MF propune modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că este necesară modificarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice, în vederea stabilirii unui regim unitar de impozitare din punct de vedere fiscal și vamal a operațiunilor specifice activității de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din zona contiguă și zona economică exclusivă a României. De asemenea, se impune modificarea titlului VIII ”Accize și alte taxe speciale”, avându-se în vedere necesitatea corelării cu prevederile Codului fiscal, astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, în ceea ce privește Titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată, în Nota de fundamentare se precizează că, în prezent, la pct. 2 alin. (3) se prevede că zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României fac parte din teritoriul României din punct de vedere al TVA, pentru operațiunile legate de activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 și 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996. Aceste prevederi au fost introduse în normele metodologice ca urmare a liniilor directoare emise de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene. Avându-se în vedere că, potrivit interpretării date de regulamentele comunitare, zona contiguă și zona economică exclusivă nu se consideră că fac parte din teritoriul vamal al Uniunii, în prezent operațiunile legate de activitățile de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din aceste zone ar trebui să fie tratate diferit din punct de vedere fiscal (TVA și accize) și vamal, ceea ce impactează atât activitatea operatorilor economici, cât și a administrației fiscale și a autorității vamale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by