Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 29 septembrie 2017.

Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

  • cerere de înscriere (model Anexa);
  • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
  • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
  • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
  • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină, eliberat de medical ;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • curriculum vitae;
  • copie BI/CI;
  • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu.

Precizări:

În situaţia în care, ca urmare a verificării dosarelor, este necesară susţinerea unor examene, vă facem cunoscut faptul că acestea se vor susţine în cadrul unei sesiuni speciale a examenului de acces la stagiu, care va fi organizată de CECCAR în cursul lunii decembrie a acestui an.

Pentru a verifica în ce măsură există un acord de colaborare încheiat pentru programul de masterat urmat de dvs., precum şi disciplinele la care trebuie să îndepliniţi condiţia de medie şi notă, vă rugăm să consultaţi rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii noiembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examen cu ocazia sesiunii speciale a examenului de acces din luna decembrie a.c.