Aspecte tehnice privind trecerea la IFRS

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată retratează, potrivit IFRS, datele şi informaţiile din contabilitate şi din balanţa de verificare întocmită la 31 decembrie 2012 în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, obţinându-se astfel balanţa de verificare la 31 decembrie 2012.

Balanţa de verificare la 31 decembrie 2012 rezultată în urma retratării în baza IFRS este documentul contabil utilizat pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor de retratare efectuate de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare anuale individuale la 31.12.2012 în baza IFRS..

Prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012.

Procesul de întocmire a primelor situaţii financiare în conformitate cu IFRS presupune parcurgerea următoarelor etape:

-definirea politicilor contabile aplícate conform IFRS,

-identificarea diferenţelor dintre politicile contabile aplícate conform reglementărilor naţionale şi cele care vor fi aplícate conform IFRS,

Analiza diferenţelor dintre politicile contabile prevăzute de OMFP 3055/2009 şi cele solicitate de IFRS şi identificarea surselor posibile de retratări în procesul de trecere la IFRS

-selectarea excepţiilor facultative ce vor fi aplícate la data trecerii la IFRS (în cazul entităţilor care aplică IFRS 1),

-aplicarea excepţiilor obligatorii prevăzute de IFRS 1 (pentru entităţile care aplică IFRS 1), IFRS 1

-retratarea informaţiilor din balanţele de verificare pregătite în conformitate cu OMFP 3.055/2009

-întocmirea balanţei retratate în conformitate cu IFRS la 31.12.2012 în urma înregistrării în contabilitate a efectelor retratărilor).

-pregătirea informaţiilor ce trebuie divulgate conform IFRS 1,

-pregătirea primelor situaţii financiare în conformitate cu IFRS.

În elaborarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 trebuie avute în vedere cerinţele de informare prevăzute de standardele internaţionale, dar şi cele solicitate de standardul IFRS 1. Retratările au facut obiectul înregistrării în contabilitate în anul 2012 pentru elaborarea balanţei de verificare în conformitate cu IFRS pe baza căreia sunt elaborate situaţiile financiare. Formatul situaţiilor financiare trebuie să respecte cerinţele IAS 1 şi IAS 7. În elaborarea notelor trebuie avute în vedere cerinţele de informare ale standardelor IFRS şi IAS şi ale interpretărilor SIC şi IFRIC.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1.690/2012 a definit retratarea drept „ efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.286/2012.”

Conform Normelor la Codul Fiscal, Titlul II, Pc. 12 dat în aplicarea Art. 19 Cod Fiscal, veniturile si cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilitatii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art.67 alin. (3) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dividendele distribuite actionarilor sunt din profituri determinate potrivit legii”. “

În calculul rezultatului fiscal vor trebui avute în vedre prevederile Codului fiscal aplicabile entităţilor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Având în vedere deconectarea cerinţelor IFRS de prevederile fiscale, in scopul stabilirii obligaţiilor fiscale, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale separate.