Paznic în cadrul Aparatului Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează urgent concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de paznic.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii sau generale;
 • atestat de paznic;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, şi disponibilitate pentru program flexibil;
 • disponibilitate pentru pentru lucru de noapte;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 25.05.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00, la sediul Aparatului Central al CECCAR;
 • proba scrisă are loc în data de 30.05.2018, ora 12.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 30.05.2018, ora 11.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins».

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor republicată cu modificările și completările ulterioare.