MF propune Procedura de restituire a TVA aferentă anumitor achiziții de bunuri și servicii efectuate de entități nonprofit

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat, astăzi, în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art.294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost completat art. 294 din Codul fiscal, în sensul introducerii, printre altele, a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz. Potrivit art. 294 alin. (6) din Codul fiscal, introdus prin Legea nr. 88/2023, scutirea de TVA menționată se aplică prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului Finanțelor.

În acest sens, prin proiectul de act normativ, se propune, în principal reglementarea:  organului fiscal competent să efectueze restituirea; ▪ cererii și a modelului acesteia în baza căruia se solicită restituirea, precum și documentele însoțitoare; ▪ termenului de depunere a cererii de restituire, respectiv a termenului de 90 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea; ▪ în situația în care entitățile nonprofit nu au depus în termenul recomandat de 90 zile cererea și/sau documentația aferentă, posibilitatea repunerii în termen a cererii de restituire, în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea, reglementat de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituirea taxei.

Concret, proiectul prevede că, în vederea restituirii taxei, entitatea nonprofit trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de restituire a TVA, însoțită de următoarele documente: a) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achiziție următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA; b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea; c) copii de pe declarațiile vamale de import, în cazul bunurilor importate; d) copii de pe bonurile fiscale emise, conform OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal. În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal; e) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea TVA sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate au această destinație; f) documentele din care rezultă că bunurile/serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea TVA sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat, respectiv contractul de donație/punere la dispoziție cu titlu gratuit și procesul verbal de predare-primire, în cazul în care bunurile/serviciile achiziționate au această destinație; g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității nonprofit din care să rezulte că bunurile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by