Consilier tehnic în cadrul Direcției Informatică și evidență tablou

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării a două posturi de consilier tehnic în cadrul Direcției informatică și evidență tablou.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • Studii superioare;
 • Experiență: minimum un an pe un post similar;
 • Cunoștințe Microsoft Windows (instalare, configurare, depanare);
 • Cunoștințe Microsoft Office (instalare, configurare generală, configurare e-mail Outlook);
 • Cunoștințe Active Directory;
 • Capacitatea de a diferenția probleme cauzate de software, hardware, rețeaua de comunicații;
 • Cunoștințe despre rețea și aplicații standard de diagnostic (ping, tracert, telnet, netstat, proxy etc.) și cablare structurată (capacitatea de a conecta echipamente la rețea direct sau prin intermediul switch-urilor);
 • Cunoștințe despre arhitectura calculatoarelor și a perifericelor și capacitatea de a căuta și instala drivere și firmware necesar acestora;
 • Cunoștințe limba engleză;
 • Constituie avantaj deținerea de certificări Cisco și/sau Microsoft;
 • Cunoştinţe administrare site-uri web dezvoltate utilizând platforme de tipul WordPress, Joomla, sau realizate utilizând HTML, PHP, MYSQL;
 • Abilități de comunicare, de ascultare, atenție la detalii și disponibilitate de lucru în echipă.
Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la 31.12.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00, la sediul CECCAR;
 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 07.01.2019, ora 11.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 07.01.2019, ora 13.00.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină.