Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state membre ale UE

Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabloul Corpului, în vederea exercitării profesiei în România, după susţinerea şi promovarea interviului prevăzut de legislaţia în vigoare.

Pentru participarea la interviu este necesară depunerea unui dosar de înscriere care trebuie să conţină următoarele documente justificative:

 • cererea de inscriere (Anexa);
 • actul de indentitate/paşaport;
 • actul de studii superioare (copie tradusă şi legalizată);
 • atestatul de competenţă profesională/certificatul de practică sau documentul care atestă titlul de calificare prin care este asigurat accesul la profesia contabilă (copie tradusă şi legalizată);
 • un document emis din partea autorităţii competente care să ateste:
 • etapele parcurse pentru obţinerea titlului profesional,
 • dovada faptului că sunteţi membru activ/cu drept de exercitare a profesiei contabile în cadrul autorităţii competente;
 • dovada faptului că nu a fost dispusă nicio sancţiune disciplinară de la data obţinerii titlului profesional;
 • alte acte privind specialităţile dobândite;
 • curriculum vitae;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • actul medical care să ateste capacitatea de exerciţiu deplină;
 • taxa de înscriere la interviu în cuantum de 1500 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR SUCURSALA UNIRII.

Recunoaşterea titlului de expert contabil în baza calificării profesionale obţinute pe teritoriul altui stat membru este reglementată de Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Potrivit art. 4 din actul normativ mai sus menţionat recunoașterea calificărilor profesionale de către statul membru gazdă permite beneficiarilor să aibă acces, în respectivul stat membru, la aceeași profesie ca cea pentru care sunt calificați în statul membru de origine și să o exercite în statul membru gazdă în aceleași condiții ca și resortisanții acestuia.

În sensul prezentei directive, profesia pe care solicitantul dorește să o exercite în statul membru gazdă este aceeași cu cea pentru care este calificat în statul membru de origine în cazul în care activitățile respective sunt comparabile.           

De asemenea, potrivit art. 14 din Directivă statul membru gazdă poate impune solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să susţină o probă de aptitudini, în următoarele cazuri:

 1. formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
 2. profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activități profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de origine al solicitantului iar formarea care este necesară în statul membru gazdă include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competență sau de titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

Interviul se va susţine în limba română şi vizează cunoaşterea legislaţiei româneşti în vigoare, în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor comerciale, în domeniul contabil şi fiscal şi constă în prezentarea şi susţinerea unei lucrări în care să fie tratate probleme de contabilitate, de fiscalitate şi de organizare şi funcţionare a unei societăţi comerciale.

Potrivit art. 53 Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, profesioniştii care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale au de asemenea cunoştinţe lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei în statul membru gazdă.