Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 ianuarie 2024

Poziția ETAF privind Întreprinderile din Europa: Propunere privind cadrul general pentru impozitarea veniturilor

Miercuri, 24 ianuarie, ETAF a trimis Comisiei Europene feedbackul său cu privire la propunerea Întreprinderi în Europa: Cadru general pentru impozitarea veniturilor (BEFIT), publicat la 12 septembrie 2023. „Deși suntem de acord, în principiu, că un cadru general comun de impozitare a veniturilor întreprinderilor are potențialul de a reduce semnificativ costurile de conformitate fiscală, ne-am exprimat îndoieli serioase că propunerea referitoare la BEFIT, în forma sa actuală, va face într-adevăr acest lucru. În opinia noastră, lipsa unei alinieri suficiente a propunerii la Directiva Pilonului II va genera complexități suplimentare care ar depăși posibilele reduceri ale costurilor de conformitate. Așa cum am susținut deja în timpul primei etape de consultare din ianuarie 2023, ar trebui să așteptăm mai întâi să învățăm lecțiile din implementarea Pilonului II înainte de a lua o decizie cu privire la orice altă măsură de implementare a unui cadru general comun aferent impozitării întreprinderilor în UE. În cazul în care BEFIT nu este amânat, susținem cel puțin, o aplicare voluntară a BEFIT pentru grupurile de companii cu o cifră de afaceri anuală consolidată de 750 milioane de euro sau mai mult în perioada de tranziție cuprinsă între 1 iulie 2028 și 30 iunie 2035. Acest lucru ar oferi întreprinderilor în cauză suficient timp pentru a trata în primul rând implementarea și aplicarea Directivei Pilonului II și apoi implementarea normelor BEFIT. Mai mult, în absența armonizării celor 27 de legi procedurale ale statelor membre, am exprimat unele preocupări cu privire la modul în care ar funcționa în practică ghișeul unic propus.  În cele din urmă, am subliniat, de asemenea, că, din motive de securitate juridică, prezenta propunere de Directivă nu ar trebui să lase complet deschis modul în care ar arăta o formulă de repartizare finală”, a menționat ETAF.

Eurodeputații ECON îl audiază pe ministrul belgian de finanțe Vincent Van Peteghem

Luni, 22 ianuarie, eurodeputații din cadrul Comisiei ECON a Parlamentului European au organizat un schimb de idei cu prim-ministrul și ministrul de finanțe al Belgiei, Vincent Van Peteghem, în calitatea sa de președinte al Consiliului ECOFIN, în timpul Președinției belgiene. Cu această ocazie, Vincent Van Peteghem a prezentat prioritățile Președinției belgiene în domeniile guvernanței economice, serviciilor financiare și impozitării. Dezbaterea cu eurodeputații a abordat o gamă largă de subiecte, inclusiv necesitatea de a face progrese în ceea ce privește Uniunea bancară, Uniunea pieței de capital, reformele fiscale și de guvernanță economică. În special, Vincent Van Peteghem a fost întrebat despre intențiile Belgiei cu privire la Directiva UNSHELL, blocată în prezent în Consiliu. În această privință, el a subliniat că regula privind unanimitatea complică negocierile dintre statele membre, dintre care unele și-au exprimat de fapt îngrijorarea cu privire la costurile administrative pe care le-ar implica această propunere. El a mai spus că problemele juridice și tehnice trebuie rezolvate. Întrebat despre progresele lente înregistrate în cadrul OCDE în ceea ce privește Pilonul I, Vincent Van Peteghem speră că UE va prelua conducerea. De asemenea, acesta și-a exprimat opinia că activitatea la nivelul ONU nu ar trebui să submineze activitatea deja desfășurată în cadrul OCDE.

Eurodeputații adoptă opinia cu privire la propunerea FASTER

Marți, 23 ianuarie, Comisia ECON a Parlamentului European a adoptat o opinie fără caracter obligatoriu cu privire la o propunere de Directivă pentru scutirea mai rapidă și mai sigură de la reținerea la sursă a impozitelor (FASTER). În cadrul documentului de poziție, se presupune că eurodeputații au propus o serie de modificări ale certificatului fiscal de reședință (eTRC), inclusiv acordarea de timp suplimentar statelor membre pentru a emite eTRC și pentru a informa solicitantul cu privire la certificat în cazul verificării reședinței fiscale a unui contribuabil. Eurodeputații își doresc, de asemenea, să consolideze controalele și schimbul de informații. Aceștia sugerează că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE) monitorizează în mod regulat riscul practicilor de optimizare a „cum-cum” și „cum-ex” în UE. Eurodeputații propun, de asemenea, ca statele membre să stabilească o cooperare coordonată și asistență reciprocă între autoritățile naționale competente, autoritățile fiscale și alte organisme de aplicare a legii, cum ar fi Parchetul European (EPPO), în vederea detectării și urmăririi penale a schemelor ilegale de recuperare a impozitului reținut la sursă. Eurodeputații se așteaptă ca, în cele din urmă, Comisia Europeană, în evaluarea sa privind funcționarea Directivei după transpunere, să examineze mult mai multe criterii decât s-a preconizat și, în special, dacă un sistem de scutire la sursă ar putea fi luat în considerare drept o procedură pentru toate statele membre. În opinia acestora, Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a se asigura că toate dividendele, dobânzile, câștigurile de capital, redevențele, plățile pentru servicii profesionale și plățile aferente contractelor generate în UE sunt impozitate cel puțin o dată la o rată efectivă.

Audierea FISC privind impozitarea câștigurilor de capital în UE

Marți, 23 ianuarie, subcomisia FISC a Parlamentului European a găzduit o audiere publică pe tema impozitării câștigurilor de capital în UE. Scopul acestei audieri a fost de a explora măsurile potențiale la nivelul UE pentru a trata aspectul diversității impozitării câștigurilor de capital în statele membre ale UE și a liberei circulații a capitalului, care poate genera riscuri de planificare fiscală agresivă și de evaziune fiscală. Sub supravegherea președintelui subcomitetului, eurodeputatul Paul Tang, au avut loc discuții și au fost prezentate punctele de vedere ale fiecărui vorbitor. Subcomisia FISC le-a urat „Bun venit!” lui Sean Bray, director al politicii europene la Tax Foundation, Chiara Putaturo, Deputy Head of Oxfam’s EU Office și EU Inequality and Tax Policy Advisor și Sarah Perret, Head of the Personal and Property Taxes Unit, Divizia de Politici Fiscale și Statistică a Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE. S-a propus, în mod special, să se evalueze dacă anumite regimuri de impozitare a capitalului sunt considerate dăunătoare în conformitate cu cadrul general al Grupului de lucru privind Codul de Conduită în domeniul impozitării întreprinderilor. O altă abordare discutată de vorbitori a fost extinderea domeniului de aplicare al schimbului automat de informații la câștigurile de capital legate de activele imobiliare și financiare. Toate prezentările vorbitorilor pot fi găsite aici.

CESE solicită colaborarea pentru implementarea eficientă a sistemului de impozitare a sediului central

În avizul său consultativ referitor la propunerea privind sistemul fiscal bazat pe sediul social (HOT), adoptat recent și publicat marți, 23 ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) pledează pentru măsuri suplimentare și subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse între Comisie, statele membre și reprezentanții microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (MSME-uri) pentru o implementare eficientă. Raportorul CESE, Katrīna Zariņa, accentuează urgența adoptării sistemului HOT pentru a cataliza creșterea MSME-urilor. În timp ce sprijină concentrarea inițială a propunerii asupra MSME-urilor independente, CESE solicită o evaluare a posibilității de a extinde sistemul HOT pentru a include IMM-urile care își desfășoară activitatea prin intermediul filialelor în cursul evaluării ex și post planificate la cinci ani de la intrarea în vigoare a Directivei. CESE recunoaște, de asemenea, natura complementară a sistemului HOT și a propunerii privind Întreprinderile din Europa: Cadrul general pentru impozitarea veniturilor (BEFIT). Cu toate acestea, CESE subliniază necesitatea unei vigilențe în ceea ce privește coexistența diferitelor cadre generale legislative, îndemnând Comisia Europeană să monitorizeze și să abordeze potențialele fragmentări și discrepanțe care pot apărea.

9 state membre au întârziat la transpunerea Directivei Pilonului II

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a anunțat că 9 state membre – Estonia, Grecia, Spania, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Portugalia – nu au comunicat încă măsurile naționale de transpunere a Directivei Pilonului II până la termenul-limită de 31 decembrie 2023. Directiva introduce o rată minimă de impozitare efectivă de 15 % pentru întreprinderile multinaționale care își desfășoară activitatea în statele membre ale UE. Estonia, Letonia, Lituania și Malta au notificat Comisiei intenția lor de a alege o aplicare întârziată a normei de includere a veniturilor (IIR) și a normei profitului insuficient impozitat (UTPR). Articolul 50 din Directivă prevede opțiunea de a amâna, timp de șase ani fiscali consecutivi, aplicarea IIR și a UTPR pentru statele membre în care se află cel mult douăsprezece entități mamă finale ale grupurilor care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive. Cu toate acestea, un stat membru care face alegerile trebuie să transpună la timp toate celelalte dispoziții relevante din Directiva Pilonului II. În consecință, Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestor 9 state membre pentru netranspunerea Directivei Pilonului II. Statele membre vizate au două luni la dispoziție să răspundă acestor scrisori oficiale de notificare și să finalizeze transpunerea, ori Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Comisia Europeană deschide o serie de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul fiscal

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a decis să deschidă mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor fiscale. Irlandei, Ciprului și României li se solicită în special să transpună Directiva (UE) 2020/284 prin care se introduc noi norme de transparență care să valorifice informațiile colectate de furnizorii de servicii de plată (PSP) pentru a ajuta statele membre ale UE să combată frauda privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Termenul-limită pentru transpunere a fost 31 decembrie 2023. În plus, Comisia Europeană a solicitat Germaniei și Poloniei să transpună integral Directiva (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7). Această Directivă introduce noi norme privind transparența fiscală pentru tranzacțiile efectuate pe platformele digitale, astfel încât statele membre să poată identifica mai bine situațiile în care ar trebui plătite taxele. În plus, DAC7 a introdus norme consolidate pentru auditurile comune, în general între statele membre în domeniul fiscalității. Toate statele membre trebuiau să notifice transpunerea completă a acestor noi norme privind auditurile comune în legislația lor națională și să informeze Comisia înainte de sfârșitul anului 2023. Statele membre vizate au două luni la dispoziție să răspundă acestor scrisori oficiale de notificare și să finalizeze transpunerea ori Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Candidații care intentionează să găzduiască AMLA își vor prezenta ofertele la 30 ianuarie 2024

Marți, 30 ianuarie, cei nouă candidați la dreptul de a găzdui viitoarea Autoritate de combatere a spălării banilor (AMLA) își vor prezenta ofertele în cadrul unei audieri publice organizate în comun de Parlamentul European și de Consiliul UE. Pentru prima dată și ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE, care a conferit Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor gazdă ale viitoarelor agenții, audierile publice vor face parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții a UE. Sediul agenției va fi stabilit printr-un vot comun al Parlamentului și al Consiliului. Până la acest eveniment și înainte de intrarea în vigoare a pachetului de măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, Parlamentul și Consiliul trebuie să adopte în mod oficial legile pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile europene din iunie 2024. Mai multe informații despre întregul proces de selecție pot fi găsite aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Written by