Aparatul Central: Coordonator compartiment audit intern

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR, din Municipiul București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Coordonator compartiment audit intern, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale de ocupare a postului:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

  • studii superioare economice;  
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
  • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate si perseverență;
  • cunoştinţe Microsoft Office;
  • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă;
  • are calitatea de auditor financiar.

Dosarele de înscriere se vor depune incepand cu data de 05.12.2022 până la data de 15.12.2022 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, la sediul Aparatului Central al CECCAR, din Municipiul București, Str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4.

Susținerea interviului va avea loc la data de 16.12.2022, orele 11:00.

Acte necesare:

1. cerere de angajare;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină, din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3. copia actului de identitate;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

BIBLIOGRAFIE

Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

Codul etic national al profesioniștilor contabili;

Legea nr. 162/2017.