Noutăţi legislative 2011


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei  nr. 938 din data de 30 decembrie 2011.

Principalele modificari aduse Codului Fiscal se refera la urmatoarele aspecte:

– introducerea de reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa cum urmeaza:

 • neimpozitarea sumelor nete inregistrate la inceputul anului 2012 rezultate din constituirea si eliberarea provizioanelor ca urmare a aplicarii IFRS atat timp cat acestea sunt mentinute in contul de rezerve;
 • acordarea deducerii provizioanelor IFRS si a provizioanelor suplimentare datorate filtrelor prudentiale aplicate de BNR;
 • asigurarea neutralitatii fiscale pentru diferentele rezultate din aplicarea tratamentului contabil actual si tratamentul prevazut de IFRS pentru diferitele elemente de venituri si cheltuieli specifice domeniului bancar.

– acordarea la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit a unei deductibilitati in procent de 50% pentru cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive. De asemenea, se acorda deductibilitati in proportie de 50% a TVA-ului la achizitia acestor vehicule si a combustibilului necesar functionarii lor. Pana in prezent, aceste cheltuieli erau nedeductibile in totalitate;

– considerarea ca venituri din cedarea folosintei bunurilor a veniturilor obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza de norma de venit sau in sistem real;

– pentru persoanele care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole, terenuri si utilaje agricole, se va aplica sistemul impozitarii stopajului la sursa;

– preluarea contributiilor sociale si a contributiilor sociale de sanatate la ANAF pentru persoanele fizice autorizate si cei care obtin venituri din activitati independente;

– persoanele juridice si persoanele fizice platitoare de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu au depasit plafonul de  scutire de 35.000 euro pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA;

– in scopul combaterii evaziunii fiscale,  a fost instituita procedura anularii de catre organele fiscale a  inregistrarii unei persoane ca platitoare de TVA, in urmatoarele situatii:

 • este declarata inactiva;
 • a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
 • asociatii si administratorii  socitatii sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni sau contraventii;
 • daca , in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul, acestea nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA;
 • daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;
 • daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA;
 • la solicitarea persoanei in cauza, daca nu a depasit plafonul de 35.000 euro;

– extinderea taxarii inverse la deseuri;

– cresterea accizelor la motorina de la 358 euro la 374 euro/tona, cele pentru cafea mentinandu-se la acelasi nivel si in anul 2012.

Modificarile aduse Codului fiscal intra in vigoare la 1 ianuarie 2012, cu unele exceptii prevazute la art. VII din Ordonanta.

sus ^


Hotararea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 922 din 27 decembrie 2011.

Potrivit actului normativ, începand cu 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.

sus ^


Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 920 din 23 decembrie 2011.

Actul normativ aduce noi clarificari cu privire la procedura de transmitere  a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

Astfel, informarea inspectoratelor teritoriale de munca despre incheierea contractului cu prestatorii de servicii de completare si transmitere a registrului va consta intr-o adresa care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comertului sau dovada inregistrarii fiscale la organele competente, precum si data de la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

Fata de forma anterioara a actului normativ, legiuitorul a introdus in informarea efectuată de către angajator la ITM-uri şi dovada inregistrarii fiscale a prestatorului, fiind totodată eliminată dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001.

De asemenea, se face precizarea ca prin salariu se intelege salariul de baza lunar prevazut in contractul individual de munca, iar prin sporuri se intelege sporurile astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca in suma fixa sau procent.

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 920 din 23 decembrie 2011

Având în vedere:

 • Nota nr. 771 din 30 noiembrie 2011 a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii;
 • prevederile art. 2 alin. (11) şi art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

ART. I

Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2011, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul III, punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. Informarea la care s-a făcut referire la pct. 10 va consta într-o adresă întocmită de angajator, care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comerţului, sau dovada înregistrării fiscale la organele competente, precum şi data de la care s-a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.”

2. La capitolul IV, la punctul 18, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“18. Termenele de completare, respectiv înregistrare în registru a elementelor prevăzute în hotărâre şi transmiterea registrului sunt stabilite după cum urmează:”.

3. La capitolul IV punctul 18 litera b), teza a doua va avea următorul cuprins:

“Prin salariu se înţelege salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă, iar prin sporuri se înţelege sporurile astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă în sumă fixă sau procent;”.

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Bucureşti, 20 decembrie 2011.

Nr. 2.822.

sus ^ 


 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 756 din 27 octombrie 2011, reglementează următoarele:

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

 • 500 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal”;
 • 501 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”;
 • 502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”;
 • 503 “Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal”;
 • 504 “Certificat de cazier fiscal” şi anexa la certificatul de cazier fiscal;
 • 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”;
 • 506 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”;
 • 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”;
 • 508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”.

Cazierul fiscal se organizează în format electronic astfel:

 • la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează cazierul fiscal naţional, care ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României;
 • la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al municipiului Bucuresti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează cazierul fiscal local, care ţine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora sau sunt inregistrati in evidentele lor fiscale.

Procedura de înscriere şi actualizare a datelor din cazierul fiscal este precizată în detaliu în anexa nr. 3 la ordinul anterior menţionat.

sus ^


Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2706/2011 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 761 din 28 octombrie 2011, aduce modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:

 • Ordinul modifică şi completează Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, incluzând în vectorul fiscal contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sanătăţii,  recent reglementată prin OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: taxa pe valoarea adaugată;  impozitul pe profit;  impozitul pe veniturile microintreprinderilor; accizele;  impozitul la ţiţeiul din producţia internă; impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurări pentru şomaj; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia de asigurări sociale; contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuţia pentru concedii si indemnizatii; redeventele miniere; redeventele petroliere; contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Actul normativ modifică şi forumularele:

 • “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”;
 • “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)”.

 sus ^


Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 764 din 31 octombrie 2011, aduce modificări ce se referă la următoarele aspecte:

 • Noua procedura înlocuieşte Procedura de aplicare a dispozitiilor OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1853/2011.

Potrivit procedurii, pentru obligatiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:

 • esalonarea la plata, la cererea contribuabilului, a obligatiilor fiscale, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata;
 • amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la ultimul termen de plata din esalonarea la plata acordata.

Pentru obligatiile fiscale administrate de organele vamale, competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului vamal competent.

Amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente creantelor principale esalonate la plata, a fost introdusa prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Potrivit acestui act normativ, in situatia in care esalonarea la plata se finalizeaza, penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata se anuleaza prin decizia organului fiscal care se comunica contribuabilului odata cu decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Garantiile pe care le constituie contribuabilul trebuie sa acopere, pe langa debitul principal, si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage pierderea valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere si a majorarilor de intarziere, In acest caz, garantiile se executa si in contul penalitatilor de intarziere si majorarilor de intarziere amanate la plata.

Prevederile referitoare la amanarea la plata a penalitatilor de intarziere se aplica si esalonarilor la plata existente in curs, precum si unui procent de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale esalonate.

sus ^


Ordinul Preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere,  publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 804 din 14 noiembrie 2011, reglementează următoarele aspecte:

Potrivit actului normativ, stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectueaza de organele de inspectie fiscala in situatii cum ar fi:

 • documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete;
 • documentele si informatiile solicitate nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspectie fiscala vor identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale., iar stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor aferente acestora.

In scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspectie fiscala pot folosi urmatoarele metode:

 • metoda sursei si cheltuirii fondurilor;
 • metoda fluxurilor de trezorerie;
 • metoda marjei;
 • metoda produsului/serviciului si volumului;
 • metoda patrimoniului net.

Conform noilor reglementari, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, precum si anexa la cererea de inregistrare, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului. Totodata, este obligatoriu sa se sa depuna la organele fiscale competente si declaratia de mentiuni, insotita de anexa la declaratie.

 sus ^


Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA,  publicat in Monitorul Oficial, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, reglementează următoarele aspecte:

Actul normativ stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, persoana impozabila care are sediul in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

 • daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro;
 • daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire de 35.000 euro, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, precum si anexa la cererea de inregistrare,  in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, insotita de anexa la declaratie.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA sunt urmatoarele:

 • persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;
 • niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
 • existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice;
 • criteriile de evaluare prevazute in detaliu in anexa la actul normativ.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 decembrie 2011, dată la care se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării in scopuri de TVA.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 6 octombrie 2011.

Actul normativ detaliază modul de aplicare a prevederilor OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, referitoare la ştergerea/reducerea penalităţilor de întârziere pentru contribuabilii care işi achită obligaţiile fiscale până la sfârşitul anului 2011 sau în primul semestru al anului viitor.

Facilitatile fiscale se acordă pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Aceste facilităţi constau în:

 • anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;
 • reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012.

Actul normativ precizează structurile care acordă facilităţile fiscale menţionate mai sus, şi anume:

 • Agenţia Natională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta;
 • Autoritatea Naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta;
 • Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura de stingere a penalităţilor este următoarea:

 • până la data de 15 octombrie 2011, organele competente identifică contribuabilii care, conform evidenţelor fiscale, înregistrează obligaţii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 şi notifică contribuabilii privind posibilitatea acordării facilităţii;
 • contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii;
 • în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent comunică contribuabilului situaţia solicitată şi întocmeste borderou provizoriu de scădere din evidenţa fiscala a obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii;
 • dacă în termen de 10 zile de la data comunicării situaţiei, se sting prin plată sau compensare obligaţiile principale şi dobanzile aferente acestora, organul competent validează borderoul provizoriu de scădere şi emite în termen de 3 zile de la data stingerii, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
 • dacă s-au stins şi aceste obligaţii fiscale accesorii în termenul prevazut de Codul de procedură fiscală, organul competent emite, după caz, decizia de anulare a penalităţilor de întârziere sau de reducere a acestora.

Contribuabilii care nu au depus cererea conform procedurii stabilite de actul normativ, dar sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată, pot solicita acordarea facilităţii prevăzute de lege prin depunerea unei cereri la organul competent.

Precizăm că prin obligaţii fiscale principale se înţeleg şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, este suspendată executarea actului prin care s-a aplicat amenda. În acest caz, data exigibilităţii este:

 1. data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul ANAF.
 2. data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea executării.

Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile fiscale menţionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2618/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 712 din 12 octombrie 2011 aduce ca principală noutate stipularea unor prevederi  referitoare la procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală în situaţia în care contribuabilul solicită  înscrierea în certificat a sumelor certe, lichide si exigibile pe care le are de încasat de la autorităţile contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ordinul precizează că, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul trebuie să depună, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial nr. 607 din 29 august 2011, dispune cu privire la următoarele aspecte:

 • abrogarea O.G nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, precum şi stabilirea raportării dobânzii legale la rata dobânzii de politică monetară, precum şi  reglementarea distinctă a dobânzilor la împrumuturi şi a celor datorate pentru neexecutarea obligaţiei la scadenţă;
 • ca element de noutate, noul actul normativ reglementează în mod distinct două categorii de dobânzi:
 • dobânda legală remuneratorie, ca echivalent al folosirii capitalului în cazul împrumuturilor, şi
 • dobânda penalizatoare, ca sancţiune a neachitării sumelor datorate la scadenţă, atât în cazul împrumutului , cât şi în cazul altor obligaţii contractuale;
 • dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie;
 • dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare;
 • în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către parţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea;
 • rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;
 • rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale;
 • în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul prevederilor Legii nr. 297/2009 privind Codul civil (raporturi civile), rata dobânzii legale, atât remuneratorie, cât şi penalizatoare, este diminuată cu 20%;
 • dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, referitoare la daunele moratorii şi la clauza penală sunt aplicabile dobânzii penalizatoare, începând cu data de 1 octombrie 2011;
 • până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dispoziţiile referitoare la dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare se aplică pentru stabilirea dobânzii în materie comercială.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, prin reglementarea profesiei de evaluator, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628 din 2 septembrie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • ordonanţa reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat;
 • înfiinţarea Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoană juridică autonomă, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi;
 • activităţile pe care le pot desfăşura evaluatorii autorizaţi, membri ai Uniunii, în exercitarea independentă a profesiei;
 • categoriile de membri, evaluatori autorizaţi ai Uniunii;
 • organizarea examenelor pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Uniunii;
 • dobândirea calităţii de membri titulari ai Uniunii.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 2 septembrie 2011, introduce modificări cu privire la următoarele aspecte:

 • condiţiile prin care se  radiază faptele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor;
 • termenele de radiere a faptelor care se înscriu în cazierul fiscal, în functie de gravitatea faptei săvârşite de contribuabil;
 • situaţiile în care se scot din evidenţă datele înscrise în cazierul fiscal.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 626 din 2 septembrie 2011 introduce modificări ce se referă la următoarele aspecte:

 • se modifică ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, în situaţia în care contribuabilul datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. În acest sens, începând cu data de 1 octombrie 2011, vor fi stinse cu prioritate toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
 • ordinea de comunicare a actului administrativ fiscal;
 • modalităţile în care organul fiscal poate îndrepta erorile materiale (greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal) din cuprinsul unui act administrativ fiscal.
 • situaţiile în care organul fiscal poate stabili obligaţii fiscale prin estimarea bazei de impozitare;
 • termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală care conţine codul de identificare fiscală, s-a redus de la 15 la 10 zile, calculate de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sau a cererii de către contribuabil;
 • termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală, prezenta ordonanţă prevede că termenul de eliberare al acestuia s-a redus de la 15 zile la 10 zile de la data depunerii declaraţiei sau a cererii de către contribuabil;
 • înfiinţarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi;
 • declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului;
 • condiţiile necesare pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi;
 • decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
 • stabilirea sancţiunilor pentru nedepunerea sau depunerea de declaraţii recapitulative incorecte sau incomplete.

sus ^


Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicata în Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011. Cele mai importante modificări se referă la următoarele aspecte:

 • definirea noţiunii de activitate dependentă la funcţia de bază;
 • transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunilor de fiducie, definite potrivit noului Cod civil. Aceste prevederi se vor aplica de la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil.
 • impozitul pe profit;
 • cheltuielile efectuate de contribuabili cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, primite în administrare/concesiune, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate;
 • cheltuielile efectuate de contribuabili cu înscrierea în cărţile funciare sau cărţile de publicitate imobiliară, a dreptului de proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite în administrare/concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate;
 • impozitarea contractelor de fiducie ce se vor încheia conform dispoziţiilor noului Cod civil;
 • modul de impozitare în cazul unei asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislatiei unui alt stat;
 • modificarea dispoziţiilor referitoare la declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţia societăţilor bancare, care se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit;
 • introducerea posibilităţii ca, începand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii să poată opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului initial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate.Această optiune se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestui sistem. Optiunea efectuată este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi;
 • începand cu data de 1 ianuarie 2012, termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit va fi până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, faţă de 25 aprilie cât era până în prezent;
 • impozitul pe venit;
 • impozitarea veniturilor realizate din operatiunea de fiducie;
 • modificarea modului de exercitare a opţiunii de determinare a venitului net în sistem real pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente;
 • modificarea prevederilor referitoare la termenul de plată al impozitului pe salarii, de la lunar la trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează;
 • modificarea termenului de depunere a unor declaraţi;
 • impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
 • plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii,  au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar nerezident, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
 • referitor la taxa pe valoarea adaugată se elimină prevederea potrivit căreia pentru prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, perioada de decontare nu poate depăşi un an. Eliminarea intră în vigoare în 3 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial;
 • modificarea termenului de depunere al declaraţiei recapitulative VIES. Aceasta se va depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, în loc de 15 inclusiv a lunii următoare, la care trebuia depusă până în prezent. Modificarea se aplică începând cu declaraţia aferentă lunii august 2011;
 • sancţiuni şi contravenţii legate de plătitorii de accize;
 • impozitele şi taxele locale;
 • contributiile sociale obligatorii în sensul introducerii menţiunii potrivit căreia plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care potrivit Codului Fiscal plătesc trimestrial impozitul pe salarii, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

sus ^


Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României nr. 561 din 8 august  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
 • aplicabilitatea clasificării ocupaţiilor din România în toate domeniile de activitate economică şi socială şi totodată instituirea obligativităţii pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei;
 • în vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2382/2011 pentru completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr.563 din 8 august  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • completarea dispoziţiilor din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La punctul 1 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) grupurile de interes economic, înfiinţate potrivit legii.”

2. După punctul 265 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.4 “Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic”, cuprinzând punctele 265^1 şi 265^2, cu următorul cuprins:

“8.10.4. Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic

265^1. – (1) Grupurile de interes economic înregistrează în contabilitate operaţiunile derulate în funcţie de prevederile contractelor încheiate.

(2) În cazul operaţiunilor pe care grupul de interes economic le derulează în nume propriu, acesta înregistrează veniturile şi cheltuielile ocazionate, după natura lor.

(3) În cazul operaţiunilor derulate în numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta înregistrează la venituri doar eventualul comision cuvenit, operaţiunile fiind înregistrate în conturi de terţi.

265^2. – Grupurile de interes economic întocmesc situaţii financiare anuale ale căror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) şi completează aceste situaţii în funcţie de informaţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate.”

sus ^


Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al României nr.587 din 19 august  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
 • menţiuni cu privire la înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • menţiuni cu privire la completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • menţiuni cu privire la transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii;
 • transmiterea prin e-mail pe bază de semnătură electronică;
 • depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă.

sus ^


Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2389/2011pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adaugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 597 din 24 august 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adaugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea;
 • la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 28 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare;
 • scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite stabilite in Romania;
 • scutirea de taxa pe valoarea adaugată pentru achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile intracomunitare realizate în Romania de către aceste persoane scutite;
 • scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugată pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2215/2011 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 296^19  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr.455 din 29 iunie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • în aplicarea dispoziţiilor art. 296^19 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii iunie 2011 poate fi depusă la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic, până la data de 25 iulie 2011.

sus ^


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României nr.460 din 30 iunie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituţiile de credit;
 • programul Mihail Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011 – 2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului;
 • prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul programului;
 • plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în condiţiile programului pe perioada de implementare 2011 – 2013 se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 • bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011 – 2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subvenţiei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie.

sus ^


Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2351/2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr.464 din 1 iulie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.”;
 • constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”;
 • metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun <<Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat>> şi <<Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate>> după data de 30, respectiv 31 a lunii în care se fac declararea şi plata. După depunerea declaraţiilor, organul fiscal competent va proceda la distribuirea şi stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz.”;
 • obligaţiile fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorate şi neachitate la 1 iulie 2011, atât de sediul principal, cât şi de sediile secundare, vor fi achitate în contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscală a contribuabilului care a înfiinţat sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.”

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României nr.483 din 7 iulie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici prevăzut la alin. (1) se aplică de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi;
 • pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent;
 • la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010.

sus ^


Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României nr.489 din 8 iulie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, cu garantarea creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (I.M.M.-uri) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României nr.522 din 25 iulie  2011, se referă la următoarele aspecte:

 • cuprinsul sistemului simplificat de contabilitate şi al reglementărilor contabile simplificate;
 • persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin;
 • pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar; 
 • în cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • categoriile de persoane care nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate;
 • persoanele care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • condiţia ca situaţiile financiare anuale simplificate să fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

sus ^ 


Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R nr. 11/218 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi, publicată în Monitorul Oficial al României nr.292 din 27 aprilie 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi (anexa nr. 1), precum şi experţii evaluatori de întreprinderi (anexa nr. 2).
 • aprobă Lista membrilor inactivi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei (anexa nr. 3).

sus ^


Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii a fost republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 18 mai 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

sus ^


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 350 din 19 mai 2011, aduce următoarele modificări referitoare la:

 • PFA îşi poate desfăşura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii.
 • PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 361 din 24 mai 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, conform modelului stabilit în anexa nr. 1 a prezentului ordin;
 • stabilirea criteriilor în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

sus ^


Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2017/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 362 din 24 mai 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • persoana impozabilă;
 • solicitările de rambursare;
 • decizia de rambursare;
 • prevederile prezentului ordin se aplică începând cu deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată aferente lunii aprilie 2011;
 • prevederile prezentului ordin se aplică şi pentru deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu excepţia deconturilor care au fost transmise, până la data intrării în vigoare a acestui ordin, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală în vederea soluţionării cu inspecţie fiscală anticipată.

sus ^


Ordonanţa de Urgenţă a Guverului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.74 din 28 februarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • transferul de la Inspecţia Muncii către  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitelor referitoare la comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca (pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă), precum şi a activităţii de recuperare a creanţelor fiscale reprezentînd comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010 şi neachitat până la termenul scadent;
 • încheierea între aceste două instituţii a unui protocol de predare – preluare a debitelor şi a activităţii de recuperare a acestora, care să fie aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Astfel, singurul instrument de evidenţă a salariaţilor care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă rămâne Registrul general de evidenţă a salariatilor, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul înscrisurilor în care sunt individualizate creanţele şi care reprezintă titluri executorii.
 • responsabilitatea pentru prescrierea până la 31 decembrie 2010 a dreptului de a cere executarea silită pentru sumele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întarziere datorate, potrivit legii, aparţine inspectoratelor teritoriale de muncă.
 • pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită, Agenţia Natională de Administrare Fiscală şi unităile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile  procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.
 • în cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute se efectuează de catre inspectoratele teritoriale de muncă.
 • declaraţiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul care datorează comisionul.

sus ^


Hotărârea de Guvern nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României nr.150 din 1 martie 2011, aduce modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:

 • Impozitul pe profit;
 • Impozitul pe venit;
 • Stabilirea venitului net anual impozabil;
 • Stabilirea plăţilor anticipate de impozit;
 • Venituri obţinute din străinătate;
 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele formelor străine înfiinţate în România;
 • Taxa pe valoarea adăugată;
 • Prestarea de servicii;
 • Accize şi alte taxe speciale;
 • Contribuţii sociale obligatorii.

sus ^


Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1083/2011pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României nr.171 din 10 martie 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • Conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 1083/2011, până la data de 30 iunie 2011 angajatorii vor intra în posesia carnetelor de muncă pe care inspectoratele teritoriale de muncă le au în păstrare.
 • Carnetele de muncă păstrate de ITM vor fi completate la zi cu date aferente până la 31 decembrie 2010 după care vor fi certificate de către inspectoratul teritorial de muncă şi se predau angajatorilor sau titularilor/împuternicitilor legali pe baza unui proces-verbal de predare-primire, până la data de 30 iunie 2011.
 • Carnetele de muncă păstrate şi completate de caătre inspectoratele teritoriale de muncă se predau angajatorilor conform programării postate pe site-ul acestora şi afişate la sediu, iar titularilor/împuternicitilor legali pe baza unei cereri.
 • In cazul carnetelor de muncă păstrate de angajatori la sediul acestora, angajatorii le vor completa la zi cu date aferente până la 31 decembrie 2010.

Inspectoratele teritoriale de muncă vor programa angajatorii prevazuti mai sus în vederea certificării şi contrasemnarii carnetelor de muncă conform programului întocmit la nivel de inspectorat teritorial de muncă care va fi postat pe site-ul acestuia şi afişat la sediu.

Până la data programată, angajatorii trebuie să se asigure că:

 • toate carnetele de muncă gestionate, au fost completate în baza contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, a actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civilă (certificate de naştere, certificat de căsătorie etc.);
 • înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale au fost rectificate de unitatea care păstrează carnetul de munca, rectificările certificându-se la cap. VII din carnetul de muncă.

Înainte de certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă inspectorul ITM va verifică dacă:

 • statele de plată şi declaraţiile fiscale lunare au fost înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, inclusiv statele de plată şi declaraţiile fiscale aferente lunii decembrie 2010;
 • există debite la plata comisionului;
 • înscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de muncă.

Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda angajatorilor carnetele de muncă ale salariaţilor, certificate şi contrasemnate pentru valabilitatea înscrierilor efectuate, până la data de 31 martie 2011.

sus ^


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 29/2011privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.200 din 22 martie 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Natională de Administrare Fiscală;
 • beneficiarii eşalonării;
 • obiectul eşalonării;
 • condiţii de acordare;
 • cererea de acordare;
 • prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale;
 • eliberarea certificatului de atestare fiscală;
 • modul de soluţionare a cererii;
 • garanţii;
 • condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată;
 • dobânzi şi penalităţi de întârziere;
 • pierderea valabilităţii esalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia;
 • executarea garanţiilor;
 • suspendarea executării silite;
 • calcularea termenelor.

sus ^


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României nr.205 din 24 martie 2011, se referă la următoarele aspecte:      

 • O.U.G 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar este modificată de O.U.G 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
 • obligaţia Agenţiei, prin Unitatea de imprimare rapidă, de a asigura în mod gratuit imprimarea şi transmiterea centralizată a setului de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), solicitat operatorului SNEP de către instituţiile publice participante la acest sistem;
 • procedurile de imprimare şi transmitere a corespondenţei prevăzute anterior se vor  aproba ulterior prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal“, publicat în Monitorul Oficial nr.25 din 11 ianuarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

 • se aprobă modelul şi conţinutul formularului (096) “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1;
 • instrucţiunile de completare a formularului 096 sunt prevăzute în anexa nr. 2;
 • caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului 096 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

sus ^


Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală nr. 30/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr.54 din 21 ianuarie 2011, aduce importante modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:

 • la punctul I “Contribuabilii care au obligaţia să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, cu referire la secţiunea 1, după paragraful al treilea se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“În această secţiune se declară şi achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România.”

 • La punctul II “Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată”, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Formularul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin şi se depune după cum urmează:

 1. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) <<Decont special de taxă pe valoarea adăugată>>, cu excepţia achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;
 2. înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal şi pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuţa <<Declaraţie rectificativă>>.”
 • prezentul ordin se aplică începând cu achiziţiile intracomunitare efectuate după data de 1 ianuarie 2011.

sus ^