Post vacant – Filiala București: Consilier statistician

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Consilier statistician

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • încredere și siguranță;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual ;
 • flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență, rezistență la stres,;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

 • Acordă sprijin membrilor instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale: înscriere, autorizare, avizare anuală etc.;
 • Preia, analizează și verifică dosarele de înscriere în evidențe a persoanelor fizice (experți contabili/contabili autorizați) și a persoanelor juridice (societăți de expertiză contabilă/contabilitate), în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Verifică documentația depusă de membrii instituției, persoane fizice și persoane juridice în vederea acordării vizei anuale, în condițiile prevăzute de normele în vigoare;
 • Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
 • Operează în evidențe modificările ce intervin ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor instituției;
 • Întocmește diverse situații cu privire la emiterea documentelor de exercitare a profesiei de către membrii, precum: carnete, ștampile, autorizații, avize etc.;
 • Acordă sprijin secretariatului Comisiei de disciplină în redactarea documentelor/situațiilor ce intra în sfera de activitate;
 • Participă și îndeplinește sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul Dumneavoastră pe adresa de e-mail cristina.dulgheru@ceccarbuc.ro, până la data de 18.11.2021, ora 12.00, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la concurs.

Concursul se desfăşoară la sediul CECCAR Filiala București din Intrarea Nestorei nr 4-6, sector 4, București.

Interviul, proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC, vor avea loc în data de 22.11.2021, începând cu ora 12.00.

Bibliografie

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată (www.ceccarbucuresti.ro – secțiunea Legislație);
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (www.ceccarbucuresti.ro – secțiunea Legislație);
 3. Metodologia de acordare a vizei anuale (www.ceccarbucuresti.ro – secțiunea Obținere viză anuală – Reglementări privind acordarea vizei);
 4. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR (www.ceccarbucuresti.ro – secțiunea Obținere viză anuală – Reglementări privind acordarea vizei).