Șef birou evidență tablou – Filiala Ilfov

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

  • studii superioare finalizate, cu diploma de licență;  
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
  • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
  • cunoştinţe bune Microsoft Office;
  • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data 02.10.2020  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri, între orele 8.30-15.30, la sediul CECCAR filiala Ilfov din Bdul Mircea Vodă nr. 35 bl M27, sc. 1, et. 1, ap. 1, sect. 3, București.

Concursul se va desfășura în data de 05.10.2020, începând cu ora 10.30, la sediul CECCAR din str. Intrarea Pielari nr. 1 A, sect. 4, București, și va consta în:

– probă scrisă;

– probă de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului; 

– susținerea interviului.

Comunicarea rezultatelor concursului se face telefonic.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină.

Bibliografie:

  1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
  2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat.