2 posturi vacante – Consultant formare, Filiala CECCAR București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Consultat formare – două posturi

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • încredere și siguranță;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate și perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • navigare internet;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

 • Primește, verifică și analizează dosarele de înscriere la examene;
 • Ține evidența tuturor stagiarilor instituției, pe fiecare an de stagiu;
 • Răspunde de evidența stagiarilor pe discipline promovate/nepromovate, precum și respectarea prezenței obligatorii la cursurile de pregătire a stagiarilor;
 • Se ocupă de organizarea cursurilor de pregătire profesională pentru membri/stagiari și întocmește documentația aferentă organizării cursurilor, precum și de organizarea sesiunilor de examinare/reexaminare a stagiarilor;
 • Răspunde solicitărilor primite din partea stagiarilor, adresate instituției;
 • Ține evidența contractelor cu lectorii, întocmește bugetele cursurilor de pregătire profesională și execuțiile bugetare aferente cursurilor;
 • Urmărește plata facturilor pentru lectori;
 • Verifică îndeplinirea condițiilor de pregătire profesională continuă în cazul membrilor instituției, în vederea acordării vizei anuale de exercitare a profesiei contabile;
 • Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
 • Consiliază membrii instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale;
 • Operează în evidențe modificările ce intervin ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor instituției;
 • Participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;
 • Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;
 • Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul Dumneavoastră pe adresa de e-mail cristina.dulgheru@ceccarbuc.ro, urmând ca persoanele selectate, să fie anunțate despre etapa următoare a procesului de recrutare în vederea angajării.

Dacă sunteți candidatul potrivit, vă vom prezenta mai multe detalii când ne vom cunoaște.

Până atunci, așteptăm să ne spuneți câte ceva despre Dumneavoastră în CV.

Așteptăm să vă cunoaștem!