ANUNȚ ANGAJARE

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Referent de specialitate financiar-contabil

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

Condiţii generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor    aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

            Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:

 • studii superioare economice;
 • experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • încredere și siguranță;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual ;
 • participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • navigare internet;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

            Descrierea generală a responsabilităților:

 • Efectuează operațiuni de încasări și plăți în numerar prin casă și prin bancă;
 • Operează Registru de casă și Registru de bancă în programul informatic;
 • Întocmește necesarul cheltuielilor preconizate a se efectua lunar și colaborează cu structurile superioare pentru aprobarea acestora;
 • Realizează plățile facturilor aferente furnizorilor de servicii;
 • Întocmește pontajul lunar al angajaților;
 • Consiliază membrii instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale (plată cotizații, detalii cu privire la publicațiile distribuite prin casierie);
 • Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
 • Participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;
 • Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;
 • Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.

            Ce oferim:

 • Mediu de lucru plăcut și profesionist;
 • Posibilități de dezvoltare profesională și instruire constantă.

            Interviul și proba scrisă se vor desfăşura la sediul CECCAR Filiala București din str. Intrarea Nestorei nr. 4-6 sector 4, București, după cum urmează:

 • CV-ul se depune până la data de 28.10.2020, la adresa resurseumane@ceccar.ro;
 • Proba scrisă va avea loc în data de 04.11.2020, ora 12.00 și constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului, precum și întrebări din bibliografia menționată mai jos. Interviul va avea loc în aceeași zi, după finalizarea probei scrise.

            Dacă sunteți interesat/interesată, vă invităm să aplicați pentru acest post, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la interviu și la proba scrisă.

Bibliografia necesară

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Ordin nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 6. Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 8. Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 10. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 11. Metodologia de acordare a vizei anuale;
 12. Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 13. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.