  noului act normativ, cuantumul subventiei pentru anul 2013 este de 16.115 mii lei, iar plafonul garantiilor ce pot fi acordate in suma de 300 milioane lei.

Subventiile se acorda in limita bugetului anual alocat. Dupa epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda in limita plafonului numai facilitati de garantare in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pentru noi beneficiari si pentru prelungirile liniilor de credit.

Modificarile normelor mai precizeaza ca valoarea liniei de credit nu trebuie sa depaseasca 30% din cifra de afaceri realizata in anul precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta, in situatia in care beneficiarul programului are in derulare si alte facilitati de credit pe termen scurt.

Daca beneficiarul programului nu are in derulare alte facilitati de credit pe termen scurt, valoarea maxima a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizata in anul precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta.

Conform actului normativ, beneficiarii Programului pot accesa cele doua facilitati, subventia de dobanda si garantia atat cumulat, cat si separat.

Dobanda aferenta liniei de credit este integral subventionata si se calculeaza de la data utilizarii si pana la rambursarea integrala a creditului si se plateste lunar.

Actul normativ precizeaza si categoriile de  I.M.M.-uri care nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobanda total subventionata sau acordarea de garantii in cadrul programului, respectiv  cele care au desfasurat si/sau vor desfasura activitati din domenii precum: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, produse energetic, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie etc.

sus ^


Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013

Legea transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale.

1. Domeniul de aplicare

Legea se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

In sensul legii, profesionistul este orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ.

Legea nu se aplica:

– creantelor inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;

– contractelor incheiate intre profesionisti si consumatori.

2. Termenele de plata

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti

Potrivit noii legi, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul stabilit de actul normativ.

De asemenea, partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de  lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta.

Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

Termenul legal de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante

Autoritatile contractante trebuie sa execute obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la 30 de zile calendaristice, calculate de la:

– data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;

– data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;

– de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date.

Procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

La fel ca si in cazul raporturilor dintre profesionisti, partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, in cazul in cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti este de cel mult 60 de zile calendaristice.

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante

Potrivit legii, termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat termenele legale de plata mentionate anterior. In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

3. Dobanzi penalizatoare

Determinarea dobanzii

Atat in raporturile dintre profesionisti, cat si in cele dintre dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:

– creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;

– creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1535 din noul Cod civil.

Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:

– dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;

– daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;

– daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data.

Dobanda legala penalizatoare

Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru.

4. Costurile de recuperare a creantei

Potrivit noii legi, creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

Pe langa aceste sume, creditorul poate cere si daune interese minimale. Astfel, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale, de la data la care curge dobanda penalizatoare.

5. Clauze contractuale si practici abuzive

Legea defineste notiunea de clauza abuziva si stabileste reguli referitoare la calificarea clauzelor ca abuzive.

Astfel, este considerata abuziva practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare.

In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta va tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:

– abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;

– nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;

– natura bunurilor sau serviciilor;

– neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;

– pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

Sunt calificate ca abuzive, clauzele contracuale care:

– exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;

– fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;

– prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel stabilit in conditiile noii legi;

– fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut  de noua lege;

– elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;

– stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.

Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor  Legii nr. 287/2009.

6. Completarea unor acte normative incidente

Legea completeaza OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, introducand prevederea ca in raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale.

La data intrarii in vigoare a noii legi, se abroga dispozitiile art. 1.017 alin. (2) pct. 1 si 2 din NCPC referitoare la determinarea dobanzii, precum si orice alte dispozitii contrare.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea Ordinului nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013.

Noul act normativ publicat de Ministerul Finantelor prevede completarea documentului cu noi informatii despre starea fiscala a unui contribuabil. De asemenea, noile reglementari introduse aduc elemente noi si in ceea ce priveste procedura de solicitare a acestui certificat.

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Noile reglementari, aplicabile de la 1 mai, cand ordinul intra in vigoare, completeaza cu noi informatii referitoare la starea obligatiilor fiscale lista mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a unui contribuabil, prevazuta la sectiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscala. Astfel, de la 1 mai, documentul va preciza daca anumite datorii ale contribuabilului sunt in executare silita sau suspendate la executare silita.

In opinia reprezentantilor MFP, aceste informatii sunt necesare deoarece exista situatii in care contribuabilii (in special intreprinderile mici si mijlocii) doresc sa beneficieze de sustinere financiara din partea unor institutii financiare ca Fondul national de garantare a creditelor pentru I.M.M.-uri sau Fondul roman de contragarantare, care nu acorda sprijin financiar decat daca firmele pot prezenta un document care sa mentioneze si starea obligatiilor fiscale.

Ordinul MFP nr. 393/2013 modifica si anumite elemente ale procedurii prin care se poate obtine certificatul de atestare fiscala.

Astfel, noua cerere va contine, din prima zi a lunii mai, si o sectiune referitoare la asociatii unei societati, care in momentul de fata nu exista.

Ministerul de Finante propune si proceduri mai clare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, acestea fiind diferentiate in functie de cine face solicitarea.

Mai exact, noile reglementari stabilesc ca certificatul de atestare fiscala se va obtine:

 • la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 • la solicitarea autoritatilor publice, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 • din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;
 • la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Mai mult decat atat, noile prevederi precizeaza si elementele pe care trebuie sa le contina obligatoriu adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala pe care o depune autoritatea publica, pana acum neexistand o reglementare precisa in acest sens.

Astfel, conform actului normativ emis de MFP, adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala va contine:

 • datele de identificare ale autoritatii solicitante;
 • datele de identificare ale contribuabilului; in acest caz este obligatoriu
 • mentionarea denumirii/numele si prenumele precum si codul de identificare fiscala al contribuabilului;
 • temeiul legal al solicitarii;
 • scopul solicitarii.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 130 din 12 martie 2013

Ca urmare a introducerii in vectorul fiscal a unor noi impozite (impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale; impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele natural), actul normativ modifica urmatoarele formulare de inregistrare fiscala:

– formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)“;

– formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)“.

sus ^


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale si prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127 din 8 martie 2013.

Ordonanta de urgenta modifica mai multe acte normative din domeniul financiar-fiscal:

1. OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

In principal, actul normativ introduce posibilitatea de repunere in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea si extinde sfera de aplicare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale excluse pana in prezent.

Astfel, se precizeaza ca pot fi supuse esalonarii si obligatiile fiscale preluate de ANAF de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. De asemenea, se precizeaza ca amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor fiscale.

Se introduc prevederi referitoare la posibilitatea retragerii cererii de acordare a esalonarii, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere. Contribuabilul poate renunta, de asemenea, la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, ceea ce presupune achitarea obligatiilor fiscale ramase din esalonare, pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea termenului de constituire a garantiilor cu cel mult 30 de zile.

Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii prevazute de lege, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

Se introduc prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic, pentru care organul fiscal competent poate aproba esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu conditia constituirii unei garantii in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata.

Potrivit actului normativ, este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

– nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;

– niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate;

– nu se afla in inactivitate temporara;

– nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;

– nu a inregistrat pierderi fiscale in fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

2. OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor natural

 Se introduc prevederi care stabilesc modalitatea de calcul al valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce urmeaza a fi scazuta in vederea determinarii bazei impozabile lunare.

3. Prevederi referitoare la masuri de reducere a arieratelor unitatilor administrativ-teritoriale

Se stabileste ca, pana la 31 decembrie 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, suma aferenta procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota defalcata din impozitul pe venit de 18, 5%, respectiv 7%, si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si sumele retinute ca urmare a aplicarii gradului de necolectare a impozitelor si taxelor locale se vor repartiza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Se prelungeste pana la data de 29 martie 2013, termenul pana la care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei de 500.000 mii lei, in conformitate cu OG nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.

4. OG nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

Se amana pana la data de 30 aprilie 2013 infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Data initiala era stabilita la 15 martie 2013.

In conformitate cu prevederile OG nr. 93/2012, Autoritatea de Supraveghere Financiara va prelua  in intregime atributiile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,  care se vor desfiinta.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 56 din  24 ianuarie 2013.

Actul normativ modifica instructiunile de completare a urmatoarelor formulare de declaratii informative:

– formularul (392 A) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….», care se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei;

– formularul (392 B) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….»”, care se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Avand in vedere ca plafonul special de scutire de 220.000 lei de la plata TVA a fost introdus in anul 2012, a fost necesara modificarea instructiunilor de completare a declaratiilor 392A si 392B, in sensul ca referirile la plafonul anterior de 35.000 euro au fost inlocuite cu cele referitoare la plafonul de 220.000 lei (65.000 euro).

sus ^


Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 54 din 23 ianuarie 2013

Actul normativ aduce modificari importante Codului Fiscal, introducand, in principal, prevederi referitoare la plafonul minim al amortizarii autoturismelor, impozitarea diurnei ce depaseste limita legala, reincadrarea microintreprinderilor din punct de vedere fiscal,  reformularea dispozitiilor referitoare la sistemul TVA la incasare, modificari referitoare la impozitul datorat de nerezindenti. De asemenea, se modifica dispozitiile Codului de procedura fiscala referitoare la verificarea situatiei financiare a persoanei fizice.

Dintre principalele modificari, mentionam:

Impozitul pe profit

Pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1 (autoturisme), cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna. Limitarea se aplica si pentru autoturismele achizitionate anterior datei de 01 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite in baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data.

Cheltuielile de cercetare dezvoltare vor beneficia de o deducere suplimentara la calculul impozitului pe profit de 50%.

Se redefineste valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile clasificate ca active biologice, in sensul ca aceasta este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului. Daca in urma unei reevaluari, rezulta o descrestere a valorii acesteia, valoarea fiscala se recalculeaza la costul de achizitie sau productie.

Impozitul pe veniturile din salarii

Va fi considerata venit de natura salariala, indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii  (diurna) pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent de forma de organizare a angajatorului.

In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

In cadrul veniturilor impozabile realizate de persoanele fizice sunt introduse si veniturile din silvicultura si piscicultura. Aceste venituri se supun impunerii potrivit prevederilor referitoare la veniturile din activitati independente, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

De asemenea, peste anumite limite, sunt supuse impozitului pe venit,  veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Pentru activitatile din agricultura, actul normativ precizeaza limitele neimpozabile, precum si norma de venit.

Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Plata impozitului anual se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv; 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

In conformitate cu prevederile noului act normativ, persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au realizat o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro, la cursul BNR valabil la aceasta data, trec la categoria microintreprinderilor, incepand cu data de 01 februarie 2013. Se abroga conditia de a avea 1 – 9 salariati.

Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate, fiind obligatoriu  pentru firmele cu o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro.

Impozitul pe venitul datorat de nerezidenti

Incepand cu data de 1 februarie 2013, sunt scoase din sfera de cuprindere a impozitului prin stopaj la sursa datorat de nerezidenti,veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu.

Taxa pe valoare adaugata

La capitolul “TVA la incasare” se reformuleaza  procedura de intrare si de iesire din sistemul de TVA la incasare, precizandu-se ca persoana  platitoare de TVA care depaseste plafonul de 2.250.000 lei trebuie sa depuna notificare, pana pe data de 25 a lunii urmatoare depasirii plafonului.

Se introduc reglementari referitoare la stocarea facturilor, inclusiv factura electronica. Astfel, se mentioneaza ca facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie. In cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor.. In cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Pentru persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, se introduce obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. De asemenea, persoanele juridice inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.

Contributii sociale

Se include in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice.

Modificari ale Codului de procedura fiscala

Se aduc precizari detaliate cu privire la modul de verificare a persoanelor fizice de catre organele fiscale. In acest sens, se introduc prevederi referitoare la obligatia persoanei supuse verificarii  de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal.

sus ^


Hotararea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 48 din 22 ianuarie 2012.

Normele metodologice se refera la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal si au fost adoptate ca urmare a noilor modificari aduse Codului fiscal in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

Dintre prevederile noului actul normativ, mentionam:
– precizarea grupelor de produse accizabile ce pot fi depozitate in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal de depozitare;
– corelarea prevederilor privind reautorizarea antrepozitarilor dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei;
– precizarea volumului mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile ce trebuie indeplinit pentru functionarea antrepozitelor fiscale de depozitare;
– stabilirea cuantumului capitalului social minim subscris si varsat ce trebuie constituit de antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 44 din 21 ianuarie 2013

Actul normativ aduce precizari privind depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2012, cu termen de depunere in 2013.

Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale, inclusiv in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste, institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si alte persoane juridice.

Cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Astfel, entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de numerar;
– note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ si formularul „Situatia activelor imobilizate”.

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute anterior, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

– bilant prescurtat;
– cont de profit si pierdere;
– note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“si formularul „Situatia activelor imobilizate“.

Persoanele juridice care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate (in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv), intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilant simplificat;
– cont de profit si pierdere simplificat. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ si formularul „Situatia activelor imobilizate”.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

– pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– pentru celelalte persoane prevazute de Legea contabilitatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. nr. 24/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 45 din 21 ianuarie 2013.

Actul normativ modifica urmatoarele formulare fiscale utilizate pentru veniturile declarate de persoanele fizice:

– formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania“, in care au fost incluse informatii care permit stabilirea bazei de impunere pentru contributiile sociale, in functie de categoria de venit realizata. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012.

– formularul 260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit“, in care au fost introduse informatii referitoare la platile anticipate privind impozitul pe venit si contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si informatii referitoare la obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale. In plus, se schimba si denumirea declaratiei, care se va numi «Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formularul 260)».

Formularul se utilizeaza la stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si a obligatiilor de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale datorate incepand cu 1 ianuarie 2013.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1553/2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.  20 din 10 ianuarie 2013

Potrivit actului normativ, actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata de catre conducatorul organului de inspectie economico-financiara, la propunerea echipei de inspectie economico-financiara care efectueaza controlul, cu avizul sefului de serviciu/birou/compartiment.

Inspectia economico-financiara poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea actiunii de inspectie economico-financiara:
– pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate;
– pentru remedierea unor deficiente constatate in timpul inspectiei economico-financiare;
– pentru efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale necesare finalizarii actiunii de inspectie economico-financiara, solicitate de organele de inspectie economico-financiara;
– in cazul aparitiei unor situatii care necesita clarificarea unor aspecte de natura legislativa, prin solicitarea de puncte de vedere de la structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau al altor institutii/autoritati publice;
– pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane fizice sau stabilirii realitatii unor tranzactii;
– la solicitarea scrisa si motivata a operatorului economic, ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de echipa de control, care conduce la imposibilitatea continuarii actiunii de inspectie;
– pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte actiuni de inspectie economico-financiara, primite de la alte institutii ale statului sau de la terti, la propunerea Directiei generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice care coordoneaza activitatea de inspectie economico-financiara;
– pentru efectuarea altei actiuni de inspectie economico-financiara, al carei termen de solutionare se suprapune cu perioada de desfasurare a actiunii de inspectie, la solicitarea conducerii Ministerului Finantelor Publice.

Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, se reia actiunea de inspectie economico-financiara, data acesteia fiind comunicata in scris operatorului economic, in termen de 5 zile de la data constatarii incetarii conditiilor de suspendare.

sus ^


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei a fost publicat In Monitorul Oficial al Romaniei nr.  20 din 10 ianuarie 2013.

Actul normativ aduce clarificari cu privire la competenta generala si cea teritoriala de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta, schimbarea competentei si delegarea de competenta.

Astfel, competenta generala aparţine Directiei generale de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si structurilor teritoriale de inspectie economico-financiara, potrivit competentelor stabilite de prevederile legale.

În ceea ce priveşte competenta teritoriala, aceasta revine acelui organ de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al operatorului economic.
Prin exceptie, pentru sediile secundare ale operatorului economic competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare revine si organului de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla sediul acestora.

Exista conflict de competenta cand doua sau mai multe organe de inspectie economico-financiara se declara deopotriva competente sau necompetente. In acest caz, organul de inspectie economico-financiara care s-a investit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continua procedura in derulare si solicita Directiei generale de inspectie economico-financiara sa hotarasca asupra conflictului. Directia generala de inspectie economico-financiara hotaraste, de indata, asupra conflictului, solutia adoptata fiind comunicata organelor de inspectie economico-financiara aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire.

Structura de inspectie economico-financiara care detine competenta de efectuare a inspectiei economico-financiare poate sa o delege altui organ de inspectie economico-financiara, la solicitarea motivata a acestuia si cu avizul Directiei generale de inspectie economico-financiara.

In cazul in care se schimba domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ de inspectie economico-financiara de la data schimbarii domiciliului fiscal, in conditiile legii. In situatia in care se afla in curs de derulare o actiune de inspectie economico-financiara, organul de inspectie economico-financiara care a initiat actiunea este competent sa o finalizeze.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 17 din 9 ianuarie 2013

Actul normativ completeaza Instructiunile de depunere a declaratiei  394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA pentru ca noile prevederi referitoare la sistemul TVA la incasare sa poata fi puse in aplicare.

In acest sens, in categoria facturilor care trebuie inregistrate in formularul 394 au fost introduse si cele emise in sistemul de TVA la incasare si a fost eliminata conditia referitoare la exigibilitatea care intervine in perioada de raportare.

Prevederile actului normativ intra in vigoare la data de 1 februarie 2013 si se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2013.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 16 din 9 ianuarie 2013.

Actul normativ aproba:
– procedura de inregistrare a contractelor de fiducie;
– procedura de inregistrare a contractelor de locatiune;
– formularul “Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie”;
– forumlarul “Declaratie de inregistrare a contractelor de locatiune”.

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie

In conformitate cu prevederile Codului civil, contribuabilii care detin calitatea de fiduciar au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent.

In acest sens, fiduciarul depune, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie”, insotita de contractul de fiducie, in original si copie.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe contribuabilii care detin calitatea de fiduciar.

Declaratia se depune direct la organul fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire, insotita de o copie legalizata de pe contractul de fiducie.

Modificarea si incetarea contractului de fiducie se inregistreaza, de asemenea, de fiduciar, la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaratiei, avand bifata casuta „Modificare“ sau „Incetare“, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de fiducie intr-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat.

Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune

1. Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice

In conformitate cu prevederile Codului civil, locatorii pot inregistra la organele fiscale competente din subordinea ANAF contractele de locatiune pe care le incheie in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune „Declaratia de inregistrare a contractelor de locatiune“, insotita de contractul de locatiune, in original si copie.

In cazul in care locatorul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, care se conduce informatizat.

2. Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatorul persoana fizica

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, persoanele fizice care au calitatea de locator si obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare au obligatia inregistrarii contractului intre parti.

Organul fiscal competent este:

– organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, daca aceasta este diferita de domiciliu – in cazul persoanelor fizice rezidente;
– organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul supus impunerii – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare si opteaza pentru determinarea venitului net, in sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locatiune, in original si copie, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, odata cu Declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).

In cazul in care locatorul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, care se conduce informatizat.

Pentru contribuabilii care obtin venituri din arendare pentru care impunerea este finala sunt aplicabile corespunzator prevederile referitoare la inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice.

sus ^


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“ a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 9 din 7 ianuarie 2013

Actul normativ aproba modelul si continutul formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“.

Formularul se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.

Acesta se depune la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunta la optiunea de aplicare a acestui sistem.

Optiunea efectuata pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.

sus ^


Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 9 din 7 ianuarie 2013.

Actul normativ aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:

– 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;

– 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care in cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2013.

In cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2013. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2013 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

sus ^


Hotararea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice a fost publicată  în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2 din 3 ianuarie 2013.

Normele reglementeaza coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

Atestarea auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice se realizeaza prin recunoasterea competentelor profesionale dobandite de acestia pe baza corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, sau in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, cu domeniile din Cadrul de competente.

Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate se realizeaza prin participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competente sau specifice entitatii publice, studii individuale si publicarea de materiale de specialitate.

Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern, are rolul de a coordona si desfasura procesele de atestare nationala si cel de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

sus ^