Modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicată HG nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Promovarea noului act normativ s-a impus ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 59/2021. Modificările operate prin HG nr. 928/2021 vizează, în principal, următoarele aspecte:

 În vederea clarificării sintagmelor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal și respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, au fost exemplificate situațiile în care se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, cu trimitere la situații precum  cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Pentru corelarea cu noua terminologie introdusă prin OUG nr. 59/2021, a fost înlocuită sintagma „vânzări la distanță” cu sintagma „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” din cuprinsul pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14) și pct. 10 alin. (6) din Normele metodologice;

♦ În vederea clarificării termenului „facilitează”  în sensul art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, s-a făcut trimiterea la înțelesul acestuia prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ A fost clarificat termenul „loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport;

♦ În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, a fost abrogat pct. 12 din Normele metodologice;

♦ Pentru corelarea cu prevederile art. 315 alin. (14) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 368 și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, au fost modificate pct. 72 alin. (1) lit. c) și pct. 72 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de rambursarea a TVA către persoanele impozabile stabilite în alt stat membru. Astfel, în situația în care România este stat membru de consum pentru operațiuni ce fac obiectul regimurilor speciale prevăzute la art. 315 și 3152 din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în alt stat membru și neînregistrate în scopuri de TVA în România vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by