Consultant formare/consilier economic și consilier președinte în cadrul filialei CECCAR București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din localitatea București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării a  2 (două) posturi de consultant formare (Serviciul organizare stagiu, Serviciul dezvoltare profesională continuă), 1 (un) post de consilier economic (Biroul expertize contabile) și 1 (un) post de consilier președinte, cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi, pentru filiala CECCAR București.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central al CECCAR din localitatea București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, după cum urmează :
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data de  15.05.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul Aparatului Central;
 • proba scrisă și proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului au loc în data de 16.05.2018, ora 12.30;
 • susținerea interviului are loc la data de 16.05.2018, la ora 14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul filialei CECCAR București.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de consultant formare – studii superioare

(Serviciul organizare stagiu și Serviciul dezvoltare profesională continuă)

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare (se găsește pe ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (se găsește pe site-ul ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 3. Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de consilier economic – studii superioare economice

(Biroul expertize contabile)

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare (se găsește pe ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (se găsește pe site-ul ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 3. Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară;
 4. Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile
 5. Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe a “Listelor experţilor contabili pe specializări”

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de consilier președinte – studii superioare economice/juridice

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare (se găsește pe ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (se găsește pe site-ul ceccar.ro, secțiunea Legislație);
 3. Codul de procedură civilă;
 4. Codul Civil.