Specialist în relații publice-Concursul pe data de 22.11.17

Candidatul ideal
 • studii superioare (facultatea de jurnalism/limbi străine/comunicare și relații publice/marketing)
 • abilități de organizare și promovare evenimente;
 • constituite avantaj cunoașterea limbii engleze;
 • constituie avantaj experiență în domeniile relații publice, comunicare, marketing;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;
 • cunoașterea foarte bună a gramaticii limbii române;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • cunoștințe medii editare foto;
 • navigare internet avansat;
 • cunoașterea implementării și monitorizării campaniilor de marketing online pentru promovarea a diverse evenimente;
 • cunoașterea foarte bună a utilizării rețelelor de socializare;
 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.
Descrierea jobului
 • Elaborează materiale de specialitate referitoare la activitatea organizației;
 • Preia solicitările externe pe care le rezolvă sau le distribuie către Direcțiile responsabile din cadrul organizației, oferind suportul necesar;
 • Menține relațiile cu presa;
 • Redactează articole cu specific financiar-contabil;
 • Realizează diverse materiale interne/către părți terțe (adrese, comunicate, corespondență cu diverse instituții etc.);
 • Participă și se implică în organizarea evenimentelor organizației;
 • Elaborează materiale de promovare a evenimentelor/instituției.
Descrierea companiei Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care reprezintă profesia contabilă din România, cu rol esențial în gestionarea profesiei și în pregătirea profesioniștilor contabili. Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, după cum urmează:
 • CV-urile și cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 16 noiembrie 2017, inclusiv;
 • proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor de specialitate, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 22 noiembrie ora 11.00;
Candidatul declarat admis va depune următoarele documente:
 1. copia actului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii;
 3. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 4. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice).