Consilier economic – Filiala CECCAR București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Consilier economic

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

Condiţii generale necesare angajării:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice postului:

 • Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
 • Experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • Capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • Încredere și siguranță;
 • Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • Excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual ;
 • Flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență, rezistență la stres,;
 • Cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun.

Descrierea generală a responsabilităților:

 • Acordă sprijin membrilor instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale: înscriere, autorizare, avizare anuală etc.;
 • Se ocupă de relația cu publicul, în ceea ce privește îndrumarea membrilor cu privire la soluționarea diverselor solicitări;
 • Preia, analizează și verifică dosarele de înscriere în evidențe a persoanelor fizice (experți contabili/contabili autorizați) și a persoanelor juridice (societăți de expertiză contabilă/contabilitate), în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Verifică documentația depusă de membrii instituției, persoane fizice și persoane juridice în vederea acordării vizei anuale, în condițiile prevăzute de normele în vigoare;
 • Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
 • Operează în evidențe modificările ce intervin ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor instituției;
 • Întocmește diverse situații cu privire la emiterea documentelor de exercitare a profesiei de către membrii, precum: carnete, ștampile, autorizații, vize, avize de principiu etc.;
 • Participă și îndeplinește sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul Dumneavoastră pe adresa de e-mail cristina.dulgheru@ceccarbuc.ro, urmând ca persoanele selectate, să fie anunțate despre etapa următoare a procesului de recrutare în vederea angajării.           

Dacă sunteți candidatul potrivit, vă vom prezenta mai multe detalii când ne vom cunoaște. Până atunci, așteptăm să ne spuneți câte ceva despre Dumneavoastră în CV. Așteptăm să vă cunoaștem!