Angajăm referent de specialitate în domeniul financiar-contabil (sediul central)!

Condiţiile generale pentru persoana care participă la selecție:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului.

Condiţii specifice și cerințe de participare la selecție:

 • studii superioare economice;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Interviul și testarea se desfăşoară la sediul central din str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, după cum urmează:

 • CV-ul se depune până la data de 29.09.2020, inclusiv, la sediul central după următorul program: de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, la sediul CECCAR, sau prin e-mail, la adresa resurseumane@ceccar.ro;
 • testarea are loc în data de 30.09.2020, ora 12.00,și constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului (Excel) și a cunoștințelor de specialitate în domeniul financiar-contabil, incluzând întrebări din bibliografia menționată mai jos;
 • susținerea interviului are loc la data de 30.09.2020, ora 13.30.

Bibliografie

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 5. Ordin nr. 3103 din 2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 6. Legea nr. 82/1991  a contabilității, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidență contabilă în cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 10. Normele nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;
 13.  Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru, aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017, cu modificările și completările ulterioare.