Noi modificări ale reglementărilor în domeniul achizițiilor publice

În Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021 a fost publicată OUG nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice. Actul normativ – care transpune în legislația națională o serie de reglementări europene – modifică Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare și are în vedere, în linii mari, regimul de acces la achizițiile publice al firmelor din state terțe.

Astfel, OUG nr. 25/2021 prevede, între altele, că au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, în oricare dintre calitățile de ofertant/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți drept orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în: (i) un stat membru al Uniunii Europene; (ii) un stat membru al Spațiului Economic European (SEE); (iii) țări terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), în măsura în care contractul de achiziție publică sau contractul sectorial atribuit intră sub incidența anexelor 1, 2, 4 și 5, 6 și 7 (în cazul achizițiilor publice) și a anexelor 3, 4 și 5, 6 și 7 (în cazul achizițiilor sectoriale) la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv sau în măsura în care contractul de concesiune de lucrări și contractul de concesiune de servicii atribuit intră sub incidența anexelor la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv; (iv) țări terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană; (v) țări terțe care nu intră sub incidența pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața în domeniul achizițiilor publice.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by