Referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
  • studii superioare economice;
  • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
  • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
  • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
  • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
  • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
 

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 24.08.2018 – ora 12.00, la sediul Aparatului Central sau pe e-mail, la adresa resurseumane@ceccaro.ro;

– proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 27.08.2018 – ora 12.00;

– susținerea interviului are loc la data de 27.08.2018 ora 14.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagina;

3. copia actului de identitate;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

Ordin nr. 2.634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

Ordin nr. 3.103 din 2017 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;

Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal.